Ukončovanie štúdia

ukončovanie štúdia
28.10.2021

Jedným z hlavných cieľov RÚZ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách je, aby ich absolventi prichádzali na trh práce dostatočne a najmä kvalitne pripravení, v súlade s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov. Len absolventi, ktorí sú schopní reagovať na aktuálne i budúce trendy vývoja na trhu práce sa vedia bez problémov profesne uplatniť a následne sa sociálne a ekonomicky osamostatniť.

Pri plnení tohto cieľa RÚZ okrem iného využíva aj svoje legislatívne kompetencie súvisiace s ukončovaním štúdia na stredných odborných školách. Aktuálne sú upravené v § 32 ods. 2 písm. f) a g) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov (link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/61/20180901#paragraf-32). Ukončovanie štúdia na stredných školách tiež upravuje Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160901) a Vyhláška MŠ SR z 23. júla 2008 č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 113/2015 z 22. mája 2015 Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/318/).

RÚZ sa vyjadruje k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky (link nižšie na vyjadrovanie). Rovnako môže delegovať zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku (link nižšie na delegovanie).

Vyjadrovanie k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky

Odvetvoví experti RÚZ vypracúvajú vyjadrenia k zadaniam tém s cieľom pomôcť stredným odborným školám nastaviť ich tak, aby čo najviac reflektovali vývoj na pracovnom trhu. Vyjadrenie organizácie zastupujúcej zamestnávateľov k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky umožní skvalitniť obsaha vzdelávania, ktorý presnejšie zodpovedá potrebám trhu práce a zvýši uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl.

Postup a termíny:

Riaditeľ strednej odbornej školy predkladá zadania tém pre jednotlivé časti skúšky RÚZ, tzn. témy na vyjadrenie, v elektronickej forme, a to bežne používaných formátoch MS Office (Word, Excel) s príponami .doc, .docx pre textové súbory a formáty s príponami .xls, .xlsx pre súbory obsahujúce tabuľky prípadne elektronické dokumenty vo formáte PDF (nie scanované) na mail: vzdelavanie@ruzsr.sk najneskôr do:

 • 7. apríla pre odbornú zložku maturitnej skúšky,
 • 7. mája pre záverečnú a absolventskú skúšku.
 • RÚZ sa písomne (v elektronickej forme) vyjadrí najneskôr do:
  • 25. apríla k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky
  • 25. mája k obsahu záverečnej a absolventskej skúšky.

Odporúčania pre tvorbu zadaní tém

RÚZ pripravila pre stredné odborné školy odporúčania, ktoré majú v sieti škôl a školských zariadení aktívne odbory štúdia v jej vecnej pôsobnosti (link na „Vecná pôsobnosť RÚZ k skupinám učebných a študijných odborov“ v podsekcii „Odborné vzdelávanie a príprava“). Odporúčania  slúžia ako pomôcka pre stanovenie postupu pri koordinácii odborného vzdelávania a prípravy v spolupráci so zamestnávateľmi a pri príprave a tvorbe zadaní tém na záverečné, maturitné a absolventské skúšky s cieľom dosiahnuť maximálnu efektivitu a využiteľnosť vypracovaných podkladov s prepojením na prax a požiadavky zamestnávateľov.

RÚZ vo vyjadrení k obsahu odbornej zložky maturitnej, záverečnej a absolventskej skúšky hodnotí najmä to či témy zadaní zodpovedajú požiadavkám trhu práce, ale aj požiadavkám na vedomosti a zručnosti, profilu absolventa a spôsobu zapracovania svojich odporúčaní k školskému vzdelávaciemu programu.

Aj potreby praxe vyžadujú, aby študent v rámci skúšky riešil odborný problém z oblastí súvisiacich s hospodárskou praxou. Zadanie témy pritom nesmie byť len úzko zamerané na niektoré profilové predmety, no má mať aj svoje aplikačné súvislosti, ktoré žiak musí na skúške preukázať. Táto požiadavka nie je vždy plne zohľadnená vo vytvorených zadaniach na skúšky. 

Skúška má pozostávať z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. Skúška je vzdelávacím výstupom absolventov študijných, resp. učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí ňou získajú na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane možnosť ďalšieho vzdelávania. Pri teoretickej a praktickej časti odbornej zložky skúšky má žiak využívať a aplikovať vedomosti a schopnosti z rôznych odborných predmetov komplexne – s prepojením na odbornú prax. Pri skúške sa zisťuje nielen žiakova schopnosť využívať medzipredmetové vzťahy v oblasti všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a správneho uplatňovania odbornej terminológie.

Štátny vzdelávací program je základným vzdelávacím štandardom, ktorý určuje súbor požiadaviek na žiaka. Ten vymedzuje stupeň dosiahnutých vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie a špecifikuje, čo by mal žiak vedieť, dosiahnuť, vykonať a preukázať, aby získal vysvedčenie o skúške, požadovanú kvalifikáciu alebo postúpil na vyšší stupeň vzdelávania.

Vzdelávacie štandardy zahŕňajú výkonové a obsahové štandardy. Výkonový štandard je svojim zameraním cieľovou požiadavkou. Sú podkladom pri stanovovaní maturitných tém (záverečných resp. absolventských tém) ako komplexného zhrňujúceho vzdelávacieho výstupu.

Maturitná (záverečná, resp. absolventská) téma musí byť koncipovaná ako konkrétny odborný problém alebo problémová situácia komplexného charakteru, ktorú má žiak počas skúšky riešiť. Téma v odbornej zložke maturitnej skúšky (záverečnej, resp. absolventskej) by mala smerovať k napodobeniu určitých odborných úloh, činností alebo situácii, ktoré sa uplatňujú na pracovisku v rámci povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú.

Maturitná (záverečná, resp. absolventská) téma je integratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť a skladá sa z menších čiastkových tém. Ich obsahová skladba je koncipovaná tak, aby mal žiak možnosť preukázať naplnenie všetkých výkonových požiadaviek v danom študijnom odbore. Cieľom profilovej časti je stanoviť prioritné výkony odvodené od vzťahov a súvislostí k profilovým predmetom. V ďalších častiach, teda v  aplikačnej oblasti, sa uvádzajú všetky dôležité väzby a súvislosti doplňujúce profilovú časť podtém tak, aby bola téma komplexná. 

Každá téma má byť zostavená tak, že:

 • Vychádza z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho výkonu na základe kritérií) a zabezpečuje, aby výkonové štandardy uvedené v profile absolventa komplexne  pokryli  všetky témy,
 • uplatňuje  hľadisko akumulácie vedomostí  viacerých  odborných  predmetov  obsahovo príbuzných,
 • vychádza z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť odborného  vzdelávania  na základe  obsahových  štandardov),
 • umožňuje a podporuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre obsiahnutie splnenia danej témy,
 • umožňuje preverenie schopností žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané počas  štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je zadaný v téme,
 • dodržiava pravidlo zrozumiteľnosti, spojitosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný a časový rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni vzdelania,
 • zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu,
 • je v nej uvedená aj konkrétna učebná pomôcka, ktorá priamo súvisí s príslušným zadaním.
 • formulácie podtém sú jasné, jednoznačné, v logickom slede od riešenia jednoduchého  problému k zložitejšiemu javu, podtémy sa odvodzujú od obsahových štandardov, žiaka vedú k požadovanému výkonu a predurčujú jeho výkonovú úroveň, vzťahujú sa na všetky profilové – prioritné, aplikačné a doplňujúce informácie, ktoré žiak počas štúdia odborných  a všeobecnovzdelávacích  predmetov daného študijného odboru získal.

Pri tvorbe tém je potrebné vyhnúť sa nasledovnému:

 • Netvoriť tému podľa predmetov (téma bude v takom prípade nesúrodá, odtrhnutá od profilového odborného problému, ktorý má byť súčasťou témy, nebude vytvárať možnosti pre aplikačné  a tvorivé schopnosti žiaka),
 • pozor na príliš malé alebo príliš rozsiahle množstvo informácií –  pri malom rozsahu žiak ťažko porozumie zmysluplnosti problému, keďže chýba potrebné množstvo zásadných a podporných informácií, naopak, príliš rozsiahla téma môžu žiakovi pripadať nezrozumiteľná, neriešiteľná a frustrujúca,
 • nestanovovať tému iba mechanickým popisovaním bez uplatnenia výkonových štandardov,
 • téma nesmie viesť žiakov k pamäťovému memorovaniu a reprodukovaniu osvojených poznatkov počas štúdia. 

Cieľové požiadavky na vedomosti, zručnosti a kvalifikačné štandardy

Pri tvorbe zadaní tém RÚZ odporúča stredným odborným školám vychádzať z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé skupiny odborov, ako aj z výkonových štandardov vychádzajúcich z kvalifikačného štandardu pre príslušné povolania:

(ku každému názvu bude dokument na stiahnutie v pdf)

Skupina učebných a študijných odborov 22 hutníctvo - Odvetvie hutníctvo

 • 2275 H hutník
 • 2285 H zlievač
 • 2287 H modelár
 • 2234 M zlievačstvo
 • 2235 M hutníctvo
 • 2234 N zlievačstvo
 • 2235 N hutníctvo
 • 2262 N hutník operátor

Skupina učebných a študijných odborov 25 informačné a komunikačné technológie - Odvetvie informačné a komunikačné technológie

 • 2561 M informačné a sieťové technológie (IKT systémy a ich správa)
 • 2567 M multimédiá (multimédiá)
 • 2569 M informačné a digitálne technológie
 • 2563 Q počítačové systémy

Skupina učebných a študijných odborov 33 spracúvanie dreva - Odvetvie spracúvanie dreva

 • 3383 F spracúvanie dreva
 • 3355 H stolár
 • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Skupina učebných a študijných odborov 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia - Odvetvie stavebníctvo

 • 3686 F stavebná výroba
 • 3661 H murár
 • 3663 H tesár
 • 3668 H montér suchých stavieb
 • 3672 H kamenár
 • 3673 H kachliar
 • 3675 H maliar
 • 3678 H inštalatér
 • 3679 H sklenár
 • 3680 H podlahár
 • 3688 H kominár
 • 3684 H strechár
 • 3650 M staviteľstvo
 • 3692 M geodézia, kartografia a kataster
 • 3656 K operátor stavebnej výroby
 • 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
 • 3659 L stavebníctvo

Skupina učebných a študijných odborov 39 Špeciálne technické odbory

 • 3918 M technické lýceum
 • 3916 M životné prostredie
 • 3965 M Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • 3920 M polytechnika

Skupiny učebných a študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II - Odvetvie obchod a logistika

 • 6460 H predavač
 • 6405 K pracovník marketingu
 • 6442 K obchodný pracovník

Skupiny učebných a študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II - Odvetvie gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch

 • 6444 H čašník, servírka; 6444 K čašník, servírka
 • 6445 H kuchár; 6445 K kuchár
 • 6489 H hostinský, hostinská
 • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
 • 6354 M 01 služby a súkromné podnikanie - hotelierstvo
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu
 • 6323 K hotelová akadémia
 • 6421 L spoločné stravovanie
 • 6314 N cestovný ruch
 • 6314 Q cestovný ruch
 • 6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií (manažment hotelov)

Skupiny učebných a študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II - Odvetvie ekonomika, financie a administratíva

 • 6475 H technicko-administratívny pracovník
 • 6317 M obchodná akadémia;
 • 6325 M ekonomické lýceum
 • 6329 M 01 obchodné a informačné služby (Medzinárodné obchodné vzťahy)
 • 6341 M škola podnikania
 • 6352 M obchod a podnikanie
 • 6403 L podnikanie v remeslách a službách
 • 6476 L ekonomicko-technický pracovník
 • 6310 Q financie

Skupiny učebných a študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II - Odvetvie beauty služby

 • 6424 H manikér - pedikér
 • 6456 H kaderník
 • 6362 M kozmetička, vizážistka
 • 6446 K kozmetik
 • 6423 L starostlivosť o ruky a nohy
 • 6426 L vlasová kozmetika

Podrobné informácie o vyjadrovaní RÚZ k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky poskytnú odvetvoví experti RÚZ

odvetvie
skupiny študijných odborov a učebných odborov
odvetvový expert
hutníctvo
22 Hutníctvo
Miroslava Čižmárová
(link na BIO)
informačné a komunikačné technológie
25 Informačné a komunikačné
technológie
Štepanay Jozef
(link na BIO)
spracúvanie dreva
33 Spracúvanie dreva
Záborský Vladimír
(link na BIO)
stavebníctvo
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Osuský Viliam
(link na BIO)
ekonomika, financie a administratíva
62 Ekonomické vedy
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
68 Právne vedy
Štepanayová Drahomíra
(link na BIO)
gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Polášková Eva
(link na BIO)
obchod a logistika
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Šoltés Peter
(link na BIO)
beauty služby
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Jaslovská Daniela
(link na BIO)
publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, bezpečnostné služby
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
92 Bezpečnostné služby
Jozef Štepanay
(link na BIO)

Delegovanie zástupcov do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku

RÚZ každoročne, v rámci svojich možností, deleguje zástupcov ako skúšajúcich členov do skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, predmetových maturitných komisií pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku. Cieľom delegovania zástupcov zamestnávateľskej organizácie do skúšobných komisií je zlepšiť  prepojenie vzdelávania s trhom práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl.

Postup a termíny:

 • RÚZ písomne nominuje (v elektronickej forme) svojich zástupcov do komisií najneskôr do:
  • 31. marca pre odbornú zložku maturitnej skúšky,
  • 15. apríla pre záverečnú a absolventskú skúšku.
 • Riaditeľ strednej odbornej školy menuje zástupcu RÚZ do komisie najneskôr do:
  • 31. marca pre odbornú zložku maturitnej skúšky,
  • 15. apríla pre záverečnú a absolventskú skúšku.

Riaditeľ školy má možnosť zaslať RÚZ odporúčanie na konkrétneho zástupcu zamestnávateľov, v optimálnom prípade takého, ktorý so školou spolupracuje. RÚZ spravidla akceptuje odporúčanie riaditeľa školy, predovšetkým v prípadoch, ak sa nenájde vhodný kandidát v rámci členskej základne RÚZ. 

 • Predpoklady, ktoré musí delegovaný zástupca spĺňať:
 • má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na maturitných skúškach, stredné odborné vzdelanie na záverečných skúškach a vyššie odborné vzdelanie na absolventských skúškach,
 • vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného, resp. učebného odboru
 • Úlohy delegovaného zástupcu: 
  • citlivo riadi rozhovor so žiakmi, má právo klásť pomocné a stimulačné otázky, vyjadrovať súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu, a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na skúšku a počas odborného výcviku resp. odbornej praxe, má právo klasifikácie a hodnotenia žiakov,
  • vyhotoví „Správu o účasti zástupcu RÚZ na skúške“ s prípadnými odporúčaniami
Čítajte viac o téme

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.

Akcia, ktorá konečne vyvoláva reakciu: diskusia o reforme vysokého školstva napreduje, zamestnávatelia predstavujú konkrétne návrhy na zlepšenie kvality vysokých škôl

#tlačové správy
Novela zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustila lavínu emócií na strane akademickej obce a konečne aktivovala celospoločenskú diskusiu o tom, aká je skutočná úroveň kvality slovenských VŠ a ako sú na život a prácu pripravení ich absolventi. Zatiaľ čo akademická obec sa posledné týždne sústredí na spisovanie petícií a organizáciu protestov proti navrhovaným zmenám, zamestnávatelia, združení V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), chcú do diskusie prispieť konštruktívne – prichádzajú preto s konkrétnymi návrhmi ako posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a kvalitatívne ho priblížiť na úroveň vyspelých krajín.
Dokumenty na stiahnutie
Odbory_22_Hutnictvo.zip 1533306 KB
Odvetvie informačné a komunikačné technológie.pdf 412275 KB
Odbory_25_IKT.zip 1065325 KB
Odvetvie spracúvanie dreva.pdf 312145 KB
Odbory_33_Spracuvanie_dreva.zip 556846 KB
Odvetvie stavebníctvo.pdf 464845 KB
Odbory_36_stavebnictvo_geod_kart.zip 3234088 KB
Špeciálne technické odbory.pdf 327526 KB
Odbory_39_Specialne_technicke.zip 899334 KB
Odvetvie ekonomika, financie a administratíva.pdf 381611 KB
Odbory_62,63,64_I_ekon_organizacie.zip 1956189 KB
Odvetvie beauty služby.pdf 280678 KB
Odbory_62,63,64_II_ekon_beauty.zip 1163006 KB
Odvetvie obchod a logistika.pdf 328767 KB
Odbory_62,63,64_III_ekon_obchod.zip 605479 KB
Odvetvie gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch.pdf 368052 KB
Odbory_62,63,64_IV_ekon_cestovny ruch.zip 2210927 KB
O autorovi
Drahomíra Štepanayová Expertka na vzdelávanie - ekonomika, financie a administratíva Absolvovala štúdium na Katedre ekonomickej štatistiky Fakulty riadenia a na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Profesijne sa celý život pohybuje v oblas...
Ďaľší členovia tímu
Miroslava Čižmárová
Expertka na vzdelávanie - hutníctvo Je absolventkou Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Okrem pôsobenia v pedagogickej ...
Daniela Jaslovská
Expertka na vzdelávanie - beauty služby Vyštudovala právo na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Neskôr svoju kvalifikáciu rozšírila...
Viliam Osuský
Expert na vzdelávanie - stavebníctvo Úspešne ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave so zam...
Eva Polášková
Expertka na vzdelávanie - gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila ako ma...
Peter Šoltés
Expert na vzdelávanie - obchod a logistika Absolvoval štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. V oblasti logistiky,...
Jozef Štepanay
Expert na vzdelávanie - publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, bezpečnostné služby Je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Profesijne pôsobil...
Vladimír Záborský
Expert na vzdelávanie - spracúvanie dreva Je absolventom Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na konštrukciu nábytku a drevárstvo. Kv...