Drahomíra Štepanayová

  • #všetky
  • #ukončovanie štúdia
  • #vzdelávanie
  • #duálne vzdelávanie
Drahomíra Štepanayová expertka na vzdelávanie - ekonomika, financie a administratíva Absolvovala štúdium na Katedre ekonomickej štatistiky Fakulty riadenia a na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Profesijne sa celý život pohybuje v oblasti ekonomiky, manažmentu, financií a celoživotného odborného vzdelávania ako lektorka i pedagogická a odborná pracovníčka v oblasti stredného odborného školstva. Od začiatku bola pri zavádzaní duálneho vzdelávania do praxe. V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako expertka na vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií a administratívy, pričom sa prioritne venuje metodickej činnosti pre tvorbu vzdelávacích programov a ukončovaniu štúdia.

Ukončovanie štúdia na SOŠ

#ukončovanie štúdia
Jedným z hlavných cieľov RÚZ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách je, aby ich absolventi prichádzali na trh práce dostatočne a najmä kvalitne pripravení, v súlade s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov. Len absolventi, ktorí sú schopní reagovať na aktuálne i budúce trendy vývoja na trhu práce sa vedia bez problémov profesne uplatniť a následne sa sociálne a ekonomicky osamostatniť.

Osvedčenia RÚZ

#ukončovanie štúdia
Republiková únia zamestnávateľov sa dlhodobo zasadzuje o zvyšovanie úrovne kvality vzdelávania na stredných odborných školách. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia na stredných odborných školách sú aj záverečné skúšky. Zamestnávatelia upozorňujú, že ani na túto zložku vzdelávania by sa preto nemalo zabúdať.

Vyjadrovanie k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky

#ukončovanie štúdia
Odvetvoví experti RÚZ vypracúvajú vyjadrenia k zadaniam tém s cieľom pomôcť stredným odborným školám nastaviť ich tak, aby čo najviac reflektovali vývoj na pracovnom trhu. Spätná väzba vo forme odporúčania zamestnávateľskej organizácie k obsahu tém záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky pomáha skvalitniť obsah vzdelávania, ktorý presnejšie reflektuje na skutočné potreby trhu práce a zvýši tak uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl.

Priebeh praktického vyučovania u zamestnávateľa

#duálne vzdelávanie
S účinnosťou od 1. 9. 2022 je súčasťou povinnej dokumentácie zamestnávateľa zapojeného do systému duálneho vzdelávania aj nový dokument s názvom "Priebeh praktického vyučovania u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania".

Delegovanie zástupcov do skúšobnej komisie

RÚZ každoročne, v rámci svojich možností, deleguje zástupcov ako skúšajúcich členov do skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, predmetových maturitných komisií pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku. Cieľom delegovania zástupcov zamestnávateľskej organizácie do skúšobných komisií je zlepšiť  prepojenie vzdelávania s trhom práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl.

Ukončovanie štúdia žiakov v systéme duálneho vzdelávania

#ukončovanie štúdia
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, záverečná skúška alebo absolventská skúška žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.

Jednotné zadania záverečnej skúšky pre školský rok 2023/2024

#ukončovanie štúdia
Prinášame vám jednotné zadania záverečnej skúšky v školskom roku 2023/2024 pre vybrané učebné odbory vo vecnej pôsobnosti RÚZ.