Príprava inštruktorov

príprava inštruktorov

Odborný výcvik alebo odbornú prax v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa vykonávajú žiaci najčastejšie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora, ktorých poslanie a úloha je z hľadiska dosahovania dobrých výsledkov žiakov kľúčová.

Hlavný inštruktor je strategický zamestnanec firmy, ktorý organizuje, koordinuje a zodpovedá za poskytovanie praktického vyučovania u zamestnávateľa. Zapája zamestnancov vykonávajúcich povolanie, na ktoré sa pripravuje žiak, do poskytovania praktického vyučovania v pozícii inštruktora. Garantuje kvalitu formálnej stránky prípravy žiaka a súčasne je nositeľom inovatívneho prístupu vo vzdelávaní a praktickej prípravy žiakov. Hlavný inštruktor môže pri výkone praktického vyučovania viesť celú skupinu, teda najčastejšie dvanástich žiakov.

Inštruktor je zamestnanec firmy, ktorý sprevádza žiakov pri výkone praktického vyučovania. Jeho úlohou je pripraviť žiaka na prácu tak, aby získal odbornú spôsobilosť pre výkon povolania a stal sa po skončení prípravy plnohodnotným členom pracovného tímu. Inštruktor môže viesť maximálne troch žiakov.

Fyzická osoba, ktorá po prvý raz začne vykonávať činnosť hlavného inštruktora alebo inštruktora musí do jedného roka absolvovať prípravu, ktorej obsah definuje legislatíva. Príprava je zabezpečovaná príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou. Praktické vyučovanie u zamestnávateľov môže byť poskytované v systéme duálneho vzdelávania (SDV) alebo v systéme školského vzdelávania (#SŠV).

Príprava inštruktorov v systéme duálneho vzdelávania

Na základe vzájomnej dohody všetkých stavovských a profesijných organizácií združených v Rade zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania od 1. 4. 2019 organizačne zabezpečuje prípravu hlavných inštruktorov pre SDV Republiková únia zamestnávateľov. Zamestnávatelia majú tiež možnosť si prostredníctvom vyškoleného hlavného inštruktora, na základe splnomocnenia od vecne príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácie, pri dodržaní stanovenej metodiky, pripravovať inštruktorov podľa svojich potrieb a vo vlastnej réžii.

Čo je cieľom prípravy hlavných inštruktorov?

Poskytnúť hlavným inštruktorom základné informácie o SDV, o právach a povinnostiach zamestnávateľov a o plánovaní a organizovaní vyučovania, rozvinúť ich zručnosti v oblasti motivácie a sprevádzania žiakov pri výkone praktického vyučovania a pripraviť ich na prácu so žiakmi tak, aby žiak získal odbornú spôsobilosť pre výkon povolania a stal sa po skončení príprav plnohodnotným členom pracovného tímu.

Čo je obsahom prípravy hlavných inštruktorov?

Obsah školenia prípravy inštruktorov upravuje § 21b zákona č. 61/2015 Z .z. o odbornom vzdelávaní a príprave a zameriava sa na:

  1. Zabezpečenie práv a povinností žiaka na praktickom vyučovaní
  2. Organizácia praktického vyučovania
  3. Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní
  4. Hmotné zabezpečenie žiaka
  5. Finančné zabezpečenie žiaka
  6. Vzdelávacie štandardy praktického vyučovania pre príslušný študijný/učebný odbor
  7. Základné znalosti z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky
  8. Koordinácia praktického vyučovania v SDV
  9. Spôsob účasti hlavného inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka

Chceme, aby školenie bolo pre účastníkov inšpiratívnym zážitkom – celá príprava preto prebieha interaktívnou formou. Realizuje sa prostredníctvom modulov, ktoré sú rozdelené na legislatívnu časť, zameranú na organizáciu a realizáciu praktického vyučovania u zamestnávateľa, a sprevádzanie žiaka na praktickom vyučovaní – pedagogika, psychológia.

Kto zabezpečuje prípravu hlavných inštruktorov?

Prípravu hlavných inštruktorov  zabezpečujú odborne pripravené a skúsené lektorky.

https://ruzsr.sk/app/webroot/CmsPlugin/files/ZV.png

Zlatica Valachová
Lektor, facilitátor
E-mail: valachova@ruzsr.sk

Zlatica Valachová svoj súkromný aj profesionálny život zasvätila práci s deťmi a mládežou, ktorých viedla k dosahovaniu potrebných výsledkov. Nie len jej dve deti, úspešné športovkyne, ale hlavne cyklistický svet, v ktorom roky pomáhala tým najlepším, jej pomohli získať množstvo neoceniteľných znalostí a skúseností. Svojim entuziazmom, pracovitosťou a hlavne spomínanými skúsenosťami vie vždy rozpoznať potenciál, správne ho uchopiť, a doviesť človeka k cieľu. To je to, čo si ľudia na nej veľmi vážia, za čo ju oceňujú a vyhľadávajú. Prax a skúsenosti, ktoré nadobudla na  riadiacich pozíciách v rôznych spoločnostiach, sú spolu s jej osobným nasadením hlavné nástroje, s ktorými pracuje.

„Vzdelávanie nie je učenie faktov, ale trénovanie mysle, aby myslela.“– Albert Einstein

https://ruzsr.sk/app/webroot/CmsPlugin/files/KB.png

Kamila Birnsteinová
Lektor, kouč a facilitátor
E-mail: birnsteinova@ruzsr.sk

Kamila Birnsteinová sa práci s ľuďmi sa venuje už mnoho rokov. Počas svojej kariéry pôsobila vo významných medzinárodných korporáciách, kde  pracovala na manažérskych pozíciách v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Jej vášeň pre prácu s ľuďmi ju doviedla k výcviku v rámci koučingu, vďaka ktorému  spoznala nové metódy a prístupy, ktoré využíva v práci so svojimi klientami. Práca v nadnárodných spoločnostiach jej pomohla spoznať rozdielne firemné prostredia a porozumieť rozmanitostiam rôznych kultúr. Túto skúsenosť vnáša do svojej práce a napomáha tým k pochopeniu a vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi.

„Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že si prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia a do smrti, je procesom vzdelávania.“ – Jiddu Krishnamurti

Aký je proces prípravy hlavných inštruktorov?

Príprava sa uskutočňuje prezenčnou (školenie) a dištančnou formou, pričom prezenčná forma má dve fázy, ktoré sú zárukou komplexnej prípravy hlavných inštruktorov. Prvá fáza trvá dva dni a je zameraná na získavanie základných poznatkov z oblasti legislatívy a psychológie. Druhá fáza, ktorá trvá deň, zase cieli na pedagogiku, spôsob zaúčania žiaka na praktickom vyučovaní a ukončenie prípravy s následným nadobudnutím certifikátu. Medzi prvou a druhou fázou je časový priestor pre dištančnú formu prípravy, ktorá poskytuje priestor na samostatné štúdium s možnosťou on-line konzultácii s lektorom prípravy hlavných inštruktorov. Po absolvovaní prípravy inštruktori získavajú certifikát, ktorý je potvrdením o absolvovaní prípravy inštruktora v zmysle § 22 ods. 1 písm. e) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov a obsahuje aj zameranie prípravy.

Certifikát hlavného inštruktora a inštruktora pre systém duálneho vzdelávania vydáva vecne príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s platnosťou na dobu siedmych rokov.

Všetky informácie o príprave hlavných inštruktorov a inštruktorov, najbližších termínoch a prihlásení sa na školenie Vám poskytne Natália Reingráberová – koordinátorka prípravy inštruktorov.

Príprava inštruktorov v systéme školského vzdelávania

V systéme školského vzdelávania zodpovedá za celé odborné vzdelávanie a prípravu vrátane praktického vyučovania stredná odborná škola. Tá rozhoduje o výbere zamestnávateľa a žiakov, ktorí sa zúčastnia praktického vyučovania. Prípravu inštruktorov môže na základe splnomocnenia od príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácie vykonávať stredná odborná škola, ktorá má so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.

Certifikát inštruktora pre systém školského vzdelávania vydáva na základe splnomocnenia od stavovskej alebo profesijnej organizácie stredná odborná škola, ktorá vykonáva prípravu inštruktora. Tá zároveň dva razy ročne zasiela zoznam vydaných certifikátov stavovskej alebo profesijnej organizácii. Evidenciu vydaných potvrdení o absolvovaní prípravy inštruktora vedie stavovská alebo profesijná organizácia. Certifikát inštruktora pre systém školského vzdelávania platí iba pre poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania a jeho platnosť je sedem rokov. 

Čítajte viac o téme

Zamestnávatelia hodnotia reformu vysokého školstva

#tlačové správy
Zamestnávatelia vítajú snahu o reformu vysokých škôl, avšak upozorňujú, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúci stav sú potrebné výraznejšie zmeny. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo reformné iniciatívy pre vysoké školstvo vo forme novely vysokoškolského zákona. Od zmien si sľubuje predovšetkým výrazné zvýšenie kvality vzdelávania, ktoré sa má prejaviť na lepšom uplatnení sa absolventov na trhu práce a celkové zatraktívnenie štúdia na slovenských vysokých školách (VŠ).

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.
Dokumenty na stiahnutie
Materialy_pre_instruktorov.zip 16507524 KB
O autorovi
Natália Reingraberová Špecialistka pre vzdelávanie a koordinátorka prípravy inštruktorov +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. Pre viac informácií o systéme vzdelávania ju môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na vzdelavanie@ruzs...
Ďaľší členovia tímu vzdelávania
Zlatica Valachová
Lektorka
Kamila Birnsteinová
Lektorka
Peter Fečík
Manažér pre vzdelávanie V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...