Peter Fečík

  • #všetky
  • #duálne vzdelávanie
  • #terciárne vzdelávanie
  • #odborné vzdelávanie a príprava
  • #SOK
  • #vzdelávanie
  • #projekty
Peter Fečík Manažér pre vzdelávanie V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažéra vzdelávania – okrem odborných znalostí školského systému a legislatívy je jeho doménou oblasť odborného, terciárneho a ďalšieho vzdelávania. Dlhodobo sa sústredí predovšetkým na rozvoj duálneho vzdelávania a podporu užšej spolupráce medzi strednými školami a ich žiakmi so zamestnávateľmi a prepájanie teoretických poznatkov s praxou. Peter Fečík zároveň v RÚZ už od roku 2015 koordinuje odborný tím expertov na odborné vzdelávanie a prípravu. Ten tvorí zhruba päťdesiat odborníkov, ktorí okrem iného, zastrešujú prípravu inštruktorov praktického vyučovania, pracujú na tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce a aktívne pripomienkujú obsah maturitných, záverečných a absolventských skúšok.
Ďaľší členovia tímu vzdelávania
Natália Reingraberová
Špecialistka pre vzdelávanie a koordinátorka prípravy inštruktorov +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. ...
Emília Farkašová
Office manažérka +421-2-33 01 42 80
Zlatica Valachová
Lektorka
Kamila Birnsteinová
Lektorka
Petra Podhorcová
PR špecialistka
Miroslava Čižmárová
Expertka na vzdelávanie - hutníctvo
Andrej Bederka
Expert na vzdelávanie - informačné a komunikačné technológie
Vladimír Záborský
Expert na vzdelávanie - spracúvanie dreva
Viliam Osuský
Expert na vzdelávanie - stavebníctvo
Drahomíra Štepanayová
Expertka na vzdelávanie - ekonomika, financie a administratíva
Daniela Jaslovská
Expertka na vzdelávanie - beauty služby
Jozef Štepanay
Expert na vzdelávanie - publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, bezpečnostné služby
Peter Šoltés
Expert na vzdelávanie - obchod a logistika
Eva Polášková
Expertka na vzdelávanie - gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch

Systém duálneho vzdelávania

#duálne vzdelávanie
Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania alebo odborných činností, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie s významne posilnenou úlohou zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v rámci praktického vyučovania. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Terciárne vzdelávanie

#terciárne vzdelávanie
Terciárne – teda vyššie odborné a vysokoškolské – vzdelávanie je v posledných rokoch na Slovensku pod veľkým politickým a spoločenským tlakom.

Odborné vzdelávanie a príprava

#odborné vzdelávanie a príprava
Odborné vzdelávanie považuje RÚZ za dlhodobo jednu zo svojich strategických priorít a jeho správne nastavenie pokladá na kľúčovú podmienku pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

Systém overovania kvalifikácií

#vzdelávanie
Potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvalifikácií, a to na základe neformálneho vzdelávania sa. Profesijné uplatnenie a rozvoj človeka často nebrzdí len nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií, ale chýbajúci doklad o ich nadobudnutí. Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR (NP SOK), realizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) je určený práve tým ľuďom, ktorí majú záujem nechať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté neformálnym vzdelávaním, teda počas praxe, resp. informálnym učením sa. Vďaka ich preukázaniu tak môžu získať plnohodnotné osvedčenie o kvalifikácii bez toho, aby sa vrátili späť do školy.