Systém overovania kvalifikácií

vzdelávanie
SOK

Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Profesijné uplatnenie a rozvoj človeka často nebrzdí len nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií, ale chýbajúci doklad o ich nadobudnutí. Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR (NP SOK), realizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) je určený práve tým ľuďom, ktorí majú záujem nechať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté neformálnym vzdelávaním, teda počas praxe, resp. informálnym učením sa. Vďaka ich preukázaniu tak môžu získať plnohodnotné osvedčenie o kvalifikácii bez toho, aby sa vrátili späť do školy.

Základné informácie o projekte

Názov projektu: Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike
Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01
Kód ITMS: 312011V983
Realizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dĺžka realizácie projektu: od 03/2019 do 03/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu: 11 780 130,64 €
Koordinátor: Asseco Central Europe, a.s.
Názov zákazky: Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií
Dĺžka realizácie zákazky: od 07/2021 do 02/2023

Ciele a prínosy projektu

Cieľ projektu
Komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.
Cieľové skupiny
Zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby
Mladí ľudia vo veku do 25 rokov
Starší ľudia v produktívnom veku
Uchádzači o zamestnanie
Prínos projektu
Potvrdenie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetenciíLepšie uplatnenie na trhu práce
Získanie zamestnania, resp. kariérny rast
Odborné aktivity
Aktivita A - Prvotné nastavenie systému overovania kvalifikácií
Aktivita B - Konkretizácia systému overovania kvalifikácií v praxi
Aktivita C - Spustenie pilotného overovania SOK

VÝSLEDKY PROJEKTU

– Register národných garantov min. 75 osôb
– Register autorizovaných osôb min. 375 osôb
– Sieť autorizovaných inštitúcií min. 120 inštitúcií
– Úspešní absolventi Systému overovania kvalifikácií min. 1872 osôb

PARTNERI PROJEKTU

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Republiková únia zamestnávateľov
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Konfederácia odborových zväzov SR
Združenie miest a obcí Slovenska

O autorovi
Peter Fečík Manažér pre vzdelávanie V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažér...