Organizačná štruktúra

  • #všetky
  • #prezídium
  • #snem
  • #dozorná rada
  • #sekretariát
  • #výbor hospodárskej a sociálnej politiky
  • #výbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov
  • #výbor pre energetiku a životné prostredie
  • #výbor pre vedu, výskum a inovácie
  • #výbor pre vzdelávanie
Prezídium
Prezídium je štatutárny a výkonný orgán RÚZ, ktorý zodpovedá za jej činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, pričom sa riadi rozhodnutiami Snemu a zabezpečuje ich plnenie. Prezídium zvoláva Snem, pripravuje návrh rozpočtu a schvaľuje pravidlá hospodárenia RÚZ. Taktiež zriaďuje stále alebo dočasné, odborné alebo pomocné výbory. Zároveň určuje ich kompetencie, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich predsedov a ďalších členov. Prezídium je oprávnené na ním zriadené výbory preniesť časť svojich právomocí.
Miroslav Kiraľvarga
Prezident RÚZ
Mário Lelovský
1. Viceprezident RÚZ
Vladimír Kestler
Viceprezident RÚZ
Pavol Konštiak
Viceprezident RÚZ
Martin Podhradský
Viceprezident RÚZ
Róbert Spišák
Viceprezident RÚZ
Jozef Špirko
Viceprezident RÚZ
Vladimír Bakeš
Člen Prezídia RÚZ
Ján Bilinský
Člen Prezídia RÚZ
Peter Blubla
Člen Prezídia RÚZ
Peter Dosedla
Člen Prezídia RÚZ
Marek Harbuľák
Člen Prezídia RÚZ
Michal Čubrik
Člen Prezídia RÚZ
Roman Filipoiu
Člen Prezídia RÚZ
Oto Hornáček
Člen Prezídia RÚZ
Iveta Chmelová
Členka Prezídia RÚZ
Stanislav Janiš
Člen Prezídia RÚZ
Milena Koreňová
Členka Prezídia RÚZ
Jaroslav Košťálik
Člen Prezídia RÚZ
Martin Krajčovič
Člen Prezídia RÚZ
Martin Lancz
Člen Prezídia RÚZ
Marián Marek
Člen Prezídia RÚZ
Helena Patasiová
Člen Prezídia RÚZ
Pavol Piešťanský
Člen Prezídia RÚZ
Róbert Lukáč
Člen Prezídia RÚZ
Ján Solík
Člen Prezídia RÚZ
Jozef Sýkora
Člen Prezídia RÚZ
Richard Prokypčák
Člen Prezídia RÚZ
Miroslav Šarišský
Člen Prezídia RÚZ
Katarína Pšenáková
Členka Prezídia RÚZ
Ľuboš Hlinka
Člen Prezídia RÚZ
Snem
Snem je najvyšší orgán RÚZ, skladá sa zo všetkých na ňom prítomných delegátov. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí schvaľovanie rokovacieho a volebného poriadku, zmien a doplnkov stanov, ale aj voľba a odvolanie členov prezídia a dozornej rady. Snem taktiež schvaľuje riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, správy o návrhu rozpočtu RÚZ, o pláne jej činnosti a o stave majetku. V prípade potreby môže Snem rozhodnúť o dobrovoľnom rozpustení RÚZ alebo o jej zlúčení s iným združením a ďalších otázkach.
Dozorná rada
Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán RÚZ. Overuje jej činnosť, stav a účtovné závierky. Snemu predkladá správu o zisteniach, vyvodzuje závery a odporúčania. Predsedom dozornej rady je Jozef Kožár, podpredsedami sú Daniel Poturnay a Emil Fitoš.
Jozef Kožár
Predseda Dozornej rady RÚZ
Filip Kasana
Podpredseda Dozornej rady RÚZ
Daniel Poturnay
Podpredseda Dozornej rady RÚZ
Emil Fitoš
Člen Dozornej rady RÚZ
František Halmeš
Člen Dozornej rady RÚZ
Ľubomír Kardoš
Člen Dozornej rady RÚZ
Pavol Kováčik
Člen Dozornej rady RÚZ
Rudolf Mackovič
Člen Dozornej rady RÚZ
Rastislav Ňukovič
Člen Dozornej rady RÚZ
Michal Tuma
Člen Dozornej rady RÚZ
Matej Stuška
Člen Dozornej rady RÚZ
Sekretariát
Zastrešuje organizačnú, komunikačnú, informačnú a administratívnu agendu RÚZ. Sekretariát je zodpovedný za chod inštitúcie, a tiež za plánovanie a organizáciu podujatí RÚZ. Zamestnanci sekretariátu zabezpečujú aktívnu internú a externú komunikáciu RÚZ. Externe poskytujú informácie verejnosti a komunikujú so štátnymi orgánmi a odbornými verejnými inštitúciami. Interne svojich členov zase pravidelne informujú o legislatívnych procesoch, návrhoch zákonov a aktuálnom dianí vo vybraných oblastiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zamestnanci sekretariátu taktiež koordinujú účasť RÚZ v domácich i zahraničných projektoch ako aj reprezentáciu a zastúpenie vrcholových predstaviteľov RÚZ na rokovaniach Európskeho parlamentu, Hospodárskej a sociálnej rady, či stretnutiach so predstaviteľmi vlády, sociálnymi partnermi, zamestnávateľskými a inými odbornými organizáciami.
Peter Molnár
Výkonný sekretár
Martin Hošták
Tajomník
Ivona Holzerová
Finančná manažérka
Peter Fečík
Manažér pre vzdelávanie
Andrej Beňo
Právnik
Katarína Marenčák
Projektová manažérka
Petra Podhorcová
PR špecialistka
Emília Farkašová
Office manažérka
+421-2-33 01 42 80
Natália Reingraberová
Špecialistka pre vzdelávanie a koordinátorka prípravy inštruktorov
Sekretariát RÚZ
+421-2-33 01 42 80
Výbor hospodárskej a sociálnej politiky
Výbor sa zaoberá najvšeobecnejšími otázkami hospodárskej politiky, teda legislatívou, ktorá ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Sústredí sa aj na pracovnoprávnu legislatívu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, kolektívne vyjednávanie a tripartitu, sociálnu politiku či legislatívu v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva. Predsedom Výboru hospodárskej a sociálnej politiky je Jozef Špirko, podpredsedom je Mário Lelovský a ako tajomník pôsobí Peter Molnár.
Jozef Špirko
Viceprezident RÚZ
Peter Molnár
Výkonný sekretár
Mário Lelovský
1. Viceprezident RÚZ
Výbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov
Výbor sa zaoberá spoluprácou RÚZ s orgánmi Európskej únie a členstvom RÚZ v medzinárodných zamestnávateľských organizáciách. Koordinuje činnosť ostatných výborov a implementáciu európskej legislatívy na Slovensku. Predsedom Výboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov je Michal Pintér, tajomníkom je Martin Hošták.
Michal Pintér
Predseda Výboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov
Martin Hošták
Tajomník
Výbor pre energetiku a životné prostredie
Výbor sa zaoberá európskou a slovenskou legislatívou v environmentálnej oblasti a jej dopadmi na podnikateľské prostredie na Slovensku. Predsedom Výboru pre energetiku a životné prostredie je Róbert Spišák, jeho podpredsedami sú Mário Lelovský, Miloš Fodor a Jana Bučanová-Ingeliová. Tajomníkom je Peter Molnár.
Róbert Spišák
Viceprezident RÚZ
Peter Molnár
Výkonný sekretár
Mário Lelovský
1. Viceprezident RÚZ
Miloš Fodor
Podpredseda Výboru pre energetiku a životné prostredie
Jana Bučanová-Ingeliová
Podpredsedníčka Výboru pre energetiku a životné prostredie
Výbor pre vedu, výskum a inovácie
Výbor sa zaoberá rozvojom vedy, výskumu, inovácií, konkurenčnej schopnosti, kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva. Predsedom Výboru pre vedu, výskum a inovácie je Jozef Buday. Tajomníkom je Juraj Wagner.
Peter Fodrek
Predseda Výboru pre vedu, výskum a inovácie
Juraj Wagner
Tajomník Výboru pre vedu, výskum a inovácie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor sa zaoberá komplexnou problematikou školstva, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov s dôrazom na oblasť odborného vzdelávania a prípravy. Predsedom výboru je Mário Lelovský, ako podpredsedovia výboru pôsobia Igor Patráš a Peter Blubla a jeho tajomníkom je Peter Fečík.
Mário Lelovský
1. Viceprezident RÚZ
Peter Fečík
Manažér pre vzdelávanie
Peter Blubla
Člen Prezídia RÚZ