Organizačná štruktúra

 • #všetky
 • #prezídium
 • #snem
 • #dozorná rada
 • #sekretariát
 • #výbor hospodárskej a sociálnej politiky
 • #výbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov
 • #výbor pre energetiku a životné prostredie
 • #výbor pre vedu, výskum a inovácie
 • #výbor pre vzdelávanie
Prezídium
Prezídium je štatutárny a výkonný orgán RÚZ, ktorý zodpovedá za jej činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, pričom sa riadi rozhodnutiami Snemu a zabezpečuje ich plnenie. Prezídium zvoláva Snem, pripravuje návrh rozpočtu a schvaľuje pravidlá hospodárenia RÚZ. Taktiež zriaďuje stále alebo dočasné, odborné alebo pomocné výbory. Zároveň určuje ich kompetencie, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich predsedov a ďalších členov. Prezídium je oprávnené na ním zriadené výbory preniesť časť svojich právomocí.
Miroslav Kiraľvarga
prezident RÚZ
Mário Lelovský
1. viceprezident RÚZ
Vladimír Kestler
viceprezident RÚZ
Martin Podhradský
viceprezident RÚZ
Robert Spišák
viceprezident RÚZ
Robert Spišák vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a študoval aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave hospodárske, finančné a obchodné právo. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave ukončil aj doktorandské štúdium. V rámci kontinuálneho profesijného rozvoja si naďalej dopĺňa svoje vzdelanie v špecializovaných medzinárodných programoch a renomovaných inštitúciách. Dlhodobo pôsobí v podnikateľskej skupine AZC, v rámci ktorej zodpovedá za strategické riadenie celej skupiny a realizáciu vízií akcionárov. Medzi jeho zodpovednosti patrí aj identifikácia a rozvoj nových príležitostí v iných sektoroch a regiónoch na globálnej báze. Viceprezidentom RÚZ je od roku 2018.
Jozef Špirko
viceprezident RÚZ
Pavol Piešťanský
viceprezident RÚZ
Dlhé roky sa pohybuje v oblasti riadenia podnikov vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave. Od roku 2019 je prezidentom Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky (ČESMAD SLOVAKIA). Od roku 2021 tiež pôsobí ako viceprezident RÚ, pričom zastupuje predovšetkým záujmy dopravcov na Slovensku.
Vladimír Bakeš
viceprezident RÚZ
Ján Bilinský
člen Prezídia RÚZ
Peter Blubla
člen Prezídia RÚZ
Iveta Chmelová
členka Prezídia RÚZ
Michal Čubrík
člen Prezídia RÚZ
Peter Dosedla
člen Prezídia RÚZ
Roman Filipoiu
člen Prezídia RÚZ
Peter Fodrek
člen Prezídia RÚZ
Oto Hornáček
člen Prezídia RÚZ
Oto Hornáček je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2007 je Členom Prezídia RÚZ v rámci ktorého zastupuje najmä stavebný sektor. Od roku 1996 je členom Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, ktorý od roku 2005 zastupuje aj z pozície prvého viceprezidenta. V roku 1988 založil značku HORNEX, ktorá je v súčasnosti aktívnou stavebno-developerskou skupinou. Je predsedom dozornej rady spoločnosti HORNEX, a.s. – generálneho zhotoviteľa stavieb v segmente pozemného staviteľstva. Pod jeho vedením sa stala v rokoch 2008 a 2009 stavebnou firmou roka. Spoločnosť patrí medzi lídrov v adaptáciách a rekonštrukciách budov, najmä historických a pamiatkovo chránených. V renomovanej súťaži Stavba roka získala so svojimi realizáciami už devätnásť ocenení, z toho štyri hlavné ceny.
Daniel Huliak
člen Prezídia RÚZ
Marek Chudik
člen Prezídia RÚZ
Vyštudoval hospodársku politiku na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Pomáhal budovať centrum zdieľaných služieb IBM v Bratislave, kde už 24 rokov pracuje, aktuálne na pozícií Viceprezident pre účtovníctvo. Venuje sa najmä prechodu účtovníctva na digitálnu agendu, robotizácií, a prepojeniu umelej inteligencie a finančného plánovania. Aktuálne riadi tím 1300 účtovníkov v 27 krajinách na 4 kontinentoch.
Stanislav Janiš
člen Prezídia RÚZ
Filip Kasana
člen Prezídia RÚZ
Milena Koreňová
členka Prezídia RÚZ
Jaroslav Košťálik
člen Prezídia RÚZ
Martin Krajčovič
člen Prezídia RÚZ
Martin Lancz
člen Prezídia RÚZ
Marián Marek
člen Prezídia RÚZ
Martin Novotný
člen Prezídia RÚZ
Helena Patasiová
členka Prezídia RÚZ
Marian Paták
člen Prezídia RÚZ
Ján Solík
člen Prezídia RÚZ
Ján Šimko
člen Prezídia RÚZ
Peter Vinarčík
člen Prezídia RÚZ
Vojtech Ferencz
člen Prezídia RÚZ
Vojtech Ferencz pôsobí ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP. Okrem toho je tiež viceprezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a prezidentom Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska. Od roku 2023 je členom Prezídia RÚZ.
Robert Jambrich
člen Prezídia RÚZ
Snem
Snem je najvyšší orgán RÚZ, skladá sa zo všetkých na ňom prítomných delegátov. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí schvaľovanie rokovacieho a volebného poriadku, zmien a doplnkov stanov, ale aj voľba a odvolanie členov prezídia a dozornej rady. Snem taktiež schvaľuje riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, správy o návrhu rozpočtu RÚZ, o pláne jej činnosti a o stave majetku. V prípade potreby môže Snem rozhodnúť o dobrovoľnom rozpustení RÚZ alebo o jej zlúčení s iným združením a ďalších otázkach.
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_0286.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_0391.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_0487.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_0591.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1717.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1387.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1640.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1805.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1749.jpg
Dozorná rada
Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán RÚZ. Overuje jej činnosť, stav a účtovné závierky. Snemu predkladá správu o zisteniach, vyvodzuje závery a odporúčania. Predsedom dozornej rady je Jozef Kožár.
Jozef Kožár
predseda Dozornej rady RÚZ
Daniel Poturnay
podpredseda Dozornej rady RÚZ
Emil Fitoš
člen Dozornej rady RÚZ
František Halmeš
člen Dozornej rady RÚZ
Ľubomír Kardoš
člen Dozornej rady RÚZ
Pavol Kováčik
člen Dozornej rady RÚZ
Rudolf Mackovič
člen Dozornej rady RÚZ
Rastislav Ňukovič
člen Dozornej rady RÚZ
Matej Stuška
člen Dozornej rady RÚZ
Vladimír Kestler ml.
člen Dozornej rady RÚZ
Martin Kozák
člen Dozornej rady RÚZ
Sekretariát
Zastrešuje organizačnú, komunikačnú, informačnú a administratívnu agendu RÚZ. Sekretariát je zodpovedný za chod inštitúcie, a tiež za plánovanie a organizáciu podujatí RÚZ. Zamestnanci sekretariátu zabezpečujú aktívnu internú a externú komunikáciu RÚZ. Externe poskytujú informácie verejnosti a komunikujú so štátnymi orgánmi a odbornými verejnými inštitúciami. Interne svojich členov zase pravidelne informujú o legislatívnych procesoch, návrhoch zákonov a aktuálnom dianí vo vybraných oblastiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zamestnanci sekretariátu taktiež koordinujú účasť RÚZ v domácich i zahraničných projektoch ako aj reprezentáciu a zastúpenie vrcholových predstaviteľov RÚZ na rokovaniach Európskeho parlamentu, Hospodárskej a sociálnej rady, či stretnutiach so predstaviteľmi vlády, sociálnymi partnermi, zamestnávateľskými a inými odbornými organizáciami.
Martin Hošták
generálny sekretár
Martin Hošták je od roku 2006 tajomníkom RÚZ – v roku 2023 sa stal generálnym sekretárom RÚZ – slovenských zamestnávateľov reprezentuje v sociálnom dialógu s vládou a ďalšími domácimi i zahraničnými partnermi. Od roku 2020 zastupuje RÚZ v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EESC).
Michaela Lenická
asistentka
Petra Podhorcová
hovorkyňa
Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Ako hovorkyňa RÚZ zodpovedá za komunikáciu organizácie s verejnosťou a médiami. Aktuálnym obsahom denne napĺňa aj sociálne siete RÚZ.
Ivona Holzerová
finančná manažérka
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako projektová a finančná manažérka. Zodpovedá za riadenie a koordináciu národných a medzinárodných projektov zameraných na sociálny dialóg a podporu jeho kvality, tripartitu, trh práce a zamestnávateľov.
Peter Fečík
manažér
V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažéra vzdelávania – okrem odborných znalostí školského systému a legislatívy je jeho doménou oblasť odborného, terciárneho a ďalšieho vzdelávania. Dlhodobo sa sústredí predovšetkým na rozvoj duálneho vzdelávania a podporu užšej spolupráce medzi strednými školami a ich žiakmi so zamestnávateľmi a prepájanie teoretických poznatkov s praxou. Peter Fečík zároveň v RÚZ už od roku 2015 koordinuje odborný tím expertov na odborné vzdelávanie a prípravu. Ten tvorí zhruba päťdesiat odborníkov, ktorí okrem iného, zastrešujú prípravu inštruktorov praktického vyučovania, pracujú na tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce a aktívne pripomienkujú obsah maturitných, záverečných a absolventských skúšok.
Andrej Beňo
právnik
Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právnikom RÚZ je od roku 2011 – pravidelne pripravuje monitoring legislatívneho procesu a stanoviská do medzirezortného pripomienkového konania k jednotlivým legislatívnym návrhom.
Natália Reingraberová
koordinátorka odborného vzdelávania a prípravy
V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. Pre viac informácií o systéme vzdelávania ju môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na vzdelavanie@ruzsr.sk. Natália Reingráberová taktiež koordinuje prípravu inštruktorov duálneho vzdelávania u jednotlivých zamestnávateľov v rámci celého Slovenska.
+421-2-33 01 42 83
Jana Shepperd
expertka na zamestnávateľskú agendu
Karol Hric
špecialista na sociálne siete
Natália Cíbiková
projektová manažérka
Výbor hospodárskej a sociálnej politiky
Výbor sa zaoberá najvšeobecnejšími otázkami hospodárskej politiky, teda legislatívou, ktorá ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Sústredí sa aj na pracovnoprávnu legislatívu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, kolektívne vyjednávanie a tripartitu, sociálnu politiku či legislatívu v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva. Predsedom Výboru hospodárskej a sociálnej politiky je Jozef Špirko, podpredsedom je Mário Lelovský a ako tajomník pôsobí Peter Fečík.
Jozef Špirko
viceprezident RÚZ
Mário Lelovský
1. viceprezident RÚZ
Výbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov
Výbor sa zaoberá spoluprácou RÚZ s orgánmi Európskej únie a členstvom RÚZ v medzinárodných zamestnávateľských organizáciách. Koordinuje činnosť ostatných výborov a implementáciu európskej legislatívy na Slovensku. Predsedom Výboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov je Michal Pintér, tajomníkom je Martin Hošták.
Michal Pintér
predseda Výboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov
Martin Hošták
generálny sekretár
Martin Hošták je od roku 2006 tajomníkom RÚZ – v roku 2023 sa stal generálnym sekretárom RÚZ – slovenských zamestnávateľov reprezentuje v sociálnom dialógu s vládou a ďalšími domácimi i zahraničnými partnermi. Od roku 2020 zastupuje RÚZ v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EESC).
Výbor pre energetiku a životné prostredie
Výbor sa zaoberá európskou a slovenskou legislatívou v environmentálnej oblasti a jej dopadmi na podnikateľské prostredie na Slovensku. Predsedom Výboru pre energetiku a životné prostredie je Róbert Spišák, jeho podpredsedami sú Mário Lelovský, Miloš Fodor a Jana Bučanová-Ingeliová. Tajomníkom je Martin Hošták.
Robert Spišák
viceprezident RÚZ
Robert Spišák vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a študoval aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave hospodárske, finančné a obchodné právo. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave ukončil aj doktorandské štúdium. V rámci kontinuálneho profesijného rozvoja si naďalej dopĺňa svoje vzdelanie v špecializovaných medzinárodných programoch a renomovaných inštitúciách. Dlhodobo pôsobí v podnikateľskej skupine AZC, v rámci ktorej zodpovedá za strategické riadenie celej skupiny a realizáciu vízií akcionárov. Medzi jeho zodpovednosti patrí aj identifikácia a rozvoj nových príležitostí v iných sektoroch a regiónoch na globálnej báze. Viceprezidentom RÚZ je od roku 2018.
Mário Lelovský
1. viceprezident RÚZ
Miloš Fodor
podpredseda Výboru pre energetiku a životné prostredie
Jana Bučanová-Ingeliová
podpredsedníčka Výboru pre energetiku a životné prostredie
Výbor pre vedu, výskum a inovácie
Výbor sa zaoberá rozvojom vedy, výskumu, inovácií, konkurenčnej schopnosti, kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva. Predsedom Výboru pre vedu, výskum a inovácie je Peter Fodrek, Tajomníkom je Juraj Wagner.
Peter Fodrek
člen Prezídia RÚZ
Juraj Wagner
tajomník Výboru pre vedu, výskum a inovácie
Výbor pre vzdelávanie
Výbor sa zaoberá komplexnou problematikou školstva, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov s dôrazom na oblasť odborného vzdelávania a prípravy. Predsedom výboru je Mário Lelovský, ako podpredsedovia výboru pôsobia Igor Patráš a Peter Blubla a jeho tajomníkom je Peter Fečík.
Mário Lelovský
1. viceprezident RÚZ
Peter Fečík
manažér
V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažéra vzdelávania – okrem odborných znalostí školského systému a legislatívy je jeho doménou oblasť odborného, terciárneho a ďalšieho vzdelávania. Dlhodobo sa sústredí predovšetkým na rozvoj duálneho vzdelávania a podporu užšej spolupráce medzi strednými školami a ich žiakmi so zamestnávateľmi a prepájanie teoretických poznatkov s praxou. Peter Fečík zároveň v RÚZ už od roku 2015 koordinuje odborný tím expertov na odborné vzdelávanie a prípravu. Ten tvorí zhruba päťdesiat odborníkov, ktorí okrem iného, zastrešujú prípravu inštruktorov praktického vyučovania, pracujú na tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce a aktívne pripomienkujú obsah maturitných, záverečných a absolventských skúšok.
Peter Blubla
člen Prezídia RÚZ