Partneri

BusinessEurope

BusinessEurope združuje 40 podnikateľských a zamestnávateľských zväzov z 34 krajín Európy. Zastupuje 20 miliónov podnikov v Európe, reprezentuje spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k inštitúciám EÚ a je lídrom zamestnávateľov v európskom sociálnom dialógu. Organizácia poskytuje svojim členom informácie, expertné štúdie, prijaté stanoviská a koná v záujme ich podpory, čím im umožňuje priamo a efektívne ovplyvňovať vývoj iniciatív, politík a legislatívnych a nelegislatívnych opatrení Európskej komisie v samom zárodku. RÚZ je ako jediná zamestnávateľská organizácia zo Slovenska od roku 2010 riadnym členom BusinessEurope.

Business at OECD (BIAC)

BIAC je poradný výbor OECD, ktorý združuje najvýznamnejšie priemyselné a zamestnávateľské zväzy z každej z 34 členských krajín OECD. Prostredníctvom 31 stálych výborov a pracovných skupín pokrýva všetky oblasti ekonomickej politiky OECD. Počnúc rokom 2008 začali experti RÚZ pôsobiť v orgánoch (výbory a pracovné skupiny) OECD-BIAC a od roku 2010 pôsobí zástupca RÚZ ako podpredseda Výboru BIAC pre lepšiu reguláciu. Členstvo dáva možnosť expertom RÚZ sledovať vývoj politík v dôležitých oblastiach (hospodárska politika, fiškálnej politiky, obchod, investície, zamestnanosť, vzdelávanie) v medzinárodnom kontexte a sledovať hlavné trendy podložené analýzami a štatistikami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V špecifických oblastiach (doprava, chemikálie, suroviny) dáva možnosť priemyselným podnikom zapojiť svojich expertov do problematiky konkrétnych tém.

IOE

IOE je medzinárodná organizácia zamestnávateľov pri Medzinárodnom úrade práce (ILO) so sídlom v Ženeve, ktorá obhajuje záujmy zamestnávateľov v oblasti práce a sociálnych záležitostí a pomáha presadzovať záujmy zamestnávateľov vo vzťahu k Medzinárodnej organizácii práce a národným vládam.

Digitálna koalícia

Digitálna koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (skrátene „Digitálna koalícia“, anglicky: Slovak National Coalition for Digital Skills and Jobs) je iniciatíva s národnou pôsobnosťou v Slovenskej republike založená na podnet Európskej komisie IT Asociáciou Slovenska a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za účasti 21 zakladajúcich členov dňa 27. septembra 2017. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní. RÚZ patrí k zakladajúcim členom Digitálnej koalície.

CEE initiative

Iniciatívu zamestnávateľských a priemyselných združení krajín strednej a východnej Európy zahájilo v roku 2005 päť stredo a východoeurópskych zamestnávateľských a priemyselných združení - SPCR (Česká republika), RUZ (Slovensko), MGYOSZ (Maďarsko), ZDS (Slovinsko) a IV (Rakúsko). Na jeseň 2006 sa k skupine pripojilo Chorvátske združenie zamestnávateľov (HUP) a šesť organizácií dnes prisvieva k dôležitým reformám a pomáha dosiahnuť nevyhnutné zmeny v politických, ekonomických a sociálnych systémochna národnej a medzinárodnej úrovni. Iniciatíva tak dokazuje, že úzka spolupráca medzi rovnocennými partnermi v strednej a východnej Európe prospievazúčastneným krajinám, ako aj Európe ako celku. Skupina je veľmi aktívna: uskutočnilo sa veľa spoločných iniciatív a lobistických aktivít zameraných na národné vlády a inštitúcie EÚ. Osem organizácií dokáže efektívnejšie presadzovať spoločné ciele a zaujať pevnejšiu pozíciu na národnej a európskej úrovni. Cieľom iniciatívy zúčastnených krajín je aj naďalej významne ovplyvňovať hospodársky, sociálny a politický rozvoj regiónu.

EHSV: Európsky hospodársky a sociálny výbor

EHSV je poradným výborom Európskej komisie v zmysle článku 262 Zmluvy. Vytvára stanoviská a prieskumné správy na vyžiadanie Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Zamestnávatelia z SR sú zastúpení nasledovne:

Cedefop

Európske stredisko pre rozvoj odbornej prípravy (Cedefop) sídli v Bruseli. Organizácia vznikla s cieľom skvalitňovať odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom účinnej tvorby politiky fungujúcej na tripartitných princípoch. Práve tripartita a dialóg medzi jednotlivými sociálnymi partnermi je totiž základným predpokladom pre fungujúce a efektívne odborné vzdelávanie a prípravu. Cedefop, v záujme rozvoja politík únie, ktoré cielia na oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ale aj zručností a kvalifikácií, úzko spolupracuje s Európskou komisiou (EK), jednotlivými členskými štátmi únie a ich sociálnymi partnermi.

ELA

Európsky úrad práce, založený v roku 2019, je orgánom Európskej únie so zameraním na cezhraničnú pracovnú mobilitu. Cieľom úradu je podporovať spravodlivú pracovnú mobilitu v rámci EÚ a umožniť občanom a podnikom využiť príležitosti, ktoré ponúka vnútorný trh. Európsky orgán práce pomáha zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ týkajúce sa pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým, jednoduchým a efektívnym spôsobom a uľahčuje občanom a podnikom využívať výhody vnútorného trhu.

Eurofound

Nadácia Eurofound je agentúra Európskej únie (EÚ). Sídli v Bruseli a zaoberá sa zlepšovaním životných a pracovných podmienok v rámci EÚ. Jej poslaním je pomôcť pri rozvoji lepšej sociálnej politiky, politiky zamestnanosti a politík súvisiacich s prácou. Aj keď jej činnosť je predovšetkým na európskej úrovni, v mnohých smeroch je prepojená aj s jednotlivými členskými štátmi a ich vládnymi a sociálnymi partnermi. Okrem iných Eurofound spolupracuje aj s Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) či s Agentúrou EÚ pre základné práva (FRA).

EU-OSHA

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) je informačná agentúra európskej únie (EÚ) pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Svojou činnosťou prispieva k strategickému rámcu Európskej komisie (EK) pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2014 – 2020 a k ďalším relevantným stratégiám a programom EÚ, ako je stratégia Európa 2020. Medzi jej kľúčové priority patrí rozsiahla výskumná činnosť zameraná na zisťovanie úrovne bezpečnosti a zdravotných rizík na európskych pracoviskách, hodnotenie súčasných a identifikácia nových rizík v oblasti BOZP, ale aj komplexná osveta v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci celej Európy.