Aktivity

  • #všetky
  • #tlačové správy
  • #životné prostredie
  • #sociálny dialóg
  • #Ukrajina
  • #legislatíva
  • #vzdelávanie
  • #EÚ
  • #covid-19
  • #digitalizácia

Rozhodnutie v prospech konkurencieschopnosti domáceho energeticky náročného priemyslu: zamestnávatelia vítajú navýšenie prostriedkov z Environmentálneho fondu

#tlačové správy
Minister životného prostredia Ján Budaj koncom minulého roka avizoval, že príspevky z Envirofondu pre slovenský priemysel sa zvýšia z pôvodných troch na jedenásť miliónov eur. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) toto rozhodnutie vítajú a považujú ho za správny krok, ktorý pomôže udržať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a energetiky.

Najvýznamnejší zamestnávatelia, politické špičky a zástupcovia odborných organizácií na jednom mieste: aj o tom bol Snem RÚZ

#tlačové správy
Dňa 29. apríla 2022 sa uskutočnil Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ spoločne zhodnotili nielen výsledky svojej činnosti v uplynulom období, no zároveň stanovili nové strategické priority organizácie na najbližšie obdobie. Za účasti najvyšších predstaviteľov politického života, štátnych, vládnych i odborných inštitúcií taktiež spoločne diskutovali o aktuálnych témach a vhodných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu skvalitňovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku a zaistia, i v súčasnej situácii, stabilitu podmienok pre domáce podniky.

Smart tripartite cooperation

#sociálny dialóg
Projekt prispieva nielen k zlepšovaniu sociálneho dialógu, ale aj k rozvoju a posilneniu efektívnosti štruktúr a procesov pracovnoprávnych vzťahov na Slovensku. Hodnotiaci index Programového vyhlásenia vlády SR zároveň komplexne poukazuje na význam sociálneho dialógu pre širokú verejnosť, ktorá bude pravidelne informovaná o prioritách, priesečníkoch verejných politík a aktuálnych požiadavkách podnikateľov.

Usmernenie k zamestnávaniu ukrajinských občanov na Slovensku

RÚZ vám, súvislosti s vyhláseným vojnovým stavom na Ukrajine, prináša prehľad kľúčových pravidiel a povinností a postup zamestnávania ukrajinských obyvateľov na Slovensku. Taktiež vám prinášame podrobnejšie informácie o zákone č. 480/2002 o azyle, podľa ktorého vláda rozhodla o poskytnutí takzvaného dočasného útočiska ukrajinským utečencom.

Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie

#duálne vzdelávanie
Ak má zamestnávateľ, ktorému uplynie platnosť osvedčenia 31.8.2022 záujem aj naďalej pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania, je potrebné absolvovať opakované overenie spôsobilosti. Uvedené platí aj v prípade, ak držiteľ osvedčenia doteraz ešte s praktickým vyučovaním nezačal, no má záujem ho spustiť.

Zamestnávatelia upozorňujú na možnú destabilizáciu energetického sektora – k prijímaniu novej legislatívy majú viaceré výhrady

#tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s obavami vnímajú proces prijímania zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Upozorňujú, že skutočnosť, že vláda opäť obchádza štandardný legislatívny proces a zákon prijíma bez riadneho pripomienkového procesu je výrazom nerešpektovania predvolebných sľubov a záväzkov členov vládnej koalície, ale aj základných princípov právneho štátu. RÚZ preto vyzýva kompetentných, aby návrh zákona stiahli z rokovania parlamentu a spoločne so všetkými dotknutými subjektmi začali čo najskôr rokovať o systémových riešeniach zvyšovania cien energií.

Splatnosť stravných lístkov a ich daňová uznateľnosť

Tento materiál sa zaoberá otázkou času splatnosti stravných lístkov a otázkou či má prax daňových orgánov v otázke daňovej uznateľnosti výdavkov vynaložených na stravovanie zamestnancov formou finančného príspevku, tak ako je popísaná v usmernení 28/DZPaÚ/2021/MU – Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva, reálny právny základ.

Odborné vzdelávanie a príprava

#odborné vzdelávanie a príprava
Odborné vzdelávanie považuje RÚZ za dlhodobo jednu zo svojich strategických priorít a jeho správne nastavenie pokladá na kľúčovú podmienku pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

Kľúčová je súdržnosť – európski zamestnávatelia plne podporujú kroky EÚ voči Rusku, zdôrazňujú potrebu energetickej nezávislosti únie

#tlačové správy
Európski zamestnávatelia, združení v BusinessEurope, plne podporujú sankcie o ktorých, v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu rozhodli orgány Európskej únie (EÚ). Upozorňujú, že ide o bezprecedentné porušenie medzinárodného práva a najzávažnejšiu bezpečnostnú krízu od druhej svetovej vojny v stávke ktorej sú mier, sloboda a ľudské životy. Zdôrazňujú, že je povinnosťou EÚ, vládnych predstaviteľov i tretieho sektora brániť medzinárodné právo a podporovať Ukrajinu a jej obyvateľov v maximálnej možnej miere. Lídri európskeho biznisu sa na rokovaní Rady prezidentov BusinessEurope zhodli na spoločnom odkaze pred samitom hláv štátov, ktorý sa koná práve v týchto dňoch vo Versailles.

Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku

#vzdelávanie
To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie. Skúsenosti ukazujú, že priemyselná revolúcia nie je „strašiak“, viac pracovných miest vzniklo, než zaniklo, avšak zároveň platí, že možnosti, ktoré priniesla dokázali naplno a vo svoj prospech využiť len tí, ktorí boli na jej príchod pripravení. Zamestnávatelia museli v záujme prežitia a udržania si konkurencieschopnosti držať krok s dobou, zamestnanci zase čelili nutnosti rozšíriť svoje schopnosti a osvojiť si nové pracovné postupy.

Zamestnávatelia sa pripravujú na nástup omikronu: hrozia výpadky zamestnancov

#tlačové správy
Masívne rozšírenie omikronu môže podľa expertov už koncom januára spôsobiť nárazový výpadok desaťtisícov až státisícov zamestnancov v rôznych odvetviach ekonomiky. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že výpadok zamestnancov v podnikoch môže byť masívny, v tejto súvislosti majú na vládu viaceré požiadavky.

Vojnový konflikt na Ukrajine verzus klimatické ciele EÚ – Aká bude budúcnosť priemyslu v klimaticky neutrálnej Európe?

Dňa 14.3.2022 sa uskutočnila panelová diskusia s názvom „Budúcnosť priemyslu v klimaticky neutrálnej Európe“. Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, tretieho sektora a štátnej správy spoločne diskutovali o tom, akým spôsobom môže vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvniť ambiciózne klimatické ciele únie či a ako zabezpečiť energetickú bezpečnosť a nezávislosť Európskej únie (EÚ).

Aj keď v okresanej podobe, no predsa – zamestnávatelia vítajú prijatie novely vysokoškolského zákona

#tlačové správy
Koniec prázdnych fráz - novela vysokoškolského zákona sa stala skutočnosťou – schválili ju totiž poslanci parlamentu. I keď zákon bol schválený v obmedzenej podobe, zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) jeho prijatie napriek tomu vítajú. Rozhodnutie poslancov považujú za dobrý začiatok pre vrátenie kvality a dôvery v slovenské vysoké školstvo (VŠ), ako aj k perspektívnemu zníženiu odlivu slovenských študentov do zahraničia.

Dynamický stavebný trh hodný 21. storočia – zamestnávatelia podporujú prijatie nových stavebných predpisov

#tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), podporujú prijatie navrhovaných stavebných zákonov, t. j. zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Návrhy, ktoré schválila vláda, majú podľa nich potenciál odstrániť kľúčové nedostatky a diery v stavebnom práve s ktorými sa Slovensko neúspešne borí už roky. Zdôrazňujú, že súčasne platný, takmer päťdesiatročný stavebný zákon, nedokáže reagovať na potreby súčasnosti a našej krajine už roky prináša viac škody ako úžitku.

Slovensko je o krok bližšie k plneniu klimatických cieľov – jadro a plyn, po novom, patria k čistým zdrojom energií

#tlačové správy
Jadrová energetika predstavuje jeden z pilierov energetického mixu Slovenska – v našich jadrových elektrárňach sa vyrobí viac ako polovica spotrebovanej elektrickej energie v krajine, a to bez akýchkoľvek emisií skleníkových plynov. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), preto vítajú dočasné zaradenie jadra a plynu do taxonomického rámca Európskej únie (EÚ), ktorým sa radia medzi čisté zdroje energie.

Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia

#tlačové správy
Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia – diskutovali o kľúčovej európskej klimatickej reforme a balíku opatrení „Fit for 55“, možnostiach zlepšenia systému recyklácie i vzdelávaní

Podpora kvality sociálneho dialógu

#sociálny dialóg
Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľov na podporu očkovania

My, zamestnávatelia, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti naprieč celým Slovenskom, vyslovujeme plnú podporu zdravotníkom v nemocniciach na covidových oddeleniach. Vysoko si vážime ich mimoriadne náročnú prácu a nepretržité nasadenie v ťažkých podmienkach v záujme záchrany zdravia a životov mnohých našich kolegov a kolegýň.

Prvý deň lockdownu: zamestnávatelia žiadajú jasné inštrukcie, dopracovanie vyhlášok a funkčné schémy pomoci

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu, rešpektujú rozhodnutie vlády o vyhlásení núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však štát žiadajú o jasné inštrukcie ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky samotného financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s výrazným obmedzením činnosti sektorov gastra, hotelierstva a cestovného ruchu musí štát bezodkladne predstaviť funkčné schémy pomoci, ktoré zamestnávateľom pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú ich straty.

Kde skončí 33 miliárd eur? Vláda v čerpaní eurofondov výrazne zaostáva – Slovensko môže prísť o miliardy

#tlačové správy
Len v najbližších piatich rokoch má slovenská vláda zabezpečiť čerpanie príspevkov vo výške viac ako tridsať tri miliárd eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ). Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), však upozorňujú, že niekoľkomiliardový balík, ktorý ma byť použitý na rozvoj Slovenska, sa pri súčasnom nastavení systému vláde pravdepodobne nepodarí vyčerpať. Pre príliš prísne kontrolné a prehnane administratívne náročné procesy či pomalé čerpanie môže Slovensko prísť o miliardy eur.

Systém overovania kvalifikácií

#vzdelávanie
Potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvalifikácií, a to na základe neformálneho vzdelávania sa. Profesijné uplatnenie a rozvoj človeka často nebrzdí len nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií, ale chýbajúci doklad o ich nadobudnutí. Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR (NP SOK), realizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) je určený práve tým ľuďom, ktorí majú záujem nechať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté neformálnym vzdelávaním, teda počas praxe, resp. informálnym učením sa. Vďaka ich preukázaniu tak môžu získať plnohodnotné osvedčenie o kvalifikácii bez toho, aby sa vrátili späť do školy.

Sektorovo riadené inovácie

#vzdelávanie
Inovácia vytvorených a tvorba nových národných štandardov zamestnaní v kontexte digitalizácie, inovačných zmien a globálnych výziev – práve to prináša projekt SRI. V nadväznosti na inovačné procesy komplexne identifikuje požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.

Aká budúcnosť čaká priemysel v klimaticky neutrálnej Európe?

#tlačové správy
Zelená udržateľnosť verzus funkčnosť a konkurencieschopnosť európskeho a slovenského priemyslu. Ambície Európskej komisie (EK) v oblasti zelenej transformácie verzus ich skutočná realizovateľnosť v praxi. Ako zabezpečiť napĺňanie strategických cieľov Európskej únie (EÚ) bez negatívnych dopadov na členské štáty únie a priemyselné odvetvia hospodárstiev?

Akcia, ktorá konečne vyvoláva reakciu: diskusia o reforme vysokého školstva napreduje, zamestnávatelia predstavujú konkrétne návrhy na zlepšenie kvality vysokých škôl

#tlačové správy
Novela zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustila lavínu emócií na strane akademickej obce a konečne aktivovala celospoločenskú diskusiu o tom, aká je skutočná úroveň kvality slovenských VŠ a ako sú na život a prácu pripravení ich absolventi. Zatiaľ čo akademická obec sa posledné týždne sústredí na spisovanie petícií a organizáciu protestov proti navrhovaným zmenám, zamestnávatelia, združení V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), chcú do diskusie prispieť konštruktívne – prichádzajú preto s konkrétnymi návrhmi ako posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a kvalitatívne ho priblížiť na úroveň vyspelých krajín.

Ako hodnotia podniky balík zelených opatrení „Fit for 55“?

#tlačové správy
Návrh legislatívnych opatrení s názvom „Fit for 55“, ktorý Európska komisia (EK) len prednedávnom zverejnila, má zosúladiť právny rámec Európskej únie (EÚ) v oblasti klímy a energetiky. Hlavným cieľom je, v porovnaní s rokom 1990, znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), spoločný európsky cieľ podporujú a sú pripravení zaň prevziať svoj podiel zodpovednosti – avšak zdôrazňujú, že „zelená zmena“ nesmie ísť na úkor domáceho priemyslu, objemu investícií či počtu pracovných miest.

Súdržnosť a kohéznu politiku dnes potrebujeme viac než kedykoľvek predtým

V Bruseli sa v týchto dňoch koná ôsmy ročník kohézneho fóra. Najvyšší vládni predstavitelia jednotlivých členských štátov únie, zástupcovia európskych inštitúcií, akademická obec, ale aj ekonomickí a sociálni partneri z celej Európy – tisíce osobností sa spoločne zišli na tomto podujatí s jediným cieľom – otvorene diskutovať o výzvach, pred ktorými stojí Európska únia (EÚ) a možnostiach úzkej spolupráce jednotlivých štátov únie.

Zamestnávatelia hodnotia reformu vysokého školstva

#tlačové správy
Zamestnávatelia vítajú snahu o reformu vysokých škôl, avšak upozorňujú, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúci stav sú potrebné výraznejšie zmeny. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo reformné iniciatívy pre vysoké školstvo vo forme novely vysokoškolského zákona. Od zmien si sľubuje predovšetkým výrazné zvýšenie kvality vzdelávania, ktoré sa má prejaviť na lepšom uplatnení sa absolventov na trhu práce a celkové zatraktívnenie štúdia na slovenských vysokých školách (VŠ).

Zamestnávatelia sa ohradzujú voči blokáde autodopravcov – protesty podľa nich môžu napáchať rozsiahle škody

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), sú otvorene proti masívnej blokácii ciest a jednotlivých hraničných priechodov. Reagujú tak na sériu protestných akcií autodopravcov, ktoré pokračujú aj dnes. Upozorňujú, že rozsiahle obmedzenia, vyvolané protestmi spôsobujú rozsiahle škody na celom logistickom reťazci, dodávkach tovaru a slovenskom hospodárstve.

Tripartite Dialogue - The Age of Cooperation

#sociálny dialóg
Projekt prispieva nielen k zlepšovaniu sociálneho dialógu, ale aj k rozvoju a posilneniu efektívnosti štruktúr a procesov pracovnoprávnych vzťahov na Slovensku. Hodnotiaci index Programového vyhlásenia vlády SR zároveň komplexne poukazuje na význam sociálneho dialógu pre širokú verejnosť, ktorá bude pravidelne informovaná o prioritách, priesečníkoch verejných politík a aktuálnych požiadavkách podnikateľov.

Vzdelávanie budúcnosti – príprava študentov pre zelenší trh práce

#životné prostredie
Ochrana životného prostredia a zelená ekonomika sú na vzostupe – aktuálne trendy kladú čoraz väčší dôraz na ekologickosť a dlhodobú udržateľnosť vo všetkých oblastiach spoločenského života a ekonomiky, vrátane priemyslu. Pri výrobe jednotlivých produktov sa spotrebúva čoraz menej energií a využívajú sa trvalo udržateľné a recyklovateľné materiály. Požiadavky trhu práce sa menia – otázka ako získať budúcich odborníkov v oblasti zelenej ekonomiky je čoraz diskutovanejšia. RÚZ preto pripravila štúdiu, ktorá skúma možnosti vytvorenia novej skupiny učebných a študijných odborov vzdelávania, ktoré reflektujú na zelenú transformáciu spoločnosti.

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľov združených v RÚZ, AZZZ a APZD

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD) odsudzujú vyvolávanie zbytočných vášní a nepokojov zo strany niektorých podnikateľských organizácií a odborov.

WorkTransitionCEE

Zapojením zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov z Rumunska, Maďarka a Slovenska chce WorkTransitionCEE zdôrazniť, aké kritické budú nasledujúce roky z hľadiska zmien na pracovnom trhu v novom svete práce. Projekt konkrétne zdôrazňuje dôležitosť efektívneho sociálneho dialógu na európskej a národných úrovniach a zameriava sa na možnosti implementácie Autonómnej rámcovej dohody o digitalizácii s cieľom optimalizovať jej prínosy a lepšie čeliť výzvam digitalizácie.

Spoločná deklarácia európskych zamestnávateľov k balíku opatrení „Fit for 55“

#tlačové správy
Slovenskí zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), prijali spoločne s rakúskymi, maďarskými, českými, slovinskými a chorvátskymi zamestnávateľskými organizáciami stredoeurópsku deklaráciu k zelenému balíku opatrení Európskej komisie (EK) s názvom „Fit for 55“. Zamestnávatelia regiónu akceptujú snahy Európskej únie (EÚ) o ambicióznejšie klimatické ciele a budú sa snažiť byť súčasťou ich dosahovania, avšak upozorňujú na nevyhnutnosť vytvorenia správneho regulačného rámca a vhodných systémov podpory.

Odvrátená tvár gastrolístkov

#tlačové správy
Výzva poslancom NR SR: Zastavte konečne miliónový biznis vydavateľov stravných lístkov na úkor zamestnancov, zamestnávateľov a ťažko skúšaného gastrosektora!

Zamestnávatelia žiadajú účinnejšie nástroje kontroly zamestnancov

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov požadujú účinnejšie nástroje na kontrolu zaočkovanosti svojich zamestnancov. Firmám tiež chýba vyhodnotenie efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení a na jeho základe tiež komplexná stratégia boja proti pandémii.

Zamestnávatelia odsudzujú útok Ruska na Ukrajinu a sú pripravení pomôcť

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), verejne odsudzujú útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Upozorňujú, že Rusko svojím násilným a barbarským konaním hrubo porušilo všetky princípy, na ktorom funguje vyspelé medzinárodné právo. Prekročenie hraníc suverénneho a zvrchovaného štátu, ktorým Ukrajina je, a následné rozpútanie vojenského konfliktu považujú za neprijateľné. Vyzývajú preto politikov, aby prestali politikárčiť, zaujali jednotný postoj a Ukrajine, ako aj jej obyvateľom, v týchto ťažkých časoch, poskytli okamžitú pomoc.

Práca 4.0: 65% detí, ktoré dnes študujú na základných školách po získaní titulu nastúpi na pracovné miesta, ktoré ešte neexistujú

#digitalizácia
V súvislosti s prebiehajúcou štvrtou priemyselnou revolúciou čelí Slovensko otázke ako na ňu efektívne pripraviť svoje podniky i zamestnancov a udržať svoju konkurencieschopnosť voči zvyšku sveta. Slovensko ako priemyselná krajina pritom patrí k najohrozenejším krajinám OECD - už čoskoro tu budú v dôsledku priemyselnej revolúcie ohrozené až dve z troch pracovných miest. Akými smermi sa budú zmeny povolaní a práce uberať? Ktoré zručnosti si musia ľudia osvojiť, aby o svoju prácu neprišli? Odpovede na tieto otázky prináša strategický dokument Práca 4.0 z dielne Republikovej únie zamestnávateľov.