Odborné vzdelávanie a príprava

odborné vzdelávanie a príprava
27.10.2021

Odborné vzdelávanie považuje RÚZ za dlhodobo jednu zo svojich strategických priorít a jeho správne nastavenie pokladá na kľúčovú podmienku pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

Odborné vzdelávania a príprava na stredných odborných školách má v slovenských podmienkach viacero systémových nedostatkov. Ich dôsledkom je nielen nízka kvalita a efektivita odborného vzdelávania a prípravy, ale aj nesprávne nastavené motivácie pri rozhodovaní o zriaďovaní škôl, ich smerovaní a získavaní žiakov, ako aj nesprávne signály pre žiakov a rodičov pri rozhodovaní o výbere vzdelávacej cesty. Výsledkom je, že absolventi stredných škôl sú v praxi nedostatočne pripravení pre potreby trhu práce ako aj na sociálne a ekonomické osamostatnenie.

V poslednom období bolo v odbornom vzdelávaní, na rozdiel od ďalších oblastí vzdelávacieho systému, zavedených niekoľko pozitívnych zmien ako napríklad zavedenie systému duálneho vzdelávania. Je však nevyhnutné čo najskôr prijímať a realizovať aj ďalšie potrebné opatrenia. RÚZ vo svojom "Koncepte reformy odborného vzdelávania z pohľadu RÚZ"  navrhuje celý súbor zmien, ktoré by mohli inšpirovať diskusiu o možných riešeniach ďalších pálčivých problémov. Návrhy sa pritom týkajú predovšetkým efektívnejšieho a užšieho prepojenia vzdelávania s trhom práce.

Aké zmeny potrebujeme v odbornom vzdelávaní realizovať čo najskôr?

 1. Zaviesť systematické plánovanie a prognózovanie potrieb trhu práce
 2. Optimalizovať sústavu učebných a študijných odborov
 3. Optimalizovať sieť stredných škôl
 4. Zmeniť financovanie odborného vzdelávania
 5. Zaviesť komplexný, prehľadný a objektívny systém hodnotenia škôl
 6. Posilniť kariérneho poradenstvo
 7. Zmeniť nazeranie spoločnosti na odborné vzdelávanie a prípravu
 8. Dobudovať systém duálneho vzdelávania
 9. Optimalizovať povinný obsah všeobecno-vzdelávacích predmetov
 10. Posilniť autonómiu manažmentu škôl
 11. Posilniť úlohy stavovských a profesijných organizácií
 12. Zvýšiť celkové výdavkov na vzdelávanie

Legislatívne kompetencie RÚZ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Ako jedna z ôsmych stavovských a profesijných organizácií má RÚZ od roku 2009 v odbornom vzdelávaní a príprave viacero špecifických legislatívnych kompetencií, ktoré boli prijatím nového zákona v roku 2015 významným spôsobom rozšírené.  Aktuálne sú upravené v § 32 Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

Podieľame sa na tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce

RÚZ spolupracuje pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce, v spolupráci so svojimi členmi verifikuje údaje o potrebách trhu práce, ktoré sú následne okrem iného využité v procese plánovania výkonov stredných odborných škôl. V rámci svojich expertných kapacít tiež priebežne vypracúva analytické materiály o budúcom vývoji na trhu práce. 

Poskytovanie podkladov a súčinnosti pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce organizáciou zastupujúcou zamestnávateľov umožňuje lepšie nastaviť plánovania výkonov stredných odborných škôl a obsah vzdelávania, ktorý presnejšie zodpovedá potrebám trhu práce, čím zvyšuje uplatniteľnosť absolventov

V oblasti odborného vzdelávania a prípravy prerokúvame školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu

Odvetvoví experti RÚZ so strednými odbornými školami prerokúvajú školské vzdelávacie programy s cieľom nastaviť ich tak, aby čo najviac vyhovovali vývoju na pracovnom trhu. Školy od RÚZ dostávajú potvrdenia o prerokovaní aj s odporúčaniami. Podrobné informácie o prerokovávaní školských vzdelávacích programov poskytnú odvetvoví experti RÚZ. Prerokovanie školského vzdelávacieho programu s organizáciou zastupujúcou zamestnávateľov pomôže strednej odbornej škole skvalitniť obsah vzdelávania, ktorý presnejšie zodpovedá požiadavkám trhu práce, čo zvyšuje uplatniteľnosť jej absolventov.

Zástupcovia RÚZ sa priebežne zúčastňujú rôznych pracovných stretnutí súvisiacich s tvorbou normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a tvorbou profilov absolventov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov. Normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia a štátne vzdelávacie programy nájdete na tomto odkaze.

Zabezpečujeme prípravu hlavných inštruktorov a inštruktorov 

RÚZ od 01.04.2019 na základe vzájomnej dohody organizuje a zabezpečuje prípravu hlavných inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania v mene všetkých stavovských a profesijných organizácií. Potvrdenia o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora a inštruktora pre systém duálneho vzdelávania sú vydávané príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou. RÚZ tiež udeľuje vybraným školám poverenie na prípravu inštruktorov pre systém školského vzdelávania. Podrobné informácie nájdete v sekcii 

príprava inštruktorov

Podieľame sa na posudzovaní obsahu učebníc a učebných textov

Štátny inštitút odborného vzdelávania koordinuje tvorbu odborných učebníc na stredných odborných školách podľa platnej Smernice č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch, ktorá upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a priamo riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov. Ide o kontinuálny proces, ktorý v sebe zahŕňa posudzovanie a hodnotenie učebníc z hľadiska súladu so štátnymi vzdelávacími programami, aktuálnosti obsahu, odbornej a vecnej správnosti informácií, didaktického spracovania, veku primeranosti, rozvoja osobnosti, spoločenskej korektnosti. Podrobné informácie nájdete na tomto odkaze. 

Vyjadrujeme sa k obsahu záverečných skúšok a môžeme delegovať zástupcov do skúšobných komisii 

Odvetvoví experti RÚZ vypracúvajú vyjadrenia k  obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky, aby pomohli stredným odborným školám nastaviť ich tak, aby čo najviac reflektovali vývoj na pracovnom trhu. Vyjadrenie organizácie zastupujúcej zamestnávateľov k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky umožní skvalitniť obsaha vzdelávania, ktorý presnejšie zodpovedá potrebám trhu práce a zvýši uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl.

RÚZ zároveň deleguje svojich zástupcov do skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, predmetových maturitných komisií pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku. Podrobné informácie nájdete v sekcii 

ukončovanie štúdia

Rozhodujeme o oprávnení strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy

Centrum odborného vzdelávania a prípravy je značkou kvality, ktorú udeľuje stavovská alebo profesijná organizácia strednej odbornej škole vo svojej vecnej pôsobnosti. Škola s označením COVP je inovatívnou inštitúciou v poskytovaní odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania. Z hľadiska konkurencieschopnosti je škola s označením COVP svojou činnosťou o krok vpred pred ostatnými strednými odbornými školami a prispieva k celkovému zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania a prípravy. Podrobné informácie o možnosti získať oprávnenie používať označenie

COVP

 poskytnú odvetvoví experti RÚZ.

Aktuálny zoznam stredných odborných škôl, ktoré používajú označenie COVP na základe rozhodnutia RÚZ

p. č.
SOŠ
COVP
sektor
kraj
1
Súkromná SOŠ hutnícka ŽP, Ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
COVP pre hutníctvo
hute
BB
2
SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
COVP pre nábytkárstvo a drevárstvo
drevo
KE
3
SOŠ drevárska, Pílska 7, 955 01 Topoľčany
COVP pre spracúvanie dreva
drevo
NR
4
SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2 193/17, 960 01 Zvolen
COVP pre spracúvanie dreva
drevo
BB
5
SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
COVP pre drevárstvo
drevo
ZA
6
SŠ, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
COVP v stavebníctve
stavba
BB
7
SOŠ stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina
COVP pre stavebníctvo
stavba
ZA
8
SOŠ technická, Kukučínová 23, 040 01 Košice
COVP pre stavebníctvo
stavba
KE
9
SOŠ, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
COVP pre stavebníctvo
stavba
NR
10
SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
COVP pre stavebníctvo
stavba
BA
11
SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov
COVP pre stavebníctvo
stavba
PO
12
SOŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, 911 05 Trenčín
COVP pre stavebníctvo
stavba
TN
13
Súkromná SOŠ, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
COVP pre obchod, cestovný ruch a služby
obchod a CR
PO
14
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 940 02 Nové Zámky
COVP pre cestovný ruch, hotelové služby a obchod
obchod a CR
NR
15
HA, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
COVP pre služby a gastronómiu
CR
ZA
16
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
COVP pre hotelierstvo a služby
obchod a CR
BB
17
SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 948 01 Lučenec
COVP pre hotelierstvo a služby
CR
BB
18
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce
COVP pre oblasť hotelierstva, obchodu a služieb
CR
KE
19
HA Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
COVP pre gastronómiu, hotelierstvo a turizmus
CR
PO
20
HA, Hlinská 31, 010 01 Žilina
COVP pre služby a gastronómiu
CR
ZA
21
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
COVP pre obchod a služby s ním spojené
obchod
BA
22
OA, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
COVP pre kreatívnu ekonomiku
ekonomika
KE
23
SOŠ, Račianska ul. 105, 831 02 Bratislava
COVP pre oblasť služieb
beauty
BA

Podieľame sa na systéme duálneho vzdelávania 

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania alebo odborných činností, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie s významne posilnenou úlohou zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v rámci praktického vyučovania. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Viac informácii nájdete v sekcii duálne vzdelávanie

RÚZ má ako jedna z ôsmych stavovských a profesijných organizácií v odbornom vzdelávaní a príprave aj ďalšie legislatívne kompetencie – okrem iného sa vyjadruje k zmenám v sieti škôl a školských zariadení SR, k experimentálnemu overovaniu nových odborov, nominuje svojich zástupcov do krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Vecná pôsobnosť RÚZ k skupinám učebných a študijných odborov

Vecnú pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom určuje príloha č. 9 k Vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Prílohu vyhlášky, ktorá kompletne upravuje vecnú pôsobnosť pre všetky skupiny učebných a študijných odborov nájdete tu.

RÚZ má vecnú pôsobnosť k skupinám učebných a študijných odborov:

22 Hutníctvo

25 Informačné a komunikačné technológie

33 Spracúvanie dreva

36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

39 Špeciálne technické odbory

62, Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

RÚZ je spolupracujúcou organizáciou pre skupiny učebných a študijných odborov:

68 Právne vedy

92 Bezpečnostné služby

Odborný tím expertov RÚZ pre odborné vzdelávanie a prípravu

RÚZ vykonáva svoje legislatívne kompetencie v odbornom vzdelávaní a prípravy predovšetkým prostredníctvom odborného tímu expertov RÚZ pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Odvetvie
Skupiny študijných a učebných odborov
Odvetvový expert RÚZ
Hutníctvo
22 Hutníctvo
Miroslava Čižmárová

Informačné a komunikačné technológie

25 Informačné a komunikačné technológie
Jozef Štepanay
Spracúvanie dreva
33 Spracúvanie dreva
Vladimír Záborský
Stavebníctvo
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Viliam Osuský
Ekonomika, financie a administratíva
62 Ekonomické vedy
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
68 Právne vedy
Drahomíra Štepanayová
Gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Eva Polášková
Obchod a logistika
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Peter Šoltés
Beauty služby
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Daniela Jaslovská
Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, bezpečnostné služby
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
92 Bezpečnostné služby
Jozef Štepanay

 

Podrobné rozdelenie študijných a učebných odborov vo vecnej pôsobnosti RÚZ medzi odvetvových expertov nájdete vyššie, v dokumentoch na stiahnutie.

Čítajte viac o téme

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.

Akcia, ktorá konečne vyvoláva reakciu: diskusia o reforme vysokého školstva napreduje, zamestnávatelia predstavujú konkrétne návrhy na zlepšenie kvality vysokých škôl

#tlačové správy
Novela zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustila lavínu emócií na strane akademickej obce a konečne aktivovala celospoločenskú diskusiu o tom, aká je skutočná úroveň kvality slovenských VŠ a ako sú na život a prácu pripravení ich absolventi. Zatiaľ čo akademická obec sa posledné týždne sústredí na spisovanie petícií a organizáciu protestov proti navrhovaným zmenám, zamestnávatelia, združení V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), chcú do diskusie prispieť konštruktívne – prichádzajú preto s konkrétnymi návrhmi ako posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a kvalitatívne ho priblížiť na úroveň vyspelých krajín.
Dokumenty na stiahnutie
V1_reforma_OVP.pdf 979925 KB
V1_rozdelenie_odborov.xlsx 16525 KB
O autorovi
Peter Fečík Manažér pre vzdelávanie V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažér...
Ďaľší členovia tímu
Natália Reingraberová
Špecialistka pre vzdelávanie a koordinátorka prípravy inštruktorov +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. ...
Miroslava Čižmárová
Expertka na vzdelávanie - hutníctvo Je absolventkou Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Okrem pôsobenia v pedagogickej ...
Daniela Jaslovská
Expertka na vzdelávanie - beauty služby Vyštudovala právo na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Neskôr svoju kvalifikáciu rozšírila...
Viliam Osuský
Expert na vzdelávanie - stavebníctvo Úspešne ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave so zam...
Eva Polášková
Expertka na vzdelávanie - gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila ako ma...
Peter Šoltés
Expert na vzdelávanie - obchod a logistika Absolvoval štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. V oblasti logistiky,...
Drahomíra Štepanayová
Expertka na vzdelávanie - ekonomika, financie a administratíva Absolvovala štúdium na Katedre ekonomickej štatistiky Fakulty riadenia a na Katedre pedagogiky Národ...
Jozef Štepanay
Expert na vzdelávanie - publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, bezpečnostné služby Je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Profesijne pôsobil...
Vladimír Záborský
Expert na vzdelávanie - spracúvanie dreva Je absolventom Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na konštrukciu nábytku a drevárstvo. Kv...