Natália Reingraberová

  • #všetky
  • #príprava inštruktorov
Natália Reingraberová Špecialistka pre vzdelávanie a koordinátorka prípravy inštruktorov +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. Pre viac informácií o systéme vzdelávania ju môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na vzdelavanie@ruzsr.sk. Natália Reingráberová taktiež koordinuje prípravu inštruktorov duálneho vzdelávania u jednotlivých zamestnávateľov v rámci celého Slovenska – pre viac informácií ju kontaktujte e-mailom na instruktor@ruzsr.sk
Ďaľší členovia tímu vzdelávania
Zlatica Valachová
Lektorka
Kamila Birnsteinová
Lektorka
Peter Fečík
Manažér pre vzdelávanie V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...

Príprava inštruktorov

#príprava inštruktorov
Odborný výcvik alebo odbornú prax v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa vykonávajú žiaci najčastejšie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora, ktorých poslanie a úloha je z hľadiska dosahovania dobrých výsledkov žiakov kľúčová. Na základe vzájomnej dohody všetkých stavovských a profesijných organizácií združených v Rade zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (link: https://rzsdv.sk/) od 1. 4. 2019 organizačne zabezpečuje prípravu hlavných inštruktorov pre SDV Republiková únia zamestnávateľov. Zamestnávatelia majú tiež možnosť si prostredníctvom vyškoleného hlavného inštruktora, na základe splnomocnenia od vecne príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácie, pri dodržaní stanovenej metodiky, pripravovať inštruktorov podľa svojich potrieb a vo vlastnej réžii.