Systém duálneho vzdelávania

duálne vzdelávanie

Čo je duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania alebo odborných činností, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie s významne posilnenou úlohou zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v rámci praktického vyučovania. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania (SDV) je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Ďalším dôležitým prvkom SDV je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou. Vzdelávanie a praktická príprava žiaka na výkon povolania tak plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa. Na druhej strane sa zamestnávateľovi poskytuje príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva vo výške až 1 000 Eur ročne za každého žiaka, s ktorým má uzatvorenú učebnú zmluvu. Zároveň má nárok na zníženie daňového základu až o 3 200 Eur na ročne na jedného žiaka.

Prečo sa zapojiť do systému duálneho vzdelávania?

 1. Získate vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, ktorá reálne kopíruje Vaše požiadavky
 2. Ušetríte náklady na nábor zamestnancov (pracovné agentúry)
 3. Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov
 4. Získate možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov
 5. Zvýšite lojalitu Vašich zamestnancov
 6. Znížite mieru fluktuácie zamestnancov
 7. Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov
 8. Zlepšíte imidž Vašej firmy
 9. Zlepšíte Vašu firemnú kultúru
 10. Posilníte spoločenský status Vašej firmy
 11. Zlepšíte pozitívne vnímanie Vašej firmy v regióne
 12. Zvýšite stabilitu Vašej firmy
 13. Zvýšite záujem nových odberateľov
 14. Zvýšite zisky Vašej firmy

Ako sa zapojiť do duálneho vzdelávania?

Praktické vyučovanie v SDV sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke alebo užívacie právo a bolo mu vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Spôsobilosť zamestnávateľa posudzuje príslušná stavovská alebo profesijná organizácia na základe žiadosti zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ spĺňa zákonom predpísané podmienky a pracovisko praktického vyučovania zodpovedá materiálno-technickým, priestorovým a personálnym kritériám pre požadovaný odbor štúdia, ktoré posúdi odborná komisia, stavovská alebo profesijná organizácia vydá zamestnávateľovi osvedčenie s platnosťou na 7 rokov.

Osvedčenie vydáva príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie. Vecnú pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom určuje príloha č. 9 k Vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Podrobné informácie o možnostiach zapojenia do SDV poskytnú odvetvoví experti RÚZ pre odborné vzdelávanie a prípravu. Vzory žiadostí a podrobnejšie materiály nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie. 

Vecná pôsobnosť Republikovej únie zamestnávateľov

RÚZ má vecnú pôsobnosť k skupinám učebných a študijných odborov: 22 Hutníctvo, 25 Informačné a komunikačné technológie, 33 Spracúvanie dreva, 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 39 Špeciálne technické odbory, 62, Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II, 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie. Zároveň je RÚZ spolupracujúcou organizáciou pre skupiny učebných a študijných odborov: 68 Právne vedy a 92 Bezpečnostné služby.

Prílohu vyhlášky, ktorá kompletne upravuje vecnú pôsobnosť pre všetky skupiny učebných a študijných odborov nájdete na tomto odkaze. Podrobnejšie informácie o odboroch v rámci jednotlivých odvetví vo vecnej pôsobnosti RÚZ vám poskytnú naši experti a nájdete ich aj v článkuOdborné vzdelávanie a príprava 

Vyučovanie mimo pracoviska mimo prevádzky zamestnávateľa

Ako sme už uviedli, praktické vyučovanie v SDV sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa praktické vyučovanie dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služby zákazníkovi a pod.), pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktickej prípravy. Odborný výcvik sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list a vykonáva sa pod vedením majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora alebo inštruktora. Odborná prax sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa maturitné vysvedčenie a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora.

Viac informácií o SDV pre žiakov, školy a zamestnávateľov nájdete aj na www.dualnysystem.sk

Čítajte viac o téme

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.

Akcia, ktorá konečne vyvoláva reakciu: diskusia o reforme vysokého školstva napreduje, zamestnávatelia predstavujú konkrétne návrhy na zlepšenie kvality vysokých škôl

#tlačové správy
Novela zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustila lavínu emócií na strane akademickej obce a konečne aktivovala celospoločenskú diskusiu o tom, aká je skutočná úroveň kvality slovenských VŠ a ako sú na život a prácu pripravení ich absolventi. Zatiaľ čo akademická obec sa posledné týždne sústredí na spisovanie petícií a organizáciu protestov proti navrhovaným zmenám, zamestnávatelia, združení V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), chcú do diskusie prispieť konštruktívne – prichádzajú preto s konkrétnymi návrhmi ako posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a kvalitatívne ho priblížiť na úroveň vyspelých krajín.
Dokumenty na stiahnutie
Vzor žiadosti zamestnávateľa o overenie spôsobilosti.xlsx 38260 KB
Vzor čestného vyhlásenia k žiadosti zamestnavatela o OS.docx 149673 KB
Vzor žiadosti o navýšenie počtu žiakov.docx 22821 KB
Opatrenia prijaté v súvislosti s COVID-19.pdf 240942 KB
Vzor čestného vyhlásenia nahrádzajúceho výpis z registra trestov.docx 149599 KB
Zoznam odbore spôsobilých osôb – priebežne aktualizované.xlsx 54566 KB
Zoznam pracovísk praktického vyučovania – priebežne aktualizované.doc 1887232 KB
O autorovi
Peter Fečík Manažér pre vzdelávanie V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažér...
Ďaľší členovia tímu
Natália Reingraberová
Špecialistka pre vzdelávanie a koordinátorka prípravy inštruktorov +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. ...
Miroslava Čižmárová
Expertka na vzdelávanie - hutníctvo Je absolventkou Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Okrem pôsobenia v pedagogickej ...
Daniela Jaslovská
Expertka na vzdelávanie - beauty služby Vyštudovala právo na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Neskôr svoju kvalifikáciu rozšírila...
Viliam Osuský
Expert na vzdelávanie - stavebníctvo Úspešne ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave so zam...
Eva Polášková
Expertka na vzdelávanie - gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila ako ma...
Peter Šoltés
Expert na vzdelávanie - obchod a logistika Absolvoval štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. V oblasti logistiky,...
Jozef Štepanay
Expert na vzdelávanie - publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, bezpečnostné služby Je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Profesijne pôsobil...
Drahomíra Štepanayová
Expertka na vzdelávanie - ekonomika, financie a administratíva Absolvovala štúdium na Katedre ekonomickej štatistiky Fakulty riadenia a na Katedre pedagogiky Národ...
Vladimír Záborský
Expert na vzdelávanie - spracúvanie dreva Je absolventom Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na konštrukciu nábytku a drevárstvo. Kv...