Education

dual education
Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania alebo odborných činností, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie s významne posilnenou úlohou zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v rámci praktického vyučovania. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.
vocational education and training
Odborné vzdelávanie považuje RÚZ za dlhodobo jednu zo svojich strategických priorít a jeho správne nastavenie pokladá na kľúčovú podmienku pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.
Graduation
Jedným z hlavných cieľov RÚZ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách je, aby ich absolventi prichádzali na trh práce dostatočne a najmä kvalitne pripravení, v súlade s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov. Len absolventi, ktorí sú schopní reagovať na aktuálne i budúce trendy vývoja na trhu práce sa vedia bez problémov profesne uplatniť a následne sa sociálne a ekonomicky osamostatniť.
training of instructors
Odborný výcvik alebo odbornú prax v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa vykonávajú žiaci najčastejšie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora, ktorých poslanie a úloha je z hľadiska dosahovania dobrých výsledkov žiakov kľúčová.
tertiary education
Tertiary – that is higher vocational and higher - education has been under great political and social pressure in Slovakia in recent years.
Lifelong learning
Technological progress and the associated digitization and automation of industry are making lifelong learning an increasingly topical and debated topic.
Newest from education

Employers and employees are in the same boat - unless they keep up with the digital age, they will have to face hard times

Employers of associations in the National Union of Employers (NUE) met with representatives of trade unions, government representatives, and members of the European Parliament. Together, they discussed not only the current state of Slovakia's digital competitiveness but also the real possibilities of fulfilling the framework agreement of the European social partners in the field of digitization. That the world is in the process of the fourth Industrial Revolution is an indisputable fact. The changes that these industrial revolutions have brought so far have had a radical impact on employees. A large part of the jobs has disappeared, but an even larger part has been created and others have undergone a significant change in qualification requirements.

Qualification verification system

#education
The needs of employers and the supply of employees in the labor market, the impact of the COVID-19 pandemic, but also the opening up of lifelong learning opportunities have created a demand for more flexible acquisition of qualifications, based on non-formal learning. Professional employment and human development are often hampered not only by a lack of knowledge, skills and competences, but by a lack of evidence of their acquisition. The national project System of Verification of Qualifications in the Slovak Republic (NP SOK), implemented by the State Institute of Vocational Training (ŠIOV) is intended for those people who are interested in having their knowledge, skills and competences acquired through non-formal education, that is during practice or informal learning. Thanks to the proof, they can obtain a full certificate of qualification without going back to school.

An event that finally provokes a response: the debate on higher education reform is advancing, employers are making concrete proposals to improve the quality of higher education

The amendment to the Act on Higher Education (Colleges and Universities), introduced by the Ministry of Education, Science, Research and Sports (MŠVVaŠ) SR, triggered an avalanche of emotions on the part of academia and finally activated a society-wide debate on and job-ready graduates. While the academic community has been focusing on petitions and organizing protests against the proposed changes in recent weeks, employers and associations in the National Union of Employers (NUE) want to contribute constructively to the discussion - they are coming up with concrete proposals on how to move Slovak higher education forward and bring it closer to the quality level of advanced countries.
Guarantor in NUE
Peter Fečík Education manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažér...