NUE

The most important employers' organization with a long tradition, professional experience and fair values - this is the National Union of Employers.

We have been stable partner and the voice of Slovak employers since 2004. Our members are the smallest companies with long-term employees, but also the largest industrial players in the country, which work hundreds of thousands of jobs. The National Union brings together and represents employers from all sectors of the economy, including industry, construction, energy, trade, services, tourism, banking and insurance, the IT sector and pharmacy. Since 2004, we have been protecting the interests and business rights of our members. We are respected by the members of the tripartite - Economic and Social Council of the Slovak Republic, thanks to which we participate in the creation of all fundamental laws in the field of labor law, social, tax and wage. In dialogue with the government, we promote measures in favor of a favorable business environment based on the principles of legislative predictability and equal opportunities for all.

We actively monitor the entire legislative process and comment on proposals at all stages of preparation, focusing primarily on the economic, social, educational and environmental policies of the state, agriculture and science and research. NUE experts are members of working groups and expert commissions of the National Council of the Slovak Republic, individual ministries and other central state administration bodies. We have also successfully established ourselves at the international level - we participate in activities that are most important among international employers' organizations and working bodies of European Union institutions such as BusinessEurope or Business at OECD. Our partners are several business organizations, domestic and foreign chambers of commerce, industry associations, research institutes and other professional institutions.


NUE also cooperates on several domestic and international projects in the areas of dual education, technological development and modernization, industrial transformation, but also the active aging of employees in order to improve the business environment in Slovakia.

What are we working on?
Contact
Secretariat NUE +421 233 01 42 80 ruz@ruzsr.sk
Digital Park III Einsteinova 19 Bratislava 851 01
Billing information Org. ID: 30854105 Tax ID: 2021801375
Press department press@ruzsr.sk +421 904 573 097
Education vzdelavanie@ruzsr.sk +421 233 01 42 83
NUE management
Miroslav Kiraľvarga
President
Mário Lelovský
1st vicepresident
Vladimír Kestler
Vicepresident
Martin Podhradský
Vicepresident
Robert Spišák
Vicepresident
Jozef Špirko
Vicepresident
Pavol Piešťanský
Vicepresident
Vladimír Bakeš
Vicepresident
Documents for download
Presskit.zip 1,7MB

NUE

Najvýznamnejšia zamestnávateľská organizácia s dlhoročnou tradíciou, odbornými skúsenosťami a férovými hodnotami – to je Republiková únia zamestnávateľov.

Už viac ako sedemnásť rokov sme stabilným partnerom a hlasom slovenských zamestnávateľov. Našimi členmi sú najmenšie podniky s niekoľkými zamestnancami, ale aj najväčší priemyselní hráči v krajine, ktorí vytvárajú státisíce pracovných miest. Republiková únia spája a reprezentuje zamestnávateľov zo všetkých oblastí hospodárstva, vrátane priemyslu, stavebníctva, energetiky, obchodu, služieb, cestovného ruchu, bankovníctva a poisťovníctva, IT sektoru a farmácie. Od roku 2004 chránime záujmy a podnikateľské práva našich členov. Sme rešpektovaným členom tripartity – Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, vďaka čomu sa podieľame na tvorbe všetkých kľúčových zákonov z pracovnoprávnej, sociálnej, daňovej a mzdovej oblasti. V dialógu s vládou presadzujeme opatrenia v prospech priaznivého podnikateľského prostredia postaveného na princípoch legislatívnej predvídateľnosti a rovnosti šancí pre všetkých.

Aktívne monitorujeme celý legislatívny proces a pripomienkujeme návrhy vo všetkých fázach prípravy, pričom prioritne sa sústredíme najmä na hospodársku, sociálnu, vzdelávaciu a environmentálnu politiku štátu, pôdohospodárstvo a vedu a výskum. Experti RÚZ sú členmi pracovných skupín a odborných komisií Národnej rady Slovenskej republiky, jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Úspešne sme sa etablovali aj na medzinárodnej úrovni – participujeme na činnosti najvýznamnejších medzinárodných zamestnávateľských organizácií a pracovných orgánov inštitúcií Európskej únie ako napríklad BusinessEurope či Business at OECD. Našimi partnermi sú viaceré podnikateľské organizácie, domáce a zahraničné obchodné komory, priemyselné zväzy, výskumné ústavy a ďalšie odborné inštitúcie.


RÚZ spolupracuje aj na viacerých domácich a medzinárodných projektoch z oblastí duálneho vzdelávania, technologického vývoja a modernizácie, transformácie priemyslu ale aj aktívneho starnutia zamestnancov s cieľom skvalitniť podnikateľské prostredie na Slovensku.

NUE management
Miroslav Kiraľvarga
President
Mário Lelovský
1st vicepresident
Vladimír Kestler
Vicepresident
Martin Podhradský
Vicepresident
Robert Spišák
Vicepresident
Jozef Špirko
Vicepresident
Pavol Piešťanský
Vicepresident
Vladimír Bakeš
Vicepresident
Contact
Secretariat NUE +421 233 01 42 80 ruz@ruzsr.sk
Digital Park III Einsteinova 19 Bratislava 851 01
Billing information Org. ID: 30854105 Tax ID: 2021801375
Press department press@ruzsr.sk +421 904 573 097
Education vzdelavanie@ruzsr.sk +421 233 01 42 83
Documents for download
Presskit.zip 1,7MB
What are we working on?