Education

Graduation
Jedným z hlavných cieľov RÚZ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách je, aby ich absolventi prichádzali na trh práce dostatočne a najmä kvalitne pripravení, v súlade s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov. Len absolventi, ktorí sú schopní reagovať na aktuálne i budúce trendy vývoja na trhu práce sa vedia bez problémov profesne uplatniť a následne sa sociálne a ekonomicky osamostatniť.
Connected articles

Ukončovanie štúdia na SOŠ

Jedným z hlavných cieľov RÚZ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách je, aby ich absolventi prichádzali na trh práce dostatočne a najmä kvalitne pripravení, v súlade s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov. Len absolventi, ktorí sú schopní reagovať na aktuálne i budúce trendy vývoja na trhu práce sa vedia bez problémov profesne uplatniť a následne sa sociálne a ekonomicky osamostatniť.

NUE certificates

The National Union of Employers (NUE) has long been committed to increasing the level of quality of education at secondary vocational schools. Final exams are an integral part of high school studies. Employers warn that this component of education should therefore not be forgotten either.

Vyjadrovanie k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky

Odvetvoví experti RÚZ vypracúvajú vyjadrenia k zadaniam tém s cieľom pomôcť stredným odborným školám nastaviť ich tak, aby čo najviac reflektovali vývoj na pracovnom trhu. Spätná väzba vo forme odporúčania zamestnávateľskej organizácie k obsahu tém záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky pomáha skvalitniť obsah vzdelávania, ktorý presnejšie reflektuje na skutočné potreby trhu práce a zvýši tak uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl.

Delegovanie zástupcov do skúšobnej komisie

RÚZ každoročne, v rámci svojich možností, deleguje zástupcov ako skúšajúcich členov do skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, predmetových maturitných komisií pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku. Cieľom delegovania zástupcov zamestnávateľskej organizácie do skúšobných komisií je zlepšiť  prepojenie vzdelávania s trhom práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl.

Ukončovanie štúdia žiakov v systéme duálneho vzdelávania

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, záverečná skúška alebo absolventská skúška žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.

Jednotné zadania záverečnej skúšky pre školský rok 2023/2024

Prinášame vám jednotné zadania záverečnej skúšky v školskom roku 2023/2024 pre vybrané učebné odbory vo vecnej pôsobnosti RÚZ.