Education

Graduation
Jedným z hlavných cieľov RÚZ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách je, aby ich absolventi prichádzali na trh práce dostatočne a najmä kvalitne pripravení, v súlade s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov. Len absolventi, ktorí sú schopní reagovať na aktuálne i budúce trendy vývoja na trhu práce sa vedia bez problémov profesne uplatniť a následne sa sociálne a ekonomicky osamostatniť.
Connected articles

Ukončovanie štúdia

Jedným z hlavných cieľov RÚZ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách je, aby ich absolventi prichádzali na trh práce dostatočne a najmä kvalitne pripravení, v súlade s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov. Len absolventi, ktorí sú schopní reagovať na aktuálne i budúce trendy vývoja na trhu práce sa vedia bez problémov profesne uplatniť a následne sa sociálne a ekonomicky osamostatniť.

NUE certificates

The National Union of Employers (NUE) has long been committed to increasing the level of quality of education at secondary vocational schools. Final exams are an integral part of high school studies. Employers warn that this component of education should therefore not be forgotten either.

Vyjadrovanie k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky

Odvetvoví experti RÚZ vypracúvajú vyjadrenia k zadaniam tém s cieľom pomôcť stredným odborným školám (SOŠ) nastaviť ich tak, aby čo najviac reflektovali vývoj na pracovnom trhu. Spätná väzba a vyjadrenie zamestnávateľskej organizácie k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky pomáha skvalitniť obsah vzdelávania, ktorý presnejšie reflektuje na skutočné potreby trhu práce a zvýši uplatniteľnosť absolventov SOŠ.

Delegovanie zástupcov do skúšobnej komisie

RÚZ každoročne, v rámci svojich možností, deleguje zástupcov ako skúšajúcich členov do skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, predmetových maturitných komisií pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku. Cieľom delegovania zástupcov zamestnávateľskej organizácie do skúšobných komisií je zlepšiť  prepojenie vzdelávania s trhom práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl (SOŠ).
Guarantor in NUE