Legal Service

  • #všetky
  • #GDPR
  • #informácie
  • #projekty
  • #Ukrajina
  • #legislatíva
Legal Service Právne oddelenie +421 2 33014280 Aktívne monitoruje legislatívne procesy na Slovensku a v zahraničí. Právne oddelenie RÚZ V záujme svojich členov aktívne vstupuje do slovenského legislatívneho procesu vo všetkých jeho fázach – pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov, a taktiež, v záujme skvalitňovania slovenského podnikateľského prostredia, prichádza aj s vlastnými návrhmi zákonov.
Ďaľší členovia tímu
Andrej Beňo
právnik Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právnikom RÚZ je od rok...

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“)

Informácie

#informácie
Povinne zverejňované informácie

Legislatívny proces v 1. štvrťroku 2023

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na prvý štvrťrok roku 2023 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 3. štvrťroku 2022

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na tretí štvrťrok roku 2022 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne dvadsať päť. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces 2023

Monitoring domáceho i zahraničného legislatívneho procesu je jednou zo základných úloh RÚZ. Právne oddelenie RÚZ aktívne pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov a to vo všetkých fázach prípravy. Najčastejšie pritom ide o legislatívu z hospodárskej, sociálnej, vzdelávacej a environmentálnej oblasti či pôdohospodárstva a vedy a výskumu. RÚZ návrhy zákonov pripomienkuje nielen v záujme svojich členov, no najmä v prospech kvalitnejšieho slovenského podnikateľského prostredia vybudovaného na princípoch rovnosti šancí pre všetkých - či už malých zamestnávateľov alebo veľkých priemyselných hráčov. Práve s týmto cieľom RÚZ zastupuje zamestnávateľov jednak v medzirezortných pripomienkových konaniach, a jednak na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR a sociálneho dialógu s vládou. Dlhodobým cieľom iniciatívy RÚZ je tiež prispieť ku skvalitňovaniu sociálneho dialógu na Slovensku, ktorý zohráva dôležitú úlohu v súčasnom demokratickom procese.

Legislatívny proces v 1. štvrťroku 2022

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na prvý štvrťrok roku 2022 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne troch. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 4. štvrťroku 2022

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na štvrtý štvrťrok roku 2022 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne tridsať tri. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 2. štvrťroku 2022

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na druhý štvrťrok roku 2022 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne dvadsať jeden. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 4. štvrťroku 2021

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na štvrtý štvrťrok roku 2021 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne osemdesiatich piatich. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces 2022

Monitoring domáceho i zahraničného legislatívneho procesu je jednou zo základných úloh RÚZ. Právne oddelenie RÚZ aktívne pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov a to vo všetkých fázach prípravy. Najčastejšie pritom ide o legislatívu z hospodárskej, sociálnej, vzdelávacej a environmentálnej oblasti či pôdohospodárstva a vedy a výskumu. RÚZ návrhy zákonov pripomienkuje nielen v záujme svojich členov, no najmä v prospech kvalitnejšieho slovenského podnikateľského prostredia vybudovaného na princípoch rovnosti šancí pre všetkých - či už malých zamestnávateľov alebo veľkých priemyselných hráčov. Práve s týmto cieľom RÚZ zastupuje zamestnávateľov jednak v medzirezortných pripomienkových konaniach, a jednak na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR a sociálneho dialógu s vládou. Dlhodobým cieľom iniciatívy RÚZ je tiež prispieť ku skvalitňovaniu sociálneho dialógu na Slovensku, ktorý zohráva dôležitú úlohu v súčasnom demokratickom procese.

Legislatívny proces 2021

Monitoring domáceho i zahraničného legislatívneho procesu je jednou zo základných úloh RÚZ. Právne oddelenie RÚZ aktívne pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov a to vo všetkých fázach prípravy. Najčastejšie pritom ide o legislatívu z hospodárskej, sociálnej, vzdelávacej a environmentálnej oblasti či pôdohospodárstva a vedy a výskumu. RÚZ návrhy zákonov pripomienkuje nielen v záujme svojich členov, no najmä v prospech kvalitnejšieho slovenského podnikateľského prostredia vybudovaného na princípoch rovnosti šancí pre všetkých - či už malých zamestnávateľov alebo veľkých priemyselných hráčov. Práve s týmto cieľom RÚZ zastupuje zamestnávateľov jednak v medzirezortných pripomienkových konaniach, a jednak na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR a sociálneho dialógu s vládou. Dlhodobým cieľom iniciatívy RÚZ je tiež prispieť ku skvalitňovaniu sociálneho dialógu na Slovensku, ktorý zohráva dôležitú úlohu v súčasnom demokratickom procese.

Usmernenie k zamestnávaniu ukrajinských občanov na Slovensku

RÚZ vám, súvislosti s vyhláseným vojnovým stavom na Ukrajine, prináša prehľad kľúčových pravidiel a povinností a postup zamestnávania ukrajinských obyvateľov na Slovensku. Taktiež vám prinášame podrobnejšie informácie o zákone č. 480/2002 o azyle, podľa ktorého vláda rozhodla o poskytnutí takzvaného dočasného útočiska ukrajinským utečencom.

Legislatívny proces v 2. štvrťroku 2023

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na druhý štvrťrok roku 2023 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 3. štvrťroku 2023

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na tretí štvrťrok roku 2023 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.