Priemysel 4.0: 65% detí, ktoré dnes študujú na základných školách po získaní titulu nastúpi na pracovné miesta, ktoré ešte neexistujú

digitalizácia
vzdelávanie
celoživotné vzdelávanie
tlačové správy
14.12.2021

Revolúcia sa začala, zánik alebo zmena tisícov pracovných miest sa blíži, RÚZ predstavuje plán záchrany

V súvislosti s prebiehajúcou štvrtou priemyselnou revolúciou čelí Slovensko otázke ako na ňu efektívne pripraviť svoje podniky i zamestnancov a udržať svoju konkurencieschopnosť voči zvyšku sveta. Slovensko ako priemyselná krajina pritom patrí k najohrozenejším krajinám OECD - už čoskoro tu budú v dôsledku priemyselnej revolúcie ohrozené až dve z troch pracovných miest. Akými smermi sa budú zmeny povolaní a práce uberať? Ktoré zručnosti si musia ľudia osvojiť, aby o svoju prácu neprišli? Odpovede na tieto otázky prináša strategický dokument Práca 4.0 z dielne Republikovej únie zamestnávateľov.

Slovensko si bude musieť vybrať – buď svoju prevažne priemyselnú ekonomiku výrazne modifikuje a prispôsobí moderným trendom alebo stratí schopnosť konkurovať zahraničným krajinám a výkonnosť ekonomiky začne klesať. Buď pracovné miesta masívne transformuje alebo ich čaká masívny zánik. Buď na Priemysel 4.0 a nové požiadavky na trhu práce začne čo najskôr prispôsobovať svojich súčasných a budúcich zamestnancov intenzívnou rekvalifikáciou alebo o pár rokov jednoducho zamestnávatelia nebudú mať koho zamestnať. Automatizácia a robotizácia ohrozuje pracovné miesta už dnes, a spôsob, ako tento problém vyriešiť sa musí bezodkladne stať prioritou vlády. Tá síce na štvrtú priemyselnú revolúciu reagovala Stratégiou a Akčným plánom digitálnej transformácie SR, avšak doposiaľ stále nepredstavila dokument, ktorý by identifikoval konkrétne výzvy, ktoré táto revolúcia pre slovenský pracovný trh a drvivú väčšinu zamestnaných prináša. „Zmeny, ktoré nastanú v najbližších rokoch, budú mať radikálny dopad na pracovný trh. Slovensko musí byť na tieto zmeny pripravené, inak nám ujde aj posledný vlak a ostatné krajiny sa nám budú životnou úrovňou rýchlo vzďaľovať. Už dnes potrebujeme poznať konkrétny plán a kroky, ktoré zamedzia rastu nezamestnanosti a poklesu ekonomiky,“ upozorňuje 1. viceprezident RÚZ, Mário Lelovský.

Vyspelé krajiny v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou spracovávajú obdobné materiály a analytické štúdie. Alokujú tiež štatistické a prognostické kapacity nutné na predvídanie inovačných vplyvov na trh práce, plánovanie a implementáciu účinných politík, ktoré vedú k efektívnemu rozvoju trhu práce v zmenených podmienkach. Keďže na Slovensku takýto dokument chýbal, RÚZ spolu s tímom expertov vypracovali materiál s názvom “Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+(Práca 4.0). „Štúdia poskytuje ucelené analytické a prognostické podklady pre víziu formovania trhu práce ako aj kvalitatívnu a kvantitatívnu štruktúru ľudských zdrojov počas najbližších deviatich rokov. RÚZ tento strategický dokument predkladá politikom, ekonómom, podnikateľskej sfére, občianskej spoločnosti na celospoločenskú diskusiu a ako podklad pre strategické rozhodnutia, ktoré je nevyhnutné v blízkej dobe urobiť,“ tvrdí Mário Lelovský.

Štúdia dokazuje, že doterajšie zvyklosti, metódy a techniky riadenia ľudských zdrojov sa musia nutne komplexne zmeniť a reagovať na viaceré zmeny, ktoré čoskoro prídu. „Aj pri optimistických prognózach demografického vývoja nám klesne v roku 2030 počet obyvateľov vo veku 20-64 rokov o 199 tisíc oproti roku 2020. Problémom je, že v dôsledku emigrácie strácame mladých a talentovaných ľudí. Len v rámci Európy žije 330 tisíc Slovákov. Na zahraničných univerzitách študuje 28 tisíc slovenských študentov. Väčšina z nich sa domov už nevráti. Aby sme aspoň sčasti vyrovnali úbytok pracovnej sily, musíme podporiť imigráciu pracovnej sily, zvýšiť počty zahraničných študentov na slovenských vysokých školách a zvýšiť mieru zamestnanosti pracovníkov vo veku 65+. Tých musíme zároveň vybaviť zručnosťami potrebnými pre Priemysel 4.0,“ vysvetľuje docent SAV Vladimír Baláž, jeden z expertov, ktorí dokument pripravovali. Najviac pracovných miest pribudne v odvetviach, v ktorých nové technológie Priemyslu 4.0 priamo či nepriamo zvyšujú dopyt prostredníctvom zvyšovania príjmu a bohatstva, napríklad umelá inteligencia, špecializované poradenstvo pre osobnostný rozvoj, ale aj profesionálne opatrovníctvo či telemedicína. Oblasť IT zase čaká najrýchlejší rast spomedzi všetkých odvetví - už v roku 2030 by mohlo zamestnávať v EÚ až 20 miliónov zamestnancov v porovnaní s 8 miliónmi v súčasnosti. Digitálne zručnosti budú povinnou výbavou pre viac ako 90% zamestnancov. Až 65% dnešných žiakov základných škôl pritom po získaní titulu nastúpi na také pracovné miesta, ktoré ešte dnes neexistujú. „Aktuálna situácia núti spoločnosť, aby sústredila svoju pozornosť hlavne na aktuálne hrozby spojené s pandémiou. Je však nevyhnutné, aby sme sa pozerali aj do budúcnosti a pripravili sa na zmeny, ktoré nevyhnutne nastanú. Bez efektívneho nastavenia systému povinného, odborného, vysokoškolského a celoživotného vzdelávania v tejto výzve neuspejeme,“ dodáva Mário Lelovský.

Štúdia popisuje aj ďalšie kľúčové inovačné trendy, ktoré ovplyvňujú budúcu podobu trhu práce. Jej súčasťou sú sociálne dopady a očakávané kvalitatívne zmeny v oblasti trhu práce a ľudských zdrojov, ale aj demografický vývoj a prognózy vývoja na trhu práce. Zároveň obsahuje aj návrhy kľúčových opatrení na reštrukturalizáciu zamestnanosti a vzdelávacieho systému či rodinnej politiky, návrhy na zmeny v Zákonníku práce vyvolané vplyvom zmien foriem práce, posilnenie digitálnych zručností a zabezpečenie chýbajúcich špecialistov v horizonte 2030+.

RÚZ v tejto súvislosti realizuje aj dotazníkový prieskum medzi zamestnávateľmi s názvom„Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku“, ktorého cieľom je identifikovať, akým spôsobom a do akej miery digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia a ďalšie globálne inovačné témy menia ich požiadavky na zručnosti/kompetencie na pracovné pozície jednotlivých hospodárskych odvetví. Výsledky prieskumu budú použité na overenie analytických zistení a zapracované do materiálu “Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+.

Čítajte viac o téme

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.

Akcia, ktorá konečne vyvoláva reakciu: diskusia o reforme vysokého školstva napreduje, zamestnávatelia predstavujú konkrétne návrhy na zlepšenie kvality vysokých škôl

#tlačové správy
Novela zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustila lavínu emócií na strane akademickej obce a konečne aktivovala celospoločenskú diskusiu o tom, aká je skutočná úroveň kvality slovenských VŠ a ako sú na život a prácu pripravení ich absolventi. Zatiaľ čo akademická obec sa posledné týždne sústredí na spisovanie petícií a organizáciu protestov proti navrhovaným zmenám, zamestnávatelia, združení V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), chcú do diskusie prispieť konštruktívne – prichádzajú preto s konkrétnymi návrhmi ako posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a kvalitatívne ho priblížiť na úroveň vyspelých krajín.
Dokumenty na stiahnutie
RUZ_Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+.pdf 7807203 KB
RUZ_TK_prezentacia_20211214.pdf 1355476 KB
Novinky k téme
#1

Tlačová konferencia „Revolúcia sa začala – zánik tisícov pracovných miest sa blíži – RÚZ predstavuje plán záchrany“

14.12.2021
vzdelávanie
digitalizácia
Ďakujeme Vám za účasť na hybridnej tlačovej konferencii Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), s názvom „Revolúcia sa začala – zánik tisícov pracovných miest sa blíži – RÚZ predstavuje plán záchrany“, prezentáciu ako aj samotný materiál nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
#2

Priemysel 4.0: Revolúcia sa začala, zánik alebo zmena tisícov pracovných miest sa blíži

14.12.2021
vzdelávanie
digitalizácia
Až 65 percent dnešných žiakov ZŠ v budúcnosti nastúpi na pracovné miesta, ktoré dnes ešte neexistujú. Slovensko patrí v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie k najohrozenejším krajinám OECD – už čoskoro tu budú v dôsledku priemyselnej revolúcie ohrozené až dve z troch pracovných miest. Zmeny, ktoré v najbližších rokoch nastanú, budú mať radikálny vplyv na slovenský trh práce.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...