Podpora kvality sociálneho dialógu

sociálny dialóg
PKSD

Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) implementuje národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len NP PKSD).

Základné informácie

Alokácia: 16 969 256,17 EUR zo zdrojov EÚ
Realizácia: 7/2018 – 5/2023
Názov projektu: Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu
Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje
Kód ITMS2014+: 312031V749
Prijímateľ: IA MPSVR SR

Partneri

 • Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 • Asociácia priemyselných zväzov (APZ)

ciele a aktivity projektu

Vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

Cieľové skupiny:

 • sociálni partneri
 • zamestnanci
 • zamestnávatelia
 • inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci

Hlavná aktivita:
NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom nižšie uvedených podaktivít.

Podaktivity:

 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom analytickej činnosti
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpornej expertnej činnosti
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom vzdelávania a stáží
 • Osveta a odborné podujatia
 • Expertné workshopy
 • Koordinácia a vecné riadenie projektu – podporná aktivita

Podporná aktivita:

Publicita, informovanosť a podporné činnosti

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Čítajte viac o téme

Analytické výstupy NP PKSD

K pod aktivitám národného projektu PKSD patria aj analytické činnosti a podporné expertné činnosti ktorých výstupy za Republikovú úniu zamestnávateľov nájdete tu.
Novinky k téme
#1

Analýzy RÚZ v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

sociálny dialóg
PKSD
projekty
K pod aktivitám národného projektu PKSD patria aj analytické činnosti a podporné expertné činnosti ktorých výstupy za Republikovú úniu zamestnávateľov nájdete v sekcii na Analytické výstupy NP PKSD.
O autorovi
Ivona Holzerová Finančná manažérka Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako projektová a finančná manažérka. Zodpovedá za riadenie a koordináciu národných a medzinárodných projektov z...