Ivona Holzerová

  • #všetky
  • #sociálny dialóg
  • #projekty
  • #PKSD
  • #legislatíva
Ivona Holzerová finančná manažérka Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako projektová a finančná manažérka. Zodpovedá za riadenie a koordináciu národných a medzinárodných projektov zameraných na sociálny dialóg a podporu jeho kvality, tripartitu, trh práce a zamestnávateľov.

Tripartite Dialogue - The Age of Cooperation

#sociálny dialóg
Projekt prispieva nielen k zlepšovaniu sociálneho dialógu, ale aj k rozvoju a posilneniu efektívnosti štruktúr a procesov pracovnoprávnych vzťahov na Slovensku. Hodnotiaci index Programového vyhlásenia vlády SR zároveň komplexne poukazuje na význam sociálneho dialógu pre širokú verejnosť, ktorá bude pravidelne informovaná o prioritách, priesečníkoch verejných politík a aktuálnych požiadavkách podnikateľov.

Smart tripartite cooperation

#sociálny dialóg
Projekt prispieva nielen k zlepšovaniu sociálneho dialógu, ale aj k rozvoju a posilneniu efektívnosti štruktúr a procesov pracovnoprávnych vzťahov na Slovensku. Hodnotiaci index Programového vyhlásenia vlády SR zároveň komplexne poukazuje na význam sociálneho dialógu pre širokú verejnosť, ktorá bude pravidelne informovaná o prioritách, priesečníkoch verejných politík a aktuálnych požiadavkách podnikateľov.

Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov: Covid-19: "Dopady a cesty z krízy", "Porovnanie zmien vo vybraných zákonoch pozmenených a prijatých v NRSR vs. vládnych návrhov zákonov v rokoch 2017 až 2022", a "Analýza zmien štruktúry ekonomiky SR za ostatných 10 rokov a prognóza na ďalších 10 rokov"

Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov: Legislatívny monitoring právnych predpisov, Príprava pravidelných analytických materiálov: Stanoviská na Hospodársku a sociálnu radu SR a Stanoviská na medzirezortné pripomienkové konania

Výberové konanie na pozíciu expert/expertka analytických výstupov:

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov spúšťa výberové konanie na pozíciu expert/expertka analytických výstupov - Analýzy aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v 8 sektoroch. Neváhajte a pozrite si bližší popis pracovnej pozície.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov: Legislatívny monitoring právnych predpisov, Príprava pravidelných analytických materiálov: Stanoviská na Hospodársku a sociálnu radu SR a Stanoviská na medzirezortné pripomienkové konania

Podpora kvality sociálneho dialógu

#sociálny dialóg
Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov: Covid-19: "Sektorová analýza regulačného zaťaženia v SR (Case study na vybranom podniku)" a "Analýza energetickej politiky EÚ a SR v nadväznosti na vysoké ceny energií a regulačného rámca v slovenskej energetike".

Analytické výstupy NP PKSD

K pod aktivitám národného projektu PKSD patria aj analytické činnosti a podporné expertné činnosti ktorých výstupy za Republikovú úniu zamestnávateľov nájdete tu.

Výmena skúseností s nórskym partnerom

#sociálny dialóg
Dňa 7.9. 2021 sa konal pracovný workshop k téme Index sociálneho dialógu v nórskom Oslo. Účastníci stretnutia za RUZ (expertná skupina) sa stretla s nórskymi expertmi na problematiku sociálneho dialógu. Zástupcovia nórskeho partnera projektu - Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) predstavili model sociálneho dialógu expertom z RUZ.

Social Corporate Participation Space

#sociálny dialóg
Sociálny dialógu v organizáciách vedie k zlepšeniu komunikácie, pochopeniu a spolupráci medzi zamestnancami, riadením a majiteľmi. Tento projekt sa zameriava na prípravu pilotnej verzie analytického nástroja, ktorý hodnotí úroveň sociálnej súladnosti podniku na základe know-how implementovaného v Nórsku. Nástroj bude predstavený členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) s možnosťou pilotného testovania vybraného člena únie. Výsledky projektu poskytnú zaujímavý merací nástroj na zlepšenie sociálneho dialógu na úrovni podniku a prispejú k vytvoreniu viac participatívnych spoločností na Slovensku. Projektové aktivity poskytnú novú možnosť merať efektívnosť a kvalitu sociálneho dialógu na úrovni podniku na Slovensku a tiež benchmark pre možné zlepšenia.

Experti Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) navštívili RÚZ za účelom účasti na spoločnom workshope

#sociálny dialóg
Dňa 13. 09. 2022 navštívili Bratislavu experti nórskeho partnera projektu - Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) za účelom účasti na pracovnom stretnutí - workshope, konaného v priestoroch RÚZ.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ Koordinátorka odborných tímov

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ Koordinátorka odborných tímov, ktorý bude zamestnancom RÚZ na trvalý pracovný pomer. Vybraný(á) uchádzač(ka) sa bude podieľať na implementácii národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v rámci ktorého je RÚZ v pozícii partnera hlavného prijímateľa projektu.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu editor/ editorka analytických výstupov

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu editor/editorka analytických výstupov. Vybraní uchádzači/uchádzačky sa budú podieľať na implementácii národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v rámci ktorého je RÚZ v pozícii partnera hlavného prijímateľa projektu a spolupracovať na analýzach aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v 8 sektoroch.