Sociálny dialóg počas pandémie viazne - výsledkom je menej kvalitná legislatíva

sociálny dialóg
tlačové správy
01.12.2021

Zatiaľ čo Slovensko zápasí so zásadnou zdravotnou a spoločenskou výzvou v podobe pandémie COVID-19, pozornosť sa upiera najmä na účinnosť vládnych opatrení, ktoré ju majú pomôcť prekonať. Negatívne dopady na zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré tieto mimoriadne opatrenia neraz majú, však zostávajú pomerne prehliadaným aspektom. Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), pritom upozorňujú, že popri samotnom úsilí prekonať pandémiu, je kľúčové aj to, aby ostali podnikateľské príležitosti a jednotlivé pracovné miesta zachované – práve tie totiž zabezpečia stabilitu ekonomiky aj po opätovnom uvoľnení protiepidemických opatrení.

Hľadaniu vhodných a udržateľných riešení zvyčajne napomáha vzájomný dialóg sociálnych partnerov – zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a štátu. No práve uplatňovanie tohto osvedčeného nástroja počas pandémie viazne. Dokazujú to výsledky Indexu kvality sociálneho dialógu (IKSD), ktorý zostavili experti RÚZ. Ide pritom o pilotný projekt, ktorý po prvý raz komplexne meria kvalitu sociálneho dialógu, a to z hľadiska jeho intenzity a dosiahnutých výsledkov. Cieľom indexu je dokázať, že sociálny dialóg sa v súčasnosti nerealizuje už len ako akási tradícia, no naopak, že i naďalej prináša uchopiteľné výstupy, a teda zohráva dôležitú úlohu v súčasnom demokratickom procese.

IKSD hodnotí efektívnosť a kvalitu tripartitného sociálneho dialógu na základe 28 ukazovateľov rozdelených do piatich hodnotených oblastí: (1) Intenzita sociálneho dialógu, (2) Pracovné podmienky, (3) Vitalita trhu práce, (4) Kvalita legislatívy a (5) Kvality podnikateľského prostredia. Celkové výsledky indexu sú prezentované na ľahko uchopiteľnej 100-bodovej stupnici. Slovensko za rok 2020 dosiahlo v indexe hodnotenie 52,6 bodov. V porovnaní s hodnotením predchádzajúcich rokov tak ide o zhoršenie. Pre porovnanie, v roku 2019 dosiahol index hodnotu 56,7 bodov a v roku 2018 hodnotu 56,8 bodov.

Nepopierateľné zhoršenie naša krajina zaznamenala najmä v hodnotení intenzity sociálneho dialógu. Zatiaľ čo od roku 2012 zasadá Tripartita na Slovensku priemerne 10-krát ročne, vlani sa sociálni partneri spoločne stretli len dva razy. „Na to, aby mohol byť sociálny dialóg skutočne kvalitný – nielen ako proces, ale aj z hľadiska jeho výsledkov – musí v prvom rade prebiehať. Pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiace obmedzenia mali v roku 2020 zásadný vplyv aj na sociálny dialóg na tripartitnej úrovni. V legislatíve sa však toto utlmenie neprejavilo – Republiková únia zamestnávateľov totiž napriek pandémii pripomienkovala návrhy zákonov v rovnakej miere ako v roku 2019,“ vysvetľuje prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Významný vplyv na medziročný prepad indexu však malo aj zhoršenie v kvalite prijímanej legislatívy. Do veľkej miery sa jedná o výsledok častých a sporných úprav, a to najmä v prípade Zákonníka práce a daňových zákonov. Pandémia však v tomto prípade len prispela k nárazovému zvýrazneniu dlhodobo nepriaznivého trendu. Prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga upozorňuje, že jedným z optimálnych výsledkov kvalitného sociálneho dialógu by malo byť také nastavenie regulačných povinností, ktoré budú uspokojivo zabezpečovať férové pracovné podmienky zamestnancov, no zároveň nebudú vytvárať neprimerané náklady pre zamestnávateľov. „Pracovnoprávna legislatíva ukladá neúmerné množstvo povinností, v ktorých majú najmä malí zamestnávatelia problém sa zorientovať. Okrem toho sa navyše často mení a počet strán kľúčovej legislatívy a jej regulačného bremena neustále rastie. Značne neuspokojivá je preto aj procesná stránka prijímania legislatívy,“ spresňuje. Na druhej strane je podľa neho vítaná kontinuálna aktivita ministerstva hospodárstva smerujúca k znižovaniu administratívnej záťaže pre podnikateľov a zamestnávateľov cez implementácie množstva aj menších zmien v legislatíve.

Pozitívnym aspektom však je, že IKSD ukázal v niektorých aspektoch sociálneho dialógu aj citeľné medziročné zlepšenia. Ide najmä o postupné vyrovnávanie rodových mzdových rozdielov. „Aj keď platí, že v obdobiach poklesu ekonomiky sú výsledky tohto ukazovateľa zákonite horšie, Slovensko na tom nie je až tak zle. Navyše, produktivita práce zostala stabilná a minimálna mzda kontinuálne zlepšovala hodnotenia v súvislosti s približovaním pomeru minimálnej a priemernej mzdy k 50 percentám,“ tvrdí tajomník RÚZ, Martin Hošták.

Index kvality sociálneho dialógu v Slovenskej republike (IKSD) vznikol v rámci projektuSmart Tripartite Cooperation, ktorý bol podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov 2014 - 2021 v rámci programu „Sociálny dialóg - dôstojná práca“. Index kvality sociálneho dialógu pripravili experti RÚZ ako pilotný projekt, ktorého cieľom bolo zostaviť nástroj pre hodnotenie sociálneho dialógu v podmienkach SR. Dlhodobým cieľom iniciatívy RÚZ je prispieť ku skvalitneniu sociálneho dialógu na Slovensku na základe skutočne merateľných ukazovateľov.

Novinky k téme
#1

Sociálny dialóg počas pandémie viazne - výsledkom je menej kvalitná legislatíva

sociálny dialóg
projekty
Zatiaľ čo Slovensko zápasí so zásadnou zdravotnou a spoločenskou výzvou v podobe pandémie COVID-19, pozornosť sa upiera najmä na účinnosť vládnych opatrení, ktoré ju majú pomôcť prekonať. Negatívne dopady na zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré tieto mimoriadne opatrenia neraz majú, však zostávajú pomerne prehliadaným aspektom.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...