ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Zamestnávatelia: Kurzarbeit áno, nie však za cenu rastu odvodového zaťaženia

25.05.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú zavedenie systému pomoci firmám formou opatrenia, kedy štát prispieva na mzdy zamestnancom, ktorí museli ostať doma kvôli kríze – tzv. kurzarbeit. Pomoc zo strany štátu by však mala byť časovo ohraničená na obdobie krízy a trvalé zavedenie mechanizmu nesmie vyústiť do rastu odvodového, prípadne daňového zaťaženia. 

Na prvom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady v novom volebnom období sa sociálni partneri dohodli, že bude otvorená diskusia o výške daňovo-odvodového zaťaženia a tiež zavedení tzv. trvalého kurzarbeitu. Pre tento účel má byť vytvorená osobitná komisia zložená zo zástupcov sociálnych partnerov, ktorá preskúma možnosti zavedenia tzv. trvalého kurzarbeitu. Kurzarbeit ako opatrenie, kedy štát prispieva na mzdy zamestnancom, ktorí museli ostať doma kvôli kríze, môže pomerne účinne pomôcť zmierniť dopady na trhu práce tým, že motivuje zamestnávateľov neprepúšťať kvalifikovaných zamestnancov. Zamestnanci si udržia prácu a veľkú časť svojho mesačného príjmu. Po oživení ekonomiky môže zamestnávateľ produkciu takmer okamžite spustiť. Jeho zavedenie však predpokladá dohodu sociálnych partnerov – zamestnávateľov, zamestnancov a štátu. 
 
Forma financovania a vôbec zavedenie kurzarbeitu, ako trvalého nástroja na trhu práce na Slovensku však majú byť ešte predmetom diskusie príslušnej odbornej komisie. RÚZ vzhľadom na už teraz neprimerane vysoké odvodové zaťaženie bude presadzovať riešenia, ktoré nebudú ústiť do rastu daní či odvodov. Práve naopak pokles daní a odvodov je dlhodobým cieľom Únie a v prípade zavedenia trvalého kurzarbeitu sa budeme zasadzovať za hľadanie zdrojov úsporných opatreniach, znižovania režijných nákladov štátu a jeho organizácií, či rušení populistických opatrení. Naviac – v rámci sociálnych odvodov už dnes zamestnanci i zamestnávatelia prispievajú 1 % z hrubej a superhrubej mzdy do fondu poistenia v nezamestnanosti.  
 
Vysoké odvodové zaťaženie je dlhodobým problémom slovenského podnikateľského prostredia a práve v čase krízy vysoké odvody predstavujú bariéru tvorby pracovných miest a sťažujú firmám prežiť krízu bez toho, aby znižovali počet pracovných miest. Rast  odvodového prípadne daňového zaťaženia by pozitívne účinky kurzarbeitu na trhu práce neutralizoval.