ENG

logo

facebook

Aktivity


Ukončovanie štúdia

Odporúčanie k tvorbe zadaní pre záverečné, maturitné a absolventské skúšky pre odbory vzdelávania spadajúce do vecnej pôsobnosti Republikovej únie zamestnávateľov

Toto odporúčanie je určené stredným odborným školám, ktoré majú v sieti škôl aktívne odbory štúdia spadajúce do vecnej pôsobnosti Republikovej únie zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“). Materiál má slúžiť ako pomôcka pre stanovenie postupu pri koordinácii odborného vzdelávania a prípravy v spolupráci so zamestnávateľmi a pri príprave a tvorbe tém na záverečné, maturitné a absolventské skúšky (ďalej len „skúšky“) s cieľom dosiahnuť maximálnu efektivitu a využiteľnosť vypracovaných podkladov s prepojením na prax a požiadavky zamestnávateľov.

Potreby praxe vyžadujú, aby na skúške bol riešený odborný problém, ktorý by nemal byť len úzko zameraný na niektoré profilové predmety, ale má mať svoje aplikačné súvislosti aj na iné oblasti previazané s hospodárskou praxou, ktoré žiak musí na skúške preukázať. Táto požiadavka nie je vždy zohľadnená vo vytvorených zadaniach na skúškach.

 

Legislatívny rámec

Legislatíva, ktorá upravuje spôsob ukončovania štúdia na stredných školách:

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160901)

 

Vyhláška MŠ SR z 23. júla 2008 č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 113/2015 z 22. mája 2015

(link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/318/)

 

Metodická príručka pre prípravu a realizáciu teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky  maturitnej skúšky na stredných školách, ktorú schválilo MŠVVaŠ  SR dňa 10. 2. 2006 pod číslom CD-2006-2242/4993

(link: http://www9.siov.sk/ext_dok-20060214_metodicka_prirucka_4_02/10094c)

 

Úloha stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na tvorbe zadaní pre jednotlivé skúšky

Riaditeľ strednej odbornej školy predkladá témy pre jednotlivé časti skúšky RÚZ na vyjadrenie v termíne do 7. apríla pre jednotlivé časti odbornej zložky maturitnej skúšky a v termíne do 7. mája pre jednotlivé časti záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.

Témy na vyjadrenie je potrebné zaslať v elektronickej forme (v textovom formáte, word, excel, pdf, nie scan) na mail: vzdelavanie@ruzsr.sk.

RÚZ sa písomne vyjadrí k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky najneskôr do 25. apríla a k obsahu záverečnej skúšky a absolventskej skúšky najneskôr do 25. mája. Svoje vyjadrenie môže vykonať aj prostredníctvom svojho delegovaného zástupcu.

Pri svojom vyjadrení k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky, záverečnej a absolventskej skúšky RÚZ hodnotí najmä, či témy zadaní zodpovedajú požiadavkám trhu práce, ale aj požiadavkám na vedomosti a zručnosti, profilu absolventa a spôsob zapracovania svojich pripomienok k školskému vzdelávaciemu programu.

 

Odporúčania pre tvorbu zadaní skúšok

Skúška má pozostávať z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“). Skúška je vzdelávacím výstupom absolventov študijných resp. učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí vykonaním skúšky získajú na jednej strane hlavne odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane získajú možnosť ďalšieho vzdelávania.  Pri teoretickej a praktickej časti odbornej zložky skúšky má žiak využívať a aplikovať vedomosti a schopnosti z rôznych odborných predmetov komplexne s prepojením na odbornú prax. Pri skúške sa zisťuje nielen jeho schopnosť využívať medzipredmetové vzťahy v oblasti všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a správneho uplatňovania odbornej terminológie.

ŠVP je základným vzdelávacím štandardom, ktorý určuje súbor požiadaviek na žiaka vymedzujúcich stupeň dosiahnutých vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie a špecifikuje to, čo by mal žiak vedieť, dosiahnuť, vykonať a preukázať, aby získal vysvedčenie o skúške, požadovanú kvalifikáciu alebo postúpil na vyšší stupeň  vzdelávania.

Vzdelávacie štandardy zahŕňajú výkonové a obsahové štandardy. Výkonový štandard je svojim zameraním cieľovou požiadavkou. Je základňou pre stanovenie  maturitných tém (záverečných resp. absolventských tém) ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu.

Maturitná (záverečná, resp. absolventská) téma má byť koncipovaná ako konkrétny odborný problém alebo problémová situácia komplexného charakteru, ktorú má žiak v priebehu skúšky riešiť. V odbornej zložke maturitnej skúšky (záverečnej, resp. absolventskej) by mala smerovať k napodobeniu určitých odborných úloh, činností alebo situácii, ktoré sa uplatňujú na pracovisku v rámci povolania pre ktoré sa žiaci pripravujú.

Maturitná (záverečná, resp. absolventská) téma je integratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Preto sa skladá z podtém. Ich obsahová skladba je koncipovaná tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie všetkých výkonových kritérií v danom študijnom odbore. Zásadná profilová časť sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov odvodených od vzťahov a súvislostí k profilovým predmetom. V ďalších častiach - aplikačná oblasť - sa uvádzajú všetky dôležité väzby a súvislosti doplňujúce profilovú časť podtém tak, aby téma  bola komplexná.

 

Každá téma má byť zostavená tak, že:

 •      vychádza z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho výkonu na základe kritérií) a zabezpečuje, aby výkonové štandardy uvedené v profile absolventa komplexne  pokryli  všetky témy,
 •      uplatňuje  hľadisko akumulácie vedomostí  viacerých  odborných  predmetov  obsahovo príbuzných,
 •      vychádza z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť odborného  vzdelávania  na základe  obsahových  štandardov),
 •      umožňuje a podporuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre obsiahnutie splnenia danej témy,
 •      umožňuje preverenie schopností žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané počas  štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je zadaný v téme,
 •      dodržiava pravidlo zrozumiteľnosti, spojitosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný a časový rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni vzdelania,
 •      zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu,
 •      je v nej uvedená aj konkrétna učebná pomôcka, ktorá priamo súvisí s príslušným zadaním.

 

Pri tvorbe tém je potrebné vyhnúť sa nasledovnému:

 •      netvoriť tému podľa predmetov (téma bude v takom prípade nesúrodá, odtrhnutá od profilového odborného problému, ktorý sa má v téme komplexne riešiť, nebude vytvárať možnosti pre aplikačné  a tvorivé schopnosti žiaka),
 •      pozor na príliš malé alebo príliš rozsiahle množstvo informácií. Ak stanovíme malý rozsah, žiak ťažko porozumie zmysluplnosti problému. Nebude mať potrebné množstvo zásadných a podporných informácií. Na druhej strane príliš rozsiahla téma sa môže javiť pre žiaka ako nezrozumiteľná, neriešiteľná a frustrujúca,
 •      nestanovovať tému iba mechanickým popisovaním bez uplatnenia výkonových štandardov,
 •      téma nesmie viesť žiakov k pamäťovému memorovaniu a reprodukovaniu osvojených poznatkov z priebehu štúdia.

Pri tvorbe podtém musia byť ich formulácie jasné, jednoznačné, v logickom slede od riešenia jednoduchého  problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú k téme riešiť. Podtémy sa odvodzujú od obsahových štandardov. Orientujú a podporujú žiaka na preukázanie požadovaného výkonu a determinujú jeho výkonovú úroveň. Podtémy sa vzťahujú na všetky profilové - prioritné, aplikačné a doplňujúce informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia  odborných  a všeobecnovzdelávacích  predmetov daného študijného  odboru získal.

 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti a výkonové štandardy vychádzajúce z kvalifikačného štandardu pre príslušné povolania

Pri tvorbe zadaní vychádzame z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé skupiny odborov, ako aj z výkonových štandardov vychádzajúcich z kvalifikačného štandardu pre príslušné povolania:

·       cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, výkonové štandardy - 22_Hutnictvo

·       cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, výkonové štandardy - 25_Informacne_a_komunikacne_technologie

·       cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, výkonové štandardy - 33_Spracuvanie_dreva

·       cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, výkonové štandardy - 36_Stavebnictvo_geodezia_a_kartografia

·       cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, výkonové štandardy - 39_Specialne_technicke_odbory

·       cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, výkonové štandardy -  62_Ekonomicke_vedy,_63,64_Ekonomika_a_organizacia,_obchod_a_sluzby_I,II_ekonomika a organizácia

·       cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, výkonové štandardy -  62_Ekonomicke_vedy,_63,64_Ekonomika_a_organizacia,_obchod_a_sluzby_I,II_obchod

·       cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, výkonové štandardy -  62_Ekonomicke_vedy,_63,64_Ekonomika_a_organizacia,_obchod_a_sluzby_I,II_služby

·       cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti, výkonové štandardy -  62_Ekonomicke_vedy,_63,64_Ekonomika_a_organizacia,_obchod_a_sluzby_I,II_spoločné stravovania a cestovný ruch