ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 tohto zákona.

Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod., pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

Prečo systém duálneho vzdelávania

 • Získate vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, reálne kopírujúcu Vaše požiadavky
 • Ušetríte náklady na nábor zamestnancov (pracovné agentúry)
 • Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov
 • Získate možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov
 • Zvýšite lojalitu Vašich zamestnancov
 • Znížite mieru fluktuácie
 • Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov
 • Zlepšíte imidž Vašej firmy
 • Zlepšíte firemnú kultúru
 • Posilníte spoločenský status Vašej firmy
 • Zlepšíte pozitívne vnímanie Vašej firmy v regióne
 • Zvýšite stabilitu Vašej firmy
 • Zvýšite záujem nových odberateľov
 • Zvýšite zisky Vašej firmy
 

ŽIADOSŤ ZAMESTÁVATEĽA o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

Tlačivo na stiahnutie

 

Čestné vyhlásenie k žiadosti ZAMESTÁVATEĽA O OVERENIE SPÔSOBILOSTI POSKYTOVAŤ PRAKTICKÉ VYUČOVANIE V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Tlačivo na stiahnutie

 

ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA O NAVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV V KONKRÉTNYCH ODBOROCH

Tlačivo na stiahnutie

 

proces vstupu zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania

Prezentácia na stiahnutie

 

vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania

Dokument na stiahnutie

 

Manuál implementácie SDV pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa

Dokument na stiahnutie


OPATRENIA PRIJATÉ V SÚVISLOSTI S OHROZENÍM VEREJNÉHO ZDRAVIA Z DÔVODU OCHORENIA COVID-19 SPÔSOBENÝM KORONAVÍRUSOM SARS-COV-2

Opatrenia na stiahnutie

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE - register trestov

Tlačivo na stiahnutie


Informácia pre zamestnávateľov

TU


INFORMÁCIE PRE šKOLY

TU


Zoznamy a zmluvy

Zoznam odborne spôsobilých osôb (priebežne aktualizované)

Zoznam pracovísk praktického vyučovania (priebežne aktualizované)