ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Snem RÚZ 2017

21.04.2017

Dňa 20. Apríla 2017 sa v Bratislave konal Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ na Sneme zhodnotili doterajšiu činnosť a vytýčili priority organizácie na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva obhajoba oprávnených záujmov zamestnávateľov a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia. Snem sa uskutočnil za účasti popredných predstaviteľov politického a podnikateľského života, čo RÚZ vníma ako prejav záujmu o spoluprácu s touto najvýznamnejšou zamestnávateľskou organizáciou.

Snem RÚZ v rámci svojho rokovania schválil Správu o činnosti RÚZ a jej orgánov za uplynulé obdobie, Správu Dozornej rady RÚZ, Rozpočet a výsledky hospodárenia za rok 2016, Návrh rozpočtu na rok 2017 a Plán činnosti na rok 2017. 
 
„Oceňujeme pomerne ústretovú komunikáciu vlády SR so zamestnávateľskou obcou, pokračujúce reformné úsilie v oblasti školstva či pomerne úspešné zhostenie sa historicky prvého Predsedníctva SR v Rade EÚ. Napriek týmto nesporným pozitívam musím tlmočiť prevažujúci názor, že uplynulý rok sa niesol v znamení pokračujúceho poklesu kvality podnikateľského prostredia, čo možno pripísať predovšetkým  súboru legislatívnych zmien, ktoré mali za následok rast nákladov zamestnávateľov. Preto v nadchádzajúcom roku očakávame od vlády, že nebude prijímať legislatívu, ktorá by mala potenciál ďalej podmienky pre podnikanie zhoršovať“, zhodnotil uplynulý rok Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ.  
 
Podnikatelia sa na Sneme kriticky vyjadrili najmä k zavedeniu zdanenia podielov na zisku, zmenám v odvodových stropoch či pokračovaniu či dokonca rozširovaniu osobitného odvodu z podnikania. Na konkurencieschopnosť našich firiem mala nepriaznivý vplyv i pokračujúca nekvalitná a netransparentná regulačná politika v energetike, ktorej výsledkom sú jedny z najvyšších cien elektrickej energie pre priemysel v Európskej únii. Osobitnými a dlhodobými celospoločenskými problémami sú podľa zamestnávateľov stále nízka vymožiteľnosť práva, slabá efektívnosť súdnictva a vysoká miera korupcie. 
 
Naopak pozitívne bolo hodnotené historicky prvé Predsedníctvo SR v Rade EÚ s konštatovaním, že i napriek množstvu neočakávaných udalostí spojených s Brexitom, neutíchajúcim migračným tlakom či množiacich sa bezpečnostných rizík sa minimálne na technickej úrovni podarilo dosiahnuť konkrétne vytýčené ciele a zhodu členských štátov. 
 
Osobitná diskusia na Sneme bola venovaná strategickým zámerom činnosti Republikovej únie zamestnávateľov na nadchádzajúce obdobie. Zamestnávatelia združení v RÚZ schválili strategické zámery RÚZ vo forme programového dokumentu pod názvom „Konkurencieschopné Slovensko - Strategické zámery RÚZ na obdobie rokov 2017 – 2020“. Dokument obsahuje kľúčové oblasti v ktorých bude RÚZ presadzovať reformy s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a zamestnanosti na Slovensku. Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, zavedenie systematického legislatívneho procesu a zníženia byrokracie, modernizácia pracovnej legislatívy, podpora aplikovaného výskumu a inovácií, transparentná regulačná politika v energetike, či vytvorenie podmienok pre zníženie daňového a odvodového zaťaženia sú oblasti, ktorým sa v nadchádzajúcich rokoch bude RÚZ venovať.  .
Snem RÚZ zároveň odobril akčný dokument Plán činnosti na rok 2017 s výhľadom do roku 2018, ktorý pozostáva z troch oblastí (1) Prioritné ciele RÚZ s výhľadom na rok 2018, (2) Návrhy legislatívnych opatrení zaradených na rokovania HSR SR z pohľadu RÚZ a (3) Návrhy bezprostredných zmien legislatívy na pomoc podnikateľskému prostrediu. V rámci nich sa RÚZ bude zasadzovať najmä za: 
          • Zníženie administratívnej záťaže pri vysielaní zamestnancov do členských štátov EÚ pri poskytovaní služieb formou jasnej definície pracovnej cesty a vyslania, zaviesť jednoduchší administratívny režim pri krátkodobých vyslaniach
          • Predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní. 
          • Zníženie frekvencie prihlasovania a odhlasovania zamestnancov mimo trvalého pracovného pomeru do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní. 
          • Zníženie administratívnej záťaže v stavebníctve a zefektívnenie procesu získavania stavebného povolenia
          • Ďalšie zvýšenie paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov.
          • Zvýšenie limitu na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov
          • Zvýšenie superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj na úroveň 100 %. 
 
V záujme uvedených cieľov RÚZ deklarovala pripravenosť spolupracovať so štátnymi orgánmi, s obchodnými a priemyselnými komorami, ako aj s inými organizáciami, zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí. 
 
Snem venoval pozornosť aj Pripravenosti Slovenska na prechod k digitálnej ekonomike. Viceprezident RÚZ Mário Lelovský odprezentoval výsledky pilotného projektu, ktoré potvrdzujú, že najúspešnejšie čelia digitálnym výzvam zamestnávatelia v segmente IKT a veľké organizácie nad 100 zamestnancov a tiež, že takmer všetky odvetvia očakávajú príchod nových, domácich a aj zahraničných, hráčov na trh, čo bude významne zvyšovať konkurenčný tlak. Budúci úspech digitalizácie na Slovensku bude závisieť najmä od legislatívy, ľudského kapitálu, kúpnej sily zákazníka a kvalitného podnikateľského prostredia. Naopak - bariérami úspešnej digitálnej transformácie už dnes sú obmedzené investičné zdroje a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Prieskum na záver konštatuje, že v súvislosti s digitálnou transformáciou sa neočakáva prepúšťanie zamestnancov za predpokladu, že budú rozbehnuté vzdelávacie programy zamerané na nové zručnosti a vedomosti zamestnancov. RÚZ bude v tejto súvislosti presadzovať systémové opatrenia na efektívne zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce. 
 
Republiková únia zamestnávateľov je najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku, ktorej základným cieľom je chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov a zasadzovať sa za zlepšenie podnikateľského prostredia v SR. RÚZ je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, a je ako jediná zamestnávateľská organizácia zo Slovenska riadnym členom BUSINESSEUROPE, Únie európskych priemyselných a zamestnávateľských zväzov so sídlom v Bruseli. Tento rok si RÚZ pripomenula 13. výročie svojej činnosti v prospech rozvoja podnikateľského prostredia.
 
Viac informácií o RÚZ nájdete na: www.ruzsr.sk a www.facebook.com/ruzsr *
________________________________________________________________________