ENG

logo

facebook

AKTIVITY


INŠTRUKTOR PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE, ktoré je hlavnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, sa vykonáva u zamestnávateľa pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. 
 
inštruktor ako vzdelávajúca osoba, je kľúčovým faktorom kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy. Významne prispieva k uplatniteľnosti absolventa odborného vzdelávania na trhu práce. Inštruktorr svojou vzdelávacou činnosťou môže pozitívne ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako aj profesionálnu a osobnú perspektívu jeho zamestnancov. Prípravu inštruktorov, ktorá je základným predpokladom úspešnosti odborného vzdelávania a prípravy u zamestnávateľov, zabezpečuje stavovská alebo profesijná organizácia. 
 
Podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí mať inštruktor potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou. 
 
Praktické vyučovanie u zamestnávateľov môže byť poskytované v systéme duálneho vzdelávania alebo v systéme školského vzdelávania. Miestom, na ktorom žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením inštruktora je v systéme duálneho vzdelávania pracovisko praktického vyučovania a v systéme školského vzdelávania pracovisko zamestnávateľa. 
 
V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka výlučne zamestnávateľ. Prípravu inštruktorov, pod vedením ktorých vykonáva žiak praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania sa delí na prípravu hlavných inštruktorov pre SDV a prípravu  inštruktorov pre SDV.
 
CERTIFIKÁT INŠTRUKTORA pre systém duálneho vzdelávania je potvrdením o absolvovaní prípravy inštruktora v zmysle § 22 ods. 1 písm. e) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a obsahuje aj zameranie prípravy inštruktora a oprávnenie inštruktora vykonávať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania aj v systéme školského vzdelávania na pracovisku zamestnávateľa. Certifikát inštruktora pre systém duálneho vzdelávania sa vydáva s platnosťou na dobu 7 rokov. 
 
Certifikát inštruktora pre systém duálneho vzdelávania vydáva stavovská alebo profesijná organizácia vykonávajúca prípravu inštruktora. Evidenciu vydaných potvrdení o absolvovaní prípravy inštruktora vedie stavovská alebo profesijná organizácia. 
 
METODICKÝ POKYN MP-02-2016 V AKTUáLNOM ZNENí „Zabezpečenie prípravy hlavných inštruktorov a inštruktorov pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania (systém duálneho vzdelávania)“ upravuje zabezpečenie prípravy hlavných inštruktorov a inštruktorov a je určený pre všetky stavovské a profesijné organizácie s vecnou pôsobnosťou k jednotlivým skupinám odborov vzdelávania podľa prílohy č. 9 k vyhláške č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.