ENG

logo

facebook

Aktivity


Projekty

Norway Grants logo

Innovation Norway logo

Tripartite Dialogue - The Age of Cooperation

Project partner: The Confederation of Norwegian Enterprise
Project realization: 08.01.2021 - 30.06.2022

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme "Social Dialogue – Decent Work"


The project´s main aim is to improve social dialogue at the central level. Project plans to monitor the progress of the fulfillment of the Government's Policy Statement and to prepare the Mirror Rating Index of the Government Policy Statement. Monitoring activities will focus on: (a) comparing government activities in terms of improving the form and standardization of social dialogue at central level, b) comparing government promised activities and fulfilling of the NUE policy priorities - mirroring of the fulfillment of employers' priorities and (c) discussing of government and employer priorities on the Economic and Social Council of Slovak Republic, i.e. between members of the tripartite dialogue at the central level

The implementation of the project activities will improve social dialogue and contribute to development and reinforcement of effectiveness of industrial relations structures and processes in Slovakia. The output of the project – Mirror Rating Index of Government Policy Statement in Slovakia will also show the importance of the social dialogue in a more comprehensive way for the general public which will be informed about the priorities, intersections of public policies and entrepreneurs requirements on a regular basis.

Norway Grants logo

Innovation Norway logo

Smart Tripartite Cooperation

Project partner: The Confederation of Norwegian Enterprise
Project realization: 01.12.20119 - 30.11.2021

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme "Social Dialogue – Decent Work"


The main objective of the action is to contribute to further development of the quality and effectiveness of social dialogue in Slovakia and to strengthen a more friendly social dialogue environment. The basic idea behind the action is that smart social relationships have to be based on the proper evaluation and measurements of the effectiveness and practices of social dialogue between partners and to emphasize the importance of the topic to the general public in a comprehensive way. The aim of the action is therefore to prepare a comprehensive analytical tool - Index of Smart Social Dialogue (ISSD). The index will be focused on the evaluation of the effectiveness of social cooperation between partners and on the evaluation of the effectiveness of the applicant in the tripartite practices. The index will enable to compare the development of the social dialogue within the time as well as contribute to the comparability of the opinions of partners about social dialogue practices. While the present situation of the social dialogue environment is based mostly on the feelings of partners, the implementation of the project will create a tool for measuring its quality. This will lay down grounds for further improvement of tripartite relationships as well as some kind of objectivity in case any conflicts will occur between social partners in the future. The proposed index will really enable to show the positions of partners in a more objective way and thus lead to social reconciliation and mutual agreement between social partners - to the "smart" social dialogue and tripartite cooperation.

The action consists of three main steps. First of all to analyze current existing evaluation tools of the social dialogue quality within the EU countries; second, to gain experiences and know-how of the evaluation practices of the social dialogue from Norway (the action has involvement of The Confederation of Norwegian Enterprise, which is the partner of the applicant) and third, to prepare local tools for the evaluation of the social dialogue in Slovakia based on these findings in the form of the Index of Social Dialogue.

Logo

Synergy

The project addresses the challenges related to correct application of Directive 96/71/EC3 concerning the posting of workers in the framework of the transnational provision of services, as well as the implementation of the Enforcement Directive 2014/67/EU. The project targets the workers, companies and social partners of transport sector. The project will be implemented in 9 countries
The strategic objective: improved effectiveness of implementation of EU Posting of Workers Directive and its Enforcement Directive and the higher involvement of social partners and the workers of transport sector in the discussion on the revision of EU Posting of Workers Directive within EU Member States achieved until the closure of the projec

Logo

WorkTransitionCEE

The world of work faces a large-scale shift due to the ongoing automation of traditional manufacturing and industrial practices, using modern smart technology (Industry 4.0). Six organizations from Romania, Hungary and Slovakia joined forces in the “Renewed social dialogue for the new world of work. Job transitions & digitalisation in two industrial sectors in CEE countries –Romania, Hungary, Slovakia –WorkTransitionCEE” Project.

Logo

Bridging the AGE GAP

The AGEGAP project, led by MGYOSZ, co-financed by the European Commission, brings together seven European employers’organiztaions in Hungary, Croatia, Slovenia, Montenegro, North-Macedonia, Slovakia and Romania, to study the different aspects of intergenerational problems and challenges facing employers and employees at the workplaces. The aim of the study is to present company best practices, collective agreements and other forms of cooperation between employers and trade unions, which encourage active ageing by intergenerational solutions at the workplace that bring employee engagement.

Logo

Národný projekt podpora kvality sociálneho dialógu

Základné informácie: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) implementuje národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu (ďalej len NP PKSD).

Prijímateľ:      IA MPSVR SR
Partneri:     
Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Asociácia priemyselných zväzov (APZ)
Alokácia:        16 969 256,73 EUR zo zdrojov EÚ
Realizácia:      7/2018 – 2/2023
 
Cieľ projektu:
Vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.
 
Cieľové skupiny:
 • sociálni partneri
 • zamestnanci
 • zamestnávatelia
 • inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci
Hlavná aktivita: 
NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom nižšie uvedených podaktivít.
 
Podaktivity:
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom analytickej činnosti
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpornej expertnej činnosti
 • Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom vzdelávania a stáží
 • Osveta a odborné podujatia
 • Expertné workshopy
 • Koordinácia a vecné riadenie projektu – podporná aktivita
Podporná aktivita:
Publicita, informovanosť a podporné činnosti
 
Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Hlavným cieľom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. Primárnym kritériom výberu stredných odborných škôl je výber škôl, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania. Výber novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov podlieha zapojeniu sa daného študijného alebo učebného odboru do systému duálneho vzdelávania. Účasť zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania sa predpokladá na úrovni 1 450 zamestnávateľov, 7 stavovských a profesijných organizácií v zmysle zákona č. 61/2015 Z.z. a v tejto súvislosti ďalej i 280 stredných odborných škôl (počet škôl bol stanovený na základe predpokladu a postupného zavádzania špecializácie SOŠ), 8 vyšších územných celkov.

Promoting mechanism for posted workers in compliance with collective agreements and the law

An overall objective of the project action is to establish active mechanisms for control and monitoring of the posted workers’ rights across the EU via cooperation, exchange of knowledge and evidence-based approach of social partners, national labour inspections and European agencies. An ultimate goal of the project action is to establish active mechanisms for control and monitoring of the posted workers’ rights across the EU via cooperation between social partners and involvement of the national labour inspection administrations and related European agencies.

Logo

Green organizations for sustainable Future

The project targets the workers, companies and social partners in various sectors, since climate change and environmental management in organizations is cross-sectoral issue. The project is the response to the call for proposals VP/2018/006 and is in full compliance with the objectives of this call. The project addresses the challenges related to correct application of EU related Legislation and Guidelines on Just Transition on the organizational level through dialogue and consultation of workers, unions and employers and enabling workers participation and contribution to climate action on micro-level, as well as the proclamations of the European Trade Union Confederation Rome Declaration 2017. The project targets the workers, companies and social partners in various sectors, since climate change and environmental management in organizations is cross-sectoral issue. Project lies on implementation of a full project cycle management that includes preparatory, dissemination, implementation, follow-up and reporting activities.

BOARD LEVEL PARTICIPATION

BOARD LEVEL PARTICIPATION

The goal of the project titled "Board-level participation" is a comparative analysis of current legal solutions and practices in the field of employee representation in the statutory bodies of enterprises and public institutions in partner countries. The project was intended not only to achieve cognitive objectives, but put equal emphasis on the need to implement advocacy activities directed both at the social partners themselves as well as law-making entities at the national and European Union level. In connection with such tasks, the role of the partners was an in-depth analysis of current solutions in their countries, as well as formulation of broad recommendations for changes addressing identified gaps or critical points. In the second step, national analyses were compared with each other in a comparative perspective. However, the main direction of the recommendations was to extend participation rights and disseminate board-level employee representation in partner countries. The project also set itself the ambitious goal of building a consensus around the proposed solutions by trying to go beyond the purely analytical dimension. Thanks to this, an attempt was made to make a step towards constructing solutions within the ongoing social dialogue between partners – both at the national and transnational level, which is supposed to lead to greater sustainability and dissemination of the developed solutions, and in the long run lead to real and lasting changes in practices regarding board-level participation. The project was attended by representatives of social partners from five member states of the European Union and one candidate country to the EU (a total of six countries).

Národná sústava kvalifikácií

Národná sústava kvalifikácií

Národná sústava kvalifikácií (NSK) bude verejne prístupný register obsahujúci opis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike a požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných a hodnotiacich štandardov. Cieľom NSK je vytvoriť systémové riešenie, ktoré bude podporovať porovnávanie výsledkov vzdelávania dosiahnutých rôznymi formami vzdelávania. To umožní uznávanie skutočných vedomostí, schopností a zručností nezávisle od foriem vzdelávania, prenos požiadaviek trhu práce do vzdelávania a porovnateľnosť kvalifikačných úrovní v SR a ostatných členských krajinách Európskej únie.

Centrum sociálneho dialógu SR

NáRODNÝ PROJEKT Centrum sociálneho dialógu ii.

Základné informácie
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR) začala dňa 1. júna 2016 implementovať národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.
Prijímateľ:      IA MPSVR SR
Sociálni partneri:     
 • Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Alokácia:        14 450 363,36 EUR
Územná platnosť:      všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky
Realizácia:      6/2016 – 7/2021
 
Zámerom projektu je prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach, a to prostredníctvom:
 • vzdelávania ako budovania odborných kapacít sociálnych partnerov
Cieľom tejto aktivity je príprava novej generácie predstaviteľov zástupcov štátu, zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí budú poznať  nielen odborárske a zamestnávateľské prostredie, ale budú schopní vnímať aj dopady opatrení vyplývajúcich z novej medzinárodnej deľby práce. Realizácia projektu podporí diskusie a vyjednávania medzi sociálnymi partnermi a inštitúciami verejnej správy. Vytvorí podporné mechanizmy pre tréning štruktúr v sociálnom dialógu, priestor pre možnosť mobilít a transferu skúseností, príkladov dobrej praxe a know-how zo zahraničia na Slovensko.
 
Cieľ projektu:
Vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi s cieľom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov.
Cieľové skupiny:
 • sociálni partneri
 • zamestnanci
 • zamestnávatelia
Plánované aktivity projektu:
Hlavná aktivita:
Budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov
Podaktivity:
 • koordinácia a vecné riadenie projektu
 • vzdelávanie ako budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov
Podporná aktivita:
Publicita, informovanosť a podporné činnosti
 
Analýzy RÚZ v rámci projektu Centrum sociálneho dialógu II.:
Analýza vývoja regulačného zaťaženia v SR vo vybraných významných zákonoch pôsobiacich na podnikateľské prostredie tu.
Analýza sociálneho dialógu na úrovni EÚ - príklady, riešenia, výsledky v kontexte predsedníctva SR a ďalšie výzvy pre budúcnosť tu.
Analýza podmienok zakladania podnikov z hľadiska start-upov ako potenciálu zvýšenia zamestnanosti na Slovensku tu.
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk .
 
Centrum sociálneho dialógu SR

Centrum sociálneho dialógu SR

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Partnermi projektu sú Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Konfederácia odborových zväzov SR a Združenie miest a obcí Slovenska.
 
Viac o projekte
Národná sústava povolaní

Národná sústava povolaní

NSP je celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Informačný systém Národnej sústavy povolaní ponúka verejne dostupný národný Register zamestnaní a definuje požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovaný výkon zamestnania. Projekt sa snaží riešiť predovšetkým nízku flexibilitu vzdelávacieho systému dôsledkom čoho je neschopnosť absolventov uplatniť sa na trhu práce.

 

Výplatná páska

Napriek tomu, že mzdy patria na Slovensku medzi najnižšie v rámci EÚ, odvodové zaťaženie máme jedno z najvyšších na svete. Potreba zlepšiť pozíciu zamestnávateľov pri vyjednávaní o zvyšovaní miezd a poukázať na možnosti štátu zvýšiť čistú mzdu zamestnancov znížením odvodov bola základnou pohnútkou pre vznik projektu výplatná páska. Jeho cieľom je informovať zamestnancov a verejnosť o tom, koľko z ich celkovej odmeny odvádzajú štátu vo forme odvodov a daní. Projekt sa zároveň snaží otvoriť verejnú diskusiu o probléme úspor vo verejných financiách a možnostiach zníženia vysokého odvodového zaťaženia.

Ageing Workforce 1 & 2

Ageing Workforce 1 & 2

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o problematike starnúcej pracovnej sily a poskytnúť návod spoločnostiam, ako sa s týmto javom vyrovnať. Projekt má tiež za ambíciu vytvoriť odporúčania a návrh opatrení pre spoločnosti na zabezpečenie zamestnateľnosti a produktivity starších pracovníkov. Cieľom je aj pomôcť firmám vyrovnať sa s demografickým starnutím, udržať starších pracovníkov v zamestnaní a zlepšiť ich pracovné podmienky.

IOSHA

IOSHA

Hlavným cieľom projektu je determinovať vhodné politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a tvorby zdravých pracovných miest v Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku, poskytnúť manažmentom spoločností "návod" ako znížiť počet úrazov pri práci či ochorení z povolania a tiež eliminovať negatívny dopad takýchto javov na ekonomiky týchto krajín.

TOBEQ

TOBEQ

Cieľom projektu je podporiť finančnú spoluúčasť zamestnancov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a poskytnúť návod pre subjekty riadenia na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, Bulharsku a Lotyšsku.