ENG

logo

facebook

PROJEKTY


Výberové konania na pozície v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov:

Prínos Blockchainu / Krypto-technológií pre podnikateľský a verejný sektor - kompletný analytický tím

Cudzinecká politika, zamestnávanie cudzincov a prisťahovalcov a aktivity zamerané na motivovanie zahraničných študentov k štúdiu v sr - doplnenie 1 experta do tímu - expert 4 v zmysle nižšie uvedených požiadaviek

Miesto výkonu práce: Bratislava, nie je potrebná stála účasť na pracovisku zamestnávateľa, expert môže pracovať na výstupoch kdekoľvek a pravidelne a podľa potreby sa zúčastňovať pracovných stretnutí v sídle zamestnávateľa 

Ponúkaný plat: (stanovenie na základe kritérií = pozícia expert 1 až 4/ kvalifikačné predpoklady/ dĺžka praxe/ vedomosti, zručnosti, kompetencie)

Termín nástupu:01. 08. 2019 – 15. 08. 2019/ dohodou

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Expert bude zamestnancom RÚZ na dohodu o vykonaní práce. Bude sa podieľať na implementácii národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v rámci ktorého je RÚZ v pozícii partnera hlavného prijímateľa projektu.
Náplň práce experta analytických výstupov NP zahŕňa najmä výkon nasledujúcich odborných činností:
 • Získavanie vstupné informácie, vyhľadáva, triedi, študuje, ukladá podklady, materiály, štúdie, publikácie, články, dokumenty, referáty, odborné práce, štatistiky a ďalšie zdroje
 • Vykonáva analytické, syntetické, metodické, poradenské, konzultačné alebo iné odborné práce alebo postupy; zber/získavanie štatistických údajov; vyhľadávanie a overovanie potrebných údajov a informácií, potrebných pre zhotovenie analýzy
 • Prekladá z cudzieho jazyka do slovenského jazyka texty potrebné pre prípravu autorov na zhotovenie a odovzdanie výstupu, vypracovanie analýzy
 • Vypracúva porovnania, štatistiky, tabuľky, grafy a iné podklady potrebné pre vypracovanie analýzy
 • Spoluautorsky sa podieľa na vypracovaní analýzy
 • Zodpovedá za vypracovanie pridelenej časti príslušnej analýzy - tvorí jej jednotlivé časti, v rozsahu, čase, kvalite a členení podľa dohody spoluautorov vedených editorom, 
   

Požadované vzdelanie /prax/špecifické kritériá:

 • expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne 4 roky;
 • expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6 rokov;
 • expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 6-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy;
 • expert 4 - VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 10-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy, znalosť cudzieho jazyka. 

*Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, v analytickej činnosti, v spracúvaní dokumentov tripartitného sociálneho dialógu, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • kvalitná práca s textom
 • analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia a robiť samostatné rozhodnutia
 • výborné komunikačné schopnosti, tímová spolupráca a flexibilita
 • spoľahlivosť a zodpovednosť za zverenú prácu,
   

Stručná charakteristika spoločnosti:

Republiková únia zamestnávateľov (RUZ) je najreprezentatívnejšou a najväčšou zamestnávateľskou organizáciou súkromného sektora na Slovensku. Založená bola v roku 2003 s cieľom chrániť záujmy a práva zamestnávateľov a podnikateľov, zlepšovať podnikateľské prostredie a zabezpečovať rovnosť šancí pre všetkých. RUZ reprezentuje všetky segmenty hospodárstva a jeho členmi sú spoločnosti od malých firiem zamestnávajúcich niekoľko pracovníkov až po najväčších zamestnávateľov v štáte.
RUZ sa podieľa na tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky štátu a na príprave právnych predpisov týkajúcich sa všetkých kľúčových oblastí ako sú pracovnoprávna, sociálna, daňová a mzdová legislatíva. Kooperuje so štátnymi orgánmi a  orgánmi územnej samosprávy, so zástupcami odborových zväzov, s  obchodnými a  priemyselnými komorami ako aj s  inými organizáciami, ktoré reprezentujú podnikateľov a zamestnávateľov doma aj v zahraničí.
 
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Zamestnávatelia/ podnikateľský sektor/ tripartita
 
Informácie o výberovom konaní:
Záujemca/záujemkyňa zašle na emailovú adresu: ruz@ruzsr.sk, poštou alebo osobne na adresu: RÚZ, Digital Park III., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 najneskôr do 19.07.2019:
 • profesijný životopis v slovenskom jazyku (vo formáte Europass),

RÚZ pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční následne po termíne predkladania ponúk uchádzačov. Vybraní uchádzači musia na požiadanie predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe/ čestné vyhlásenie. Uchádzači, ktorí nebudú pozvaní na osobný pohovor, nepostupujú do ďalšieho kola. Týmto uchádzačom nebude zasielané písomné vyrozumenie.

Informácie o spracovaní osobných údajov:

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 
Zaslaním životopisu emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi: RÚZ, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava,  IČO: 30854687 súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy, certifikáty, zručnosti, očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov a ďalšie uvedené v životopise, za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány  činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.