ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

05 I Označenie prevádzky, v ktorej je pracovisko praktického vyučovania

Podľa § 13 ods. 11 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie, viditeľne označí priestory pracoviska praktického vyučovania a na vonkajšom označení uvedie „Pracovisko praktického vyučovania“. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnávateľa podľa § 12 ods. 4.