ENG

logo

facebook

O nás


RÚZ

Republiková únia zamestnávateľov sa od svojho vzniku 30. marca 2004 stala najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy svojich členov a zamestnávateľov na Slovensku. Už viac ako 16 rokov chránime ich podnikateľské práva a slobody, snažíme sa zlepšovať podnikateľské prostredie a zabezpečovať rovnosť šancí pre všetkých.

Kvalitnejší život nie je možný bez dostatku pracovných príležitostí a tie prinášajú zamestnávatelia. Štátne orgány by preto určovaním spravodlivých pravidiel hry mali vytvárať také podnikateľské prostredie, v ktorom sa darí podnikaniu. Mali by vytvárať prostredie, ktoré je stabilné a spravodlivé. Sme presvedčení, že takéto prostredie znamená viac príležitostí a viac pracovných miest. Práve preto už 16 rokov aktívne obhajujeme záujmy zamestnávateľov, skvalitňujeme podnikateľské prostredie, chránime rovnosť šancí a spoluvytvárame hospodársku politiku.
 

Hlavné oblasti záujmu

Venujeme sa desiatkam tém a oblastí, ktoré súvisia s vytváraním spravodlivého podnikateľského prostredia a rovnovážneho postavenia sociálnych partnerov. V spolupráci s našimi členmi a partnermi sa aktívne venujeme týmto oblastiam:

  • logoHospodárska politika a podnikateľské prostredie
  • logoŠkolstvo a vzdelávanie
  • logoPráca a sociálna politika
  • logoŽivotné prostredie
  • logoVeda, výskum a vzdelávanie
  • logoEurópska politika
 

Zástupcovia RÚZ pôsobia v desiatkach orgánov, pracovných skupín a medzinárodných inštitúcií

RÚZ je súčasťou najvyššieho orgánu tripartity - Hospodárskej a sociálnej rady SR, v rámci ktorej sa prerokúvajú návrhy najvýznamnejších noriem predtým, ako sú predložené vláde SR. V rámci pôsobenia v Hospodárskej a sociálne rade monitorujeme úroveň podnikateľského prostredia a robíme všetky kroky potrebné k udržaniu a k ďalšiemu skvalitňovaniu jeho úrovne. Aktívne sa zapájame do celého legislatívneho procesu vo všetkých jeho fázach a zároveň prichádzame s vlastnými návrhmi na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Experti RÚZ sú prizývaní aj do pracovných skupín a odborných komisií zriaďovaných v rámci NR SR, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Významne sa etablujeme aj na medzinárodnej úrovni. Naši zástupcovia aktívne participujú na činnosti najvýznamnejších zamestnávateľských medzinárodných organizácií a v orgánoch Európskej únie. O našej zahraničnej činnosti sa viac dozviete tu.