ENG

logo

facebook
 
 
INŠTRUKTOR PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - SYSTÉM školského VZDELÁVANIA
 
 
Praktické vyučovanie, ktoré je hlavnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, sa vykonáva u zamestnávateľa pod vedením hlavného inštruktora, inštruktora, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
 
hlavný inštruktor a inštruktor ako vzdelávajúca osoba, je kľúčovým faktorom kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy. Významne prispieva k uplatniteľnosti absolventa odborného vzdelávania na trhu práce. Inštruktor svojou vzdelávacou činnosťou môže pozitívne ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako aj profesionálnu a osobnú perspektívu jeho zamestnancov.
 
Podľa § 21a ods. 1 písm. e) a § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí mať hlavný inštruktor a inštruktor potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou.
 
Praktické vyučovanie u zamestnávateľov môže byť poskytované v systéme duálneho vzdelávania alebo v systéme školského vzdelávania. Miestom, na ktorom žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora, inštruktora, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy je v systéme duálneho vzdelávania pracovisko praktického vyučovania a v systéme školského vzdelávania pracovisko zamestnávateľa. 
 
V SYSTÉME Školského VZDELÁVANIA zodpovedá za celé odborné vzdelávanie a prípravu vrátane praktického vyučovania stredná odborná škola, ktorá rozhoduje o výbere zamestnávateľa pre poskytovanie praktického vyučovania a o výbere žiakov bez učebnej zmluvy, ktorí sa zúčastnia praktického vyučovania u zamestnávateľa na pracovisku zamestnávateľa. Prípravu inštruktorov, pod vedením ktorých vykonáva žiak praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania, môže na základe splnomocnenia od stavovskej alebo profesijnej organizácie vykonávať stredná odborná škola, ktorá má uzatvorenú so zamestnávateľom zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania. 
 
CERTIFIKÁT INŠTRUKTORA je potvrdením o absolvovaní prípravy inštruktora v zmysle § 22 ods. 1 písm. e) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a obsahuje aj zameranie prípravy. Certifikát inštruktora pre systém školského vzdelávania platí iba pre poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania a vydáva sa s platnosťou na dobu 7 rokov.
 
Certifikát inštruktora pre systém školského vzdelávania vydáva na základe splnomocnenia od stavovskej alebo profesijnej organizácie stredná odborná škola, vykonávajúca prípravu inštruktora. Zároveň zasiela 2 krát ročne zoznam vydaných certifikátov stavovskej alebo profesijnej organizácii. Evidenciu vydaných potvrdení o absolvovaní prípravy inštruktora vedie stavovská alebo profesijná organizácia.
 
METODICKÝ POKYN MP-01-2016 V AKTUÁLNOM ZNENÍ „Zabezpečenie prípravy inštruktorov pre praktické vyučovanie u zamestnávateľa na pracovisku zamestnávateľa (systém školského vzdelávania)“ upravuje zabezpečenie prípravy inštruktorov a je určený pre všetky stavovské a profesijné organizácie s vecnou pôsobnosťou k jednotlivým skupinám odborov vzdelávania podľa prílohy č. 9 k vyhláške č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.