ENG

logo

facebook

Aktivity


ČO ROBÍME

V rámci našich hlavných aktivít sa proaktívne zúčastňujeme na tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu a pri príprave a tvorbe právnych predpisov, ktoré sa týkajú záujmov zamestnávateľov. Zároveň spolupracujeme so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, s reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, s obchodnými a priemyselnými komorami, ako aj s inými organizáciami, zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí.

SME TU PRE VÁS

Reprezentujeme

všetky segmenty hospodárstva, ako sú priemysel, stavebníctvo, energetika, obchod, služby, cestovný ruch, banky a poisťovne, IT sektor alebo zdravotníctvo. Našimi členmi sú predstavitelia malých firiem zamestnávajúcich niekoľko pracovníkov až po najväčších zamestnávateľov v štáte.

Spolutvoríme

hospodársku a sociálnu politiku štátu a podieľame sa na príprave právnych predpisov týkajúcich sa všetkých kľúčových oblastí, ako sú pracovnoprávna, sociálna, daňová a mzdová legislatíva.

Kooperujeme

so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, so zástupcami odborových zväzov, s obchodnými a priemyselnými komorami, ako aj s inými organizáciami, ktoré reprezentujú podnikateľov a zamestnávateľov doma aj v zahraničí.

 

KĽÚČOVÉ AKTIVITY REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV

Naše hlavné aktivity delíme do 4 základných skupín: legislatívne aktivity, vzdelávacie aktivity, analýzy a projekty.

Legislatíva

V záujme splnenia nášho základného cieľa analyzujeme a vyhodnocujeme legislatívne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky našich členov a zároveň koordinujeme ich postup. Do tejto skupiny aktivít patrí aj aktívna účasť na tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu, či príprava a tvorba právnych predpisov, týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov. V oblasti legislatívy sa prioritne zameriavame na nasledovné oblasti: hospodárska a sociálna politika, vzdelávacia politika, environmentálna politika, veda a výskum a pôdohospodárstvo. Osobitný zreteľ kladieme na tie politiky Európskej únie, ktoré najviac vplývajú na podmienky podnikania na Slovensku. V oblasti legislatívy RÚZ poskytuje svojim členom bezplatný monitoring domácej i európskej legislatívy.

Vzdelávanie

Aktivity RÚZ ako najvýznamnejšej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku sa prirodzene neobmedzujú iba na tvorbu a pripomienkovanie legislatívy, ale zameriavajú sa aj na rôzne aktivity vzdelávacieho charakteru, kde cieľovou skupinou sú práve naši členovia, prípadne ich zamestnanci. Aktuálne svojim členom bezplatne poskytujeme sériu kurzov zameraných na problematiku sociálno-ekonomického rozvoja, tripartitizmu, sociálneho dialógu, mentoringu, mediácie či vzťahov s verejnosťou.

Analýzy

Výskum, analýzy a publikačná činnosť v oblasti hospodárskej politiky a podnikateľského prostredia sú neoddeliteľnou súčasťou aktivít RÚZ. Naša organizácia spolupracuje so širokým spektrom renomovaných výskumných inštitúcií a individuálnych expertov.


Vybrané publikácie, ktoré vznikli pod hlavičkou RÚZ:

V súčasnosti sa pripravuje pokračovanie komplexného auditu prekážok podnikania so záberom aj na európsku legislatívu.

Projekty

RÚZ sa aktívne zapája do viacerých projektov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu podnikateľského prostredia a predstavujú prínos pre zamestnávateľov na Slovensku či podporujú rovnosť šancí. Viac o aktuálne prebiehajúcich a ukončených projektoch sa dočítate tu.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou tu.