English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
03.05.2012

Výbory RÚZ

01. Výbor hospodárskej politiky a podnikateľského prostredia
02. Výbor práce, sociálnej politiky a zdravotníctva
03. Výbor pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy
04. Organizačný výbor
05. Výbor pre životné prostredie
06. Výbor pre vedu, výskum a inovácie
07. Výbor pre vzdelávanie

Výbor hospodárskej politiky a podnikateľského prostredia

(zaoberá sa najvšeobecnejšími otázkami hospodárskej politiky a legislatívou ovplyvňujúcou podnikateľské prostredie).

Zloženie:

Predseda:
Ing. Jozef Špirko

Podpredseda:
Ing. Mário Lelovský

Členovia:
Ing. Zuzana Ďurinová
PhDr. Ján Oravec, CSc.
Ing. Marián Jusko
JUDr. Martin Katriak
Ing. Jaroslav Košťálik
Ing. Bohumil Kratochvíl
Mgr. Henrich Krejčí
Ing. Igor Kuzma 
Ing. Stanislav Macko
Ing. Arpád Meszáros 
Mgr. Matej Stuška
Ing. Ladislav Unčovský
JUDr. Jozefína Žáková

Tajomník:
Dr. Peter Molnár

Výbor práce, sociálnej politiky a zdravotníctva

(zaoberá sa zamestnávateľskými otázkami v užšom slova zmysle, najmä pracovnoprávnou legislatívou, problematikou kolektívneho vyjednávania a tripartity, legislatívou v oblasti sociálneho zabezpečenia, sociálnou politikou).

Zloženie:

Predseda:
Ing. Luboš Sirota, MBA

Členovia:
Peter Baštigál
Radka Blümlová
JUDr. Milan Daráš
JUDr. Lucia Horovová
MUDr. Andrej Janco
Ing. Ľudovít Kaník
Ing. Miroslav Knitl 
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
Mgr. Matej Stuška
Ing. František Szikura
Ing. Ján Šimko
Ing. Barbara Šipošová, CSc.

Tajomník:
Dr. Peter Molnár

Výbor pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy

(zaoberá sa spoluprácou s orgánmi EÚ a členstvom RÚZ v medzinárodných zamestnávateľských organizáciách).

Zloženie:

Predseda:
PhDr. Ján Oravec, CSc.

Podpredseda:
Ing. Ivan Čarnogurský

Členovia:
Martin Benko
Ing. Jarmila Halgašová
Milena Jaburková
Ing. Vladimír Kestler
Mgr. Henrich Krejčí
Mgr. Mária Lehotská
Mgr.  Michal Pintér
Mgr. Júlia Steinerová
MUDr. Janka Zálešáková

Tajomník:
Ing. Martin Hošták, PhD.


Organizačný výbor

(zaoberá sa organizáciou práce orgánov RÚZ, zabezpečuje plnenie operatívnych a organizačných úloh, plní funkcie finančného výboru).

Zloženie:

Predseda:
Ing. Luboš Sirota, MBA

Členovia:
Doc. Ing. Jozef Buday, CSc.
Ing. Gabriel Csollár
Ing. Jaroslav Holeček
Ing. Marián Jusko, CSc. 
Ing. Vladimír Kestler, PhD. 
Ing. Pavol Konštiak, PhD.
Ing. Mário Lelovský
PhDr. Ján Oravec, CSc.
Mgr. Elena Petrášková, LL.M.
JUDr. Ján Sabol
Ing. Jozef Špirko
Ing. Milan Veselý, PhD., MBA

Tajomník:
Dr. Peter Molnár

Výbor pre životné prostredie

(zaoberá sa najmä legislatívou EÚ a SR v environmentálnej oblasti a jej dopadmi na podnikateľské prostredie na Slovensku)

Predseda:
Mgr.  Elena  Petrášková LL.M.

Podpredsedovia:
Ing. Vladimír Šinák 
Ing. Mikuláš Varga
RNDr. Alena Mečiarová 

Členovia:
Ing. Eva Jacková
Ing. Radoslav Jonáš
Ing. Jozef Kondek
Ing. Jozef Kozák
Ing. Jozef Legény
Ing. Marian Pavelka 
Ing. Peter Polóni 
Ing. Pavol Prepiak
Ing. Marek Štefančík
Ing. Peter Valent
Ing. Mariana Vrbovská

Tajomník:
Dr. Peter Molnár

Výbor pre vedu, výskum a inovácie

(zaoberá sa najmä problematikou rozvoja vedy, výskumu, inovácií, konkurenčnej schopnosti, kvality, normalizácie, metrológie, skúšobníctva)

Predseda:
Ing. Jozef Buday, CSc.

Členovia:
Prof.Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Ing. Peter Fodrek, PhD
doc. Ing. Jozef Golian
Ing. Jaroslav Holeček
Ing. Jaromír Jezný
Ing. Jaromír Markovič
Ing. Štefan Petergáč
Ing. Gabriel Petőcz
Prof. Ing. Lubomír Šóoš, PhD.
MUDr. Janka Zálešáková
Ing. Peter Weber

Tajomník:
Ing. Igor Chovan

Výbor pre vzdelávanie

(zaoberá sa najmä komplexnou problematikou školstva, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov)
Predseda:
Ing. Igor Patráš

Podpredseda:
Ing. Peter Blubla 

Členovia:
Ing. Lucia Baková, MBA
Mgr. Marián Bilačič
Prof.Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Mgr. Radúz Dula
Ing. Marek Dermek, PhD.
PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Libor Gula
Július Hron
Doc. Ing. František Jakab, PhD. 
Ing. Mária Ježíková
RNDr. Jozef Kočan
Ing. Milan Kusyn
Ing. Slavka Lošonská
Ing. Ivan Németh, MBA
Ing. František Ťapuš
Ing. Ruben Vidlička

Tajomník:
Ing. Peter FečíkRUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk