English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
24.04.2012

Republiková únia zamestnávateľov

RÚZ ako najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku, vznikla 30.marca 2004 v Bratislave so základným  cieľom chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov, ich podnikateľské práva a slobody a ochraňovať ich pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. Svoju činnosť vykonáva na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu a slobody politickej príslušnosti.

V záujme splnenia základného cieľa RÚZ analyzuje a vyhodnocuje legislatívne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov, koordinuje ich postup, pričom medzi jej hlavné úlohy patrí aj aktívna účasť na tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu či príprave a tvorbe právnych predpisov, týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov, a to najmä v oblasti pracovnoprávnej, sociálnej, daňovej a mzdovej. Spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, s reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, s obchodnými a priemyselnými komorami, ako aj s inými organizáciami, zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí.

RÚZ nenahrádza činnosť zväzov v oblasti ich pôsobnosti, ale zvýrazňuje ich postavenie a usmerňuje ich k väčšej samostatnosti a akcieschopnosti. RÚZ v zmysle svojich stanov nepresadzuje stanoviská, na ktorých sa nezhodla podstatná väčšina svojich členov.Republikovú úniu zamestnávateľov v súčasnosti tvorí 24 zväzov a 18 individuálnych členov,  zamestnávajúcich takmer 240 tisíc  zamestnancov. Portfólio členskej základne RÚZ predstavuje viac ako 1300 podnikateľských subjektov, pokrývajúcich všetky segmenty hospodárstva ako napríklad priemysel, stavebníctvo, energetika, obchod, služby, cestovný ruch, banky, IT sektor,  zdravotníctvo, a podobne. RÚZ združuje tak malé firmy ako i najväčších zamestnávateľov v SR, ako napríklad U.S. Steel, Slovnaft, Siemens, COOP Jednota Slovensko, Tesco, Hornonitrianske bane a mnohé ďalšie.

 RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk