English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
25.05.2012

Snem RÚZ

RUZ_logo_final_smallDňa 25. mája 2012 sa v Bratislave uskutočnil Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Na Sneme prebehli voľby členov Prezídia a Dozornej rady RÚZ. Vo voľbách bol potvrdený doterajší prezident RÚZ Marián Jusko. Predsedom Dozornej rady RÚZ zostáva Jozef Kožár. Snem sa uskutočnil za účasti popredných predstaviteľov politického a podnikateľského života zo Slovenska i zahraničia.Snemu RÚZ sa zúčastnilo 72 delegátov, zastupujúcich 25 kolektívnych a 18 individuálnych členov. Tí vo voľbách zvolili nových členov Prezídia RÚZ a Dozornej rady RÚZ.

Prezidentom RÚZ zostáva Ing. Marián Jusko, CSc.. Viceprezidentmi RÚZ sú: Ing. Jaroslav Holeček, Ing. Vladimír Kestler, Ing. Pavol Konštiak, PhD., Mgr. Elena Petrášková, LL.M., Ing. Juraj Sabaka, JUDr. Ján Sabol, Ing. Luboš Sirota, MBA, Ing. Jozef Špirko a Ing. Milan Veselý, MBA.

Ďalšími členmi Prezídia RÚZ sú: Dott. Michele Bologna, Doc. Ing. Jozef Buday, CSc., Ing. Iveta Chmelová, Ing. Gabriel Csollár, Ing. Ľudovít Černák CSc., Michal Dyttert, Ing. Zuzana Ďurinová, Ing. Oto Hornáček, Ing. Marek Jankovič, MUDr. Katarína Kafková, Ing. Jaroslav Košťálik, JUDr. Michal Lazar, Ing. Stanislav Macko, Ing. Miroslav Majoroš, Ing. Miroslav Obšivaný, PhDr. Ján Oravec, CSc., Ing. Helena Patasiová, Ing. Igor Patráš, Ing.Pavol Prepiak, Ing. Dušan Randuška, MBA a Ing. Igor Vida.

Predsedom Dozornej rady zostáva RÚZ Ing. Jozef Kožár, podpredsedami sú Ing. Ivan Čarnogurský a Ing. František Ťapuš. Ďalšími členmi Dozornej rady RÚZ sú: Ing. Radoslav Grega, MUDr. Andrej Janco, JUDr. Ľubomír Kardoš, Ing. Miroslav Novosedlík, Mgr. Daniel Poturnay, Ing. Ľubomír Turkovič a Ing. Oto Schultz.

Snem RÚZ v rámci svojho rokovania schválil Správu o činnosti RÚZ a jej orgánov za uplynulé obdobie, Správu Dozornej rady RÚZ, Rozpočet a výsledky hospodárenia za rok 2011, Návrh rozpočtu na rok 2012, Plán činnosti na rok 2012 a Návrh úpravy stanov RÚZ.
Členovia RÚZ sa na Sneme zhodli na potrebe trvalého zlepšovania podnikateľského prostredia v SR. Záujme plnenia tohto cieľa bude RÚZ v roku 2012 pokračovať v analyzovaní a vyhodnocovaní legislatívnych podmienok podnikania, aktívnej účasti na tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu, či príprave a tvorbe právnych predpisov, týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov. RÚZ deklarovala svoju pripravenosť  spolupracovať s novou vládou, štátnymi orgánmi, ako aj s inými organizáciami, zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí.

V nadchádzajúcom období budú predmetom záujmu Republikovej únie zamestnávateľov nasledovné oblasti: politika trhu práce, systém dôchodkového zabezpečenia či reforma vzdelávacieho systému. V súvislosti s pokračujúcimi problémami v oblasti verejných financií bude RÚZ v nadchádzajúcom období klásť veľký dôraz na efektívnosť používania verejných prostriedkov, znižovanie priebežných deficitov verejných financií a konsolidáciu verejného dlhu Na základe toho bude predmetom záujmu RÚZ aj daňovo – odvodová politika a opatrenia zamerané na znižovanie deficitu verejných financií. RÚZ bude tiež presadzovať aktívnejšie  pôsobenie zástupcov Slovenska v štruktúrach EÚ a dôraznejšiu obhajobu záujmov slovenských zamestnávateľov v Európskej únii. Zamestnávatelia tiež budú monitorovať vývoj v environmentálnej oblasti a energetickej politike.

Najdôležitejšou prioritou RÚZ je trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia v SR, presadzovanie rovnakých podmienok pre všetkých podnikateľov, zasadzuje sa za čo najmenšie zásahy štátu do podnikania a za zníženie miery prerozdeľovania prostredníctvom verejných zdrojov. Republiková únia zamestnávateľov je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, a je ako jediná zamestnávateľská organizácia zo Slovenska členom BusinessEurope, Únie európskych priemyselných a zamestnávateľských zväzov so sídlom v Bruseli.


RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk